Obsługa inwestycji i nieruchomości

Ze względu na stopień skomplikowania regulacji prawnych, wysokie wymogi formalne narzucane przez podmioty finansujące inwestycję oraz konieczność angażowania znaczących środków finansowych, proces inwestycyjny jest jednym z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć – nie tylko organizacyjnych, ale również prawnych.
Nasz zespół z sukcesem doradza przedsiębiorcom prowadzącym inwestycje w nieruchomościach.

Świadczymy wsparcie prawne począwszy od podjęcia negocjacji z kontrahentem, poprzez nabycie gruntu, aż po zakończenie realizacji inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz komercjalizację obiektu.

Zapewniamy wsparcie prawne i eksperckie, od wstępnych analiz i weryfikacji nieruchomości, aż po uczestnictwo w procedurze odbiorowej inwestycji. Ponadto, po zakończeniu fazy inwestycyjnej świadczymy merytoryczne wsparcie w zakresie obrotu nieruchomościami.

Przeprowadzamy ocenę przydatności inwestycyjnej gruntu z punktu widzenia prawnego i planistycznego oraz udzielamy wsparcia w uzyskaniu decyzji i uzgodnień administracyjnych koniecznych do realizacji inwestycji na jego obszarze.

 

Skontaktuj się
Obsługa inwestycji i nieruchomości
Oferujemy pomoc w zakresie

Oferujemy pomoc w zakresie

● prowadzenia due dilligence nieruchomości, polegającego na analizie informacji dotyczących jej stanu prawnego, mającym na celu identyfikację ryzