Zgodność z prawem, compliance, audyt prawny, procedury AML, CRBR

Przepisy prawne, a w szczególności zawarte w nich regulacje dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (dotyczące m.in. spółek) wprowadzają w określonych wypadkach obowiązek wdrożenia przez osoby zarządzające firmą regulacji wewnętrznych zapewniających działanie organizacji zgodnie z przepisami prawa.

Regulacje te mogą przybierać formę systemów compliance (systemy zgodności z prawem), procedur AML (procedur regulujących zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu), regulaminów przeciwdziałających działalności niezgodnej z prawem (np. przeciwdziałającej oszustwom, korupcji) lub też różne systemy dobrych praktyk.

Skontaktuj się
Zgodność z prawem, compliance, audyt prawny, procedury AML, CRBR

Celem tych systemów jest zapewnienie, że podmioty, w których zostały wdrożone, będą funkcjonowały w pełni zgodnie z normami prawnymi. Jest to jedna z form zabezpieczeń przed różnymi formami odpowiedzialności prawnej, jaka może dotyczyć spółki i menedżerów spółki. Wprowadzenie systemu compliance, procedur AML, innych procedur lub też dobrych praktyk ma na celu zminimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, jak i wdrażanie działań prewencyjnych w firmie. Pozwala uchronić przedsiębiorstwo i osoby nim zarządzające przed sankcjami karnymi, stratami finansowymi, czy nawet utratą reputacji i wiarygodności wśród kontrahentów.

ikonka

AML

AML to szereg regulacji prawnych służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zakres tych obowiązków reguluje ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementuje unijną V Dyrektywę AML w tym zakresie. Ustawa dotycząca AML określa instytucje obowiązane, które muszą dokonać identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz wprowadzić odpowiednie procedury. Głównymi podmiotami, którym nadano status instytucji obowiązanych wśród naszych klientów, są m.in.:

 • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
 • biura rachunkowe,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi,
 • przedsiębiorcy dokonujący obrotu dziełami sztuki, antykami i przedmiotami kolekcjonerskimi lub pośredniczącym w takim handlu,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • przedsiębiorcy przyjmujący lub dokonujący wpłat gotówkowych powyżej 10.000 euro,
 • biura usług płatniczych.

Podmioty te nie tylko mają obowiązek wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Muszą także dokonywać bieżącej aktualizacji wiedzy w zakresie dostosowania swojej działalności do wymogów prawa i wdrażania niezbędnych zmian.

Przepisy dotyczące AML mają za zadanie utrudniać pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu oraz finansowanie działalności przestępczej. Ponadto ułatwiają wykrywanie nietypowych działań uczestników obrotu finansowego oraz monitorowanie transakcji finansowych postrzeganych jako podejrzane. Wśród nich wyróżnia się między innymi transfery dużych środków pieniężnych, powtarzające się wpływy środków na rachunki bankowe oraz wzmożony kontakt z użytkownikami figurującymi na listach obserwacyjnych.

ikonka

Rzetelne analizy

Przygotowując wdrożenie systemu zgodności funkcjonowania podmiotu z określonymi normami prawnymi, należy przeanalizować następujące aspekty:

 • czy wdrażane procedury odpowiadają regulacjom prawnym wynikającym z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?
 • jaki zakres odpowiedzialności wiąże się z brakiem wprowadzenia odpowiednich procedur?
 • na kim w spółce ciążą obowiązki stosowania procedur compliance, AML, dobrych praktyk?
 • czy wybrana procedura zapewnia odpowiednie zabezpieczenie legalności działania i zabezpiecza spółkę oraz menedżerów spółki przed ryzykiem odpowiedzialności prawnej za działania podwładnych?

Konieczny zakres wsparcia

Rozważne decyzje biznesowe często poprzedzone są koniecznością rozstrzygnięcia szczególnie skomplikowanych zagadnień prawnych oraz przeprowadzenia indywidualnej analizy ryzyka prawnego. Poziom złożoności tych wyzwań często przekracza możliwości menedżerów. Niezbędne jest wówczas skorzystanie ze specjalistycznej pomocy prawnej.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w audytach zgodności oraz w tworzeniu spójnych systemów compliance, procedur AML dostosowanych do potrzeb branżowych klienta.

