Kancelaria oferuje profesjonalne usługi doradztwa podatkowego w Krakowie oraz online. Wsparcie sfery podatkowej każdego przedsiębiorcy to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego i zgodnego z prawem funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Nie może się to odbyć bez znalezienia najkorzystniejszego rozwiązania danego problemu na podstawie obowiązujących przepisów.

W świecie skomplikowanych i zmieniających się przepisów, trudnych wyliczeń oraz zawiłych procedur, przygotowujemy indywidualizujące rozwiązania w zakresie planowania podatkowego.

Skuteczne wsparcie planowania podatkowego zaczyna się od analizy w zakresie wyboru formy opodatkowania. Wpływ na wybór ma wiele zmiennych czynników: począwszy od branży i rynku, na jakim działa firma, przez formę, w jakiej jest prowadzona działalność, a kończąc na celach krótkoterminowych i długoterminowych, jakie chce osiągnąć przedsiębiorca.

Usługi doradztwa podatkowego świadczonego przez kancelarię opierają się przede wszystkim na doświadczeniu wspartym wiedzą. W oparciu o doświadczenia płynące z realizacji dotychczasowych projektów jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko podatkowe i wskazać optymalne rozwiązania.

Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, poszukiwania rozwiązań optymalizacyjnych prowadzonej działalności, zmiany w regulacjach prawnych i podatkowych, a także zmiany celów wspólników spółek prowadzą do planowania reorganizacji w spółkach takich jak:

 • przekształcenia spółek,
 • połączenia spółek czy też
 • podziały spółek.

Innymi zmianami reorganizacyjnymi są:

 • transakcje sprzedaży i nabywania przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw (ZCP),
 • przenoszenie aktów pomiędzy tymi samymi spółkami w grupie kapitałowej,
 • aporty,
 • transakcje nabywania lub zbywania aktywów takich jak akcje, udziały,
 • przejmowanie przedsiębiorstw, spółek, zakładanie wspólnych przedsięwzięć (joint venture).

Przepisy prawne, a w szczególności zawarte w nich regulacje dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (dotyczące m.in. spółek) wprowadzają w określonych wypadkach obowiązek wdrożenia przez osoby zarządzające firmą regulacji wewnętrznych zapewniających działanie organizacji zgodnie z przepisami prawa.

Regulacje te mogą przybierać formę systemów compliance (systemy zgodności z prawem), procedur AML (procedur regulujących zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu), regulaminów przeciwdziałających działalności niezgodnej z prawem (np. przeciwdziałającej oszustwom, korupcji) lub też różne systemy dobrych praktyk.

Świadcząc doradztwo na rzecz klientów kancelarii w ramach obsługi prawnej, reagujemy na bieżące zmiany prawne i podatkowe, dzięki czemu współpracujący z kancelarią klienci uzyskują dostęp do aktualnych rozwiązań prawnych przydatnych w ich działalności oraz unikają ryzyka i nowych zagrożeń wynikających ze zmian prawnych i podatkowych.

Jedną z regulacji prawnych dającą znaczące szanse i możliwości wzmocnienia pozycji rynkowej firm rodzinnych jest regulacja wprowadzająca do systemu prawnego nową instytucję – fundację rodzinną.

Niewątpliwie jest to instytucją, która w najbliższym czasie wytyczy nowe zasady przekazywania firm rodzinnych kolejnym pokoleniom. Kancelaria, oferując od wielu lat klientom wsparcie w przeprowadzaniu zmian pokoleniowych w firmach rodzinnych, oferuje możliwość skorzystania z rozwiązań w sukcesji pokoleniowej, jakie daje fundacja rodzinna.

Najważniejszymi korzyściami z założenia fundacji rodzinnej są:

 • możliwość zaplanowania działalności biznesowej w perspektywie wielu pokoleń,
 • zapewnienie ochrony kapitału przed podziałami i umożliwienie jego akumulacji,
 • płynne rozdzielanie zysków z majątku rodzinnego pomiędzy osoby zaangażowane w działalność firmy, jak i spoza tej działalności według ustalonego przez fundatora mechanizmu,
 • możliwość budowania silnych rodzinnych marek, które będą się rozwijać w perspektywie wielu pokoleń,
 • zwiększenie możliwości nowych inwestycji.

Przyjęcie właściwego modelu rozpoczęcia, a następnie prowadzenia biznesu jest jednym z ważnych czynników sprawnego zarządzania firmą, a tym samym jednym z ważnych czynników sukcesu rozpoczynanej działalności gospodarczej. Przygotowując się do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rozwijając działalność, planując założenie kolejnej spółki, tworząc start-up, zakładając fundację rodzinną, czy wchodząc we współpracę z nowym partnerem biznesowym, konieczne jest przeanalizowanie kilku istotnych zagadnień. Analiza powinna dotyczyć między innymi następujących aspektów:

 • czy wybierana forma prowadzenia działalności zapewnia odpowiednią strukturę organizacyjną dla jej rozwoju?
 • na jakim poziomie będą opodatkowane dochody?
 • z jakich ulg, preferencji podatkowych będzie można korzystać?
 • jaka będzie forma uzgodnień warunków współpracy pomiędzy inwestorami, wspólnikami, osobami, które będą prowadziły działalność? czy uzgodnienia te powinny zostać dokonane w sformalizowany sposób?
 • jaki zakres odpowiedzialności jest związany z prowadzonym biznesem?
 • czy ryzyko prowadzenia biznesu będzie na akceptowalnym poziomie? Jakie można zastosować metody minimalizacji ryzyka?
 • jakich błędów należy uniknąć na początku prowadzenia biznesu?
 • z jakimi kosztami wiąże się prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach?

Stałe, bieżące doradztwo prawne i doradztwo podatkowe świadczone w sposób profesjonalny jest koniecznym elementem w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców oraz spółki prawa handlowego.

Prowadząc, ale także rozwijając działalność gospodarczą, planując ekspansję na nowych rynkach lub wchodząc w nowe obszary działalności i nisze rynkowe konieczne jest dokonanie profesjonalnej prawnej i podatkowej oceny zamierzeń i dostosowanie form prawnych do zakładanych celów przedsiębiorcy i szacowanego ryzyka. Reagowanie na zmiany prawne, zmiany podatkowe i dostosowywanie prowadzonej działalności do zmieniającego się otoczenia wynikającego z nowych regulacji prawnych wiąże się z zadawaniem sobie szeregu pytań:

 • z jakich ulg i preferencji podatkowych mogę obecnie korzystać?
 • jakie będzie opodatkowanie dochodów z prowadzonej działalności w najbliższym roku podatkowym?
 • czy obecna forma prowadzenia działalności zapewnia odpowiednią strukturę organizacyjną dla jej rozwoju?
 • czy zakres odpowiedzialności związany z prowadzonym biznesem zwiększył się? jakie w obecnej sytuacji trzeba zastosować metody minimalizacji ryzyka?
 • czy rozszerzając zakres prowadzonej działalności warto utworzyć nową spółkę, czy też rozszerzyć działalność w obecnie już prowadzonej?
 • czy zostały zastosowane wszelkie formy minimalizacji ryzyka, aby niepowodzenie w jednej z branż nie spowodowało negatywnych konsekwencji dla całej prowadzonej działalności?
 • czy obecna forma prawna jest odpowiednia w wypadkach sytuacji nadzwyczajnych?

Kancelaria Bogdan Chudoba Adwokaci Spółka Partnerska oferuje pomoc prawną we wdrożeniu koniecznych zmian w dokumentach kas zapomogowo-pożyczkowych w celu dostosowania działalności do wymogów nowej ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

W ramach zlecenia kancelaria udostępnia przygotowane projekty dokumentów oraz oferuje wdrożenie zmian stosownie do oczekiwań kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Przed przystąpieniem do wdrożenia zmian prawnych w kasie przeprowadzana jest ankieta i dokonywana jest analiza statutu KZP w celu ustalenia istotnych informacji koniecznych do wdrożenia.

Oferowane przez kancelarię dokumenty zostały przygotowane w pełni profesjonalnie, zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o wieloletnie doświadczenie prawników oraz praktyków związanych z obsługą kas zapomogowo-pożyczkowych współpracujących z kancelarią. W przygotowaniu dokumentów uczestniczyli praktycy, prawnicy z różnych specjalizacji w tym zajmujący się obsługą KZP, problematyką RODO, prawem cywilnym i prawem procesowym.

Poza usługą wdrożenia zmian związanych z nowymi regulacjami prawnymi kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i dokonywanie analiz przepisów, opracowywanie wyjaśnień indywidualnych, w tym podatkowych oraz w zakresie RODO we wszelkich sprawach związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem czy likwidowaniem kasy zapomogowo-pożyczkowych.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Bogdan Chudoba Adwokaci Spółka Partnerska
Tel: 573 006 685
mail: kzp@bchudoba.pl

Nasza kancelaria od początku swojej działalności jest związana z szeroko rozumianą branżą motoryzacyjną. Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami z tego sektora zdobyliśmy bogate doświadczenie, przejawiające się wysokim poziomem znajomości tematyki motoryzacyjnej i mechanizmów biznesowych, występujących w tej branży.