Służymy pomocą w sprawnym i skutecznym wdrożeniu niezbędnych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wspieramy w przygotowaniu oceny ryzyka, a także w spełnieniu pozostałych obowiązków ciążących na instytucji obowiązanej.

Tworzymy procedury, polityki i procesy zapewniające prowadzenie działalności zgodnej z prawem oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

ikonka

Szeroki zakres usług

W ramach usługi, poza analizami, doradztwem, konsultacjami, odpowiedzią na konkretne pytania, wykonujemy następujące usługi:

 • przygotowanie procedur compliance,
 • przygotowanie procedur AML,
 • przygotowanie procedur lub dobrych praktyk w celu przeciwdziałaniu przestępstwom korupcji, oszustwa lub innego rodzaju naruszeniom prawa,
 • przygotowanie procedur zapobiegających poniesieniu przez spółkę lub menedżerów odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawnych o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • elektroniczne zgłoszenie i aktualizacja zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
ikonka

Oferta kancelarii

Oferujemy wsparcie w następujących działaniach związanych z systemem compliance, procedurami AML, procedurami zapewniającymi działanie spółki, organizacji zgodnie z prawem, dobrymi praktykami:

 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych,
 • przygotowanie odpowiednich procedur i instrukcji wewnętrznych,
 • doradztwo transakcyjne z puntu widzenia compliance, audyt (weryfikacja procedur),
 • zaprojektowanie spełniających wymogi compliance procesów wewnętrznych,
 • dokonywanie analiz dotyczących zakresu stosowania ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”) i wynikających z niej obowiązków,
 • wsparcie w przygotowywaniu dokumentu oceny ryzyka instytucji obowiązanej,
 • przygotowanie procedur i dokumentów w celu wdrożenia przepisów dotyczących AML w przedsiębiorstwie Klienta,
 • identyfikacja beneficjentów rzeczywistych w spółkach i strukturach kapitałowych, w tym zagranicznych,
 • przygotowanie zgłoszenia i aktualizacje zgłoszeń beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • pomoc w bieżących kontaktach z GIIF, organami nadzoru oraz organami ścigania,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych (w tym w szczególności postępowaniach przed GIIF) w przedmiocie nałożenia kar za niezrealizowanie obowiązków z zakresu ustawy AML,
 • wsparcie procesowe w przypadku wszczęcia postępowania karnego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
 • bieżące wsparcie przy wypełnianiu obowiązków z zakresu AML,
 • szkolenia dla pracowników dotyczące stosowania ustawy AML i wynikających z niej obowiązków, w tym związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, przechowywaniem dokumentów oraz informacji, jak również raportowaniem podejrzeń popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu do odpowiednich organów.
ikonka

Proponowana oferta dla Ciebie

Usługi realizowane w 24 godziny

 • Przygotowanie zgłoszenia i aktualizacje zgłoszeń do CRBR

Usługi realizowane w 14 dni

 • Opracowanie specjalistycznej procedury AML i jej wdrożenie
 • Przygotowanie dokumentu oceny ryzyka instytucji obowiązanej

Usługi realizowane w 1 miesiąc

 • Przygotowanie procedury lub dobrych praktyk zapobiegających przestępstwom oszustwa, korupcji oraz innym naruszeniom prawa

Usługi realizowane w 2 miesiące

 • Opracowanie specjalistycznej procedury compliance i jej wdrożenie
ikonka

Najczęściej wybierane usługi

Nasi klienci najczęściej wybierają następujące usługi:

 • przygotowanie obowiązkowego zgłoszenia spółki do CRBR oraz dokonywanie aktualizacji zgłoszenia,
 • przygotowanie obowiązkowego zgłoszenia fundacji, stowarzyszenia do CRBR oraz dokonywanie aktualizacji zgłoszenia,
 • analizę przepisów prawa w zakresie obowiązku podlegania ustawie AML oraz wsparcie w bieżącym wypełnianiu obowiązków z zakresu AML,
 • bieżące wsparcie przy wypełnianiu obowiązków z zakresu AML,
 • opracowanie procedury AML i jej wdrożenie,
 • audyt w zakresie systemu compliance lub systemów AML (weryfikacja procedur),
 • opracowanie procedur compliance i ich wdrożenie.
ikonka