Nasi prawnicy na co dzień świadczą usługi prawne na rzecz wiodących przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, w tym dla największych w Polsce grup dealerów samochodowych. Codziennie obsługujemy autoryzowanych dealerów oraz stacje obsługi kilkunastu marek samochodowych.

Ponadto, prowadzimy doradztwo prawne dla sektora wynajmu samochodów – odpowiadamy m.in. za kwestie prawne związane z największą w Polsce wypożyczalnią pojazdów mechanicznych.

Wspieramy Klientów w ramach innowacyjnych projektów branżowych, np. dotyczących elektromobilności i carsharingu. Uczestniczyliśmy we wprowadzeniu na rodzimy rynek usługi wynajmu samochodu „na minuty”, prowadząc obsługę prawną pomysłodawcy i największego dostawcy carsharingu w kraju. Nasi prawnicy służyli swoim doświadczeniem także podczas procesu elektryfikacji floty carsharingowej na rynku warszawskim.

Ze względu na stopień skomplikowania regulacji prawnych, wysokie wymogi formalne narzucane przez podmioty finansujące inwestycję oraz konieczność angażowania znaczących środków finansowych, proces inwestycyjny jest jednym z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć – nie tylko organizacyjnych, ale również prawnych.
Nasz zespół z sukcesem doradza przedsiębiorcom prowadzącym inwestycje w nieruchomościach.

Świadczymy wsparcie prawne począwszy od podjęcia negocjacji z kontrahentem, poprzez nabycie gruntu, aż po zakończenie realizacji inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz komercjalizację obiektu.

Zapewniamy wsparcie prawne i eksperckie, od wstępnych analiz i weryfikacji nieruchomości, aż po uczestnictwo w procedurze odbiorowej inwestycji. Ponadto, po zakończeniu fazy inwestycyjnej świadczymy merytoryczne wsparcie w zakresie obrotu nieruchomościami.

Przeprowadzamy ocenę przydatności inwestycyjnej gruntu z punktu widzenia prawnego i planistycznego oraz udzielamy wsparcia w uzyskaniu decyzji i uzgodnień administracyjnych koniecznych do realizacji inwestycji na jego obszarze.

 

Od wielu lat nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze branży deweloperskiej, jednej z najprężniej rozwijających się gałęzi polskiego biznesu.

Obsługa rynku deweloperskiego to szczególne wyzwanie, wymagające połączenia teoretycznej wiedzy z wielu dziedzin prawa oraz doświadczenia zdobytego podczas realizacji projektów inwestycyjnych. Nasz dział obsługi deweloperów specjalizuje się przede wszystkim w wykonywaniu rzetelnych, profesjonalnych analiz stanu prawnego nieruchomości dla celów inwestycyjnych i kompleksowej obsłudze procesu inwestycji deweloperskich począwszy od nabycia gruntu, poprzez realizację inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, aż po obsługę procesu sprzedaży.

 

Dzięki zdywersyfikowanemu portfolio Klientów oraz wieloletniej obsłudze prawnej grupy kapitałowej, wyspecjalizowaliśmy się również w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Stanowimy wsparcie prawne dla przedsiębiorców reprezentujących rozmaite branże, niezależnie od formy prawnej działalności.

Oferujemy Klientom kompleksowe rozwiązania uwzględniające regulacje prawne i podatkowe oraz biznesowe aspekty rynku, a to wszystko dzięki rzetelnej wiedzy, wieloletniemu doświadczeniu i umiejętnościom naszego zespołu.

Wspieramy przedsiębiorców na wszystkich etapach działalności, od momentu ich założenia. Aktywnie uczestniczymy w rozwoju małych przedsiębiorstw, ale również spółek działających na rynku NewConnect.

Kolejnym obszarem naszych działań jest wsparcie klientów działających w ramach projektów opartych na nowoczesnych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach – takich jak np. elektromobilność czyli carsharing.

Uczestniczyliśmy we wprowadzeniu na krakowski rynek usługi wynajmu samochodu “na minuty”, prowadząc obsługę prawną pomysłodawcy i największego dostawcy carsharingu w kraju. Ponadto, nasi prawnicy służyli doświadczeniem i wsparciem również w procesie elektryfikacji floty carsharingowej w Warszawie.

Uczestniczyliśmy w wielu projektach dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz zawarcia i negocjacji umów z branży IT (w szczególności SAAS).