Zapraszamy do skorzystania z usług

Jeśli potrzebujesz wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji w zakresie AML, prowadzisz biznes w dziedzinie finansów, nowych technologii i obawiasz się narażenia na próby wykorzystania stworzonych przez Ciebie narzędzi do prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu bądź też dążysz do zminimalizowania zaistnienia ryzyka systemowego popełniania w Twojej firmie przestępstw oszustwa, korupcji lub innych naruszeń prawa i zadajesz sobie pytania:

 • czy jestem obowiązany do wdrożenia procedur zgodnych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
 • jakie obowiązki nakłada na moje przedsiębiorstwo regulacje prawne w zakresie procedur AML?
 • do kiedy muszę zgłosić beneficjentów rzeczywistych w swoim przedsiębiorstwie?
 • gdzie muszę zgłosić beneficjentów rzeczywistych spółki, fundacji, stowarzyszenia?
ikonka

Jak pomożemy załatwić twoją sprawę?

Prowadzimy bezpośrednie doradztwo poprzez:

 • spotkania w siedzibie lub innym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta,
 • konsultacje z klientami w Krakowie w siedzibie Kancelarii,
 • konsultacje z klientami online za pośrednictwem platformy Teams lub innych platform (Zoom, Google Meet),
 • konsultacje telefoniczne,
 • konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • wsparcie w elektronicznym systemie zgłoszeń beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

Współpraca zaczyna się od kontaktu

ikonka telefonu

Zadzwoń pod numer
+48 511 090 050

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

ikonka e-mail

Napisz na
dok@bchudoba.pl

Dział Obsługi Korporacyjnej i Podatkowej

Dlaczego warto nam zaufać?

Nasze ponad 20. letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorców, tworzeniu spółek, zmianach umów spółek, połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek pozwala na efektywne przeprowadzenie doradztwa z uwzględnieniem celów i oczekiwań klienta.

Zespół adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych o różnych specjalizacjach tworzący kancelarię świadczy usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań klienta.

Celem naszego wsparcia dla przedsiębiorców od ponad 20 lat jest minimalizacja ryzyk prowadzonej działalności, zmniejszanie obciążeń podatkowych i optymalizacja form prowadzonej działalności gospodarczej.

Nasza Kancelaria na bieżąco weryfikuje wszystkie zmiany legislacyjne, analizuje projekty aktów prawnych oraz monitoruje komunikaty GIIF. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia rozumiemy potrzeby biznesowe naszych klientów i potrafimy je zrealizować w granicach obowiązujących procedur. Dzięki naszemu wsparciu przedsiębiorstwa szybko i prawidłowo reagują na zmiany w prawie.

Nasze doświadczenie w liczbach

Ponad 20 lat doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców
Ponad 100 spółek w obsłudze bieżącej
Ponad 400 założonych spółek
Ponad 150 zrealizowanych przekształceń, połączeń, podziałów spółek
Bogdan Chudoba – partner

Bogdan Chudoba – partner

Adwokat

Wiedza

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999–2003 odbywał aplikację adwokacką w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie

Bogdan Chudoba w latach 1997–1998 pracował w kancelarii KUBAS s.c., a od 1998 r. do 2001 r. był zatrudniony w dziale prawnym Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A.. Następnie pełnił funkcję kierownika działu prawnego firmy TRAS – OKNA S.A. (później TRAS TYCHY S.A.). Współpracował z producentami stolarki okiennej, firmami z branży motoryzacyjnej i deweloperskiej. W latach 2003–2007 był wspólnikiem spółki Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Sp.p., świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Od 2007 r. wraz z zespołem innych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych prowadzi kancelarię adwokacką pod firmą Bogdan Chudoba Adwokaci. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.

Profesjonalizm

Bogdan Chudoba zawodowo interesuje się przede wszystkim problematyką koncepcji organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawami i obowiązkami członków organów spółek, umowami w obrocie gospodarczym, zobowiązaniami umownymi, prawem podatkowym oraz systemami compliance. Ponadto, posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, podziałach i łączeniu spółek oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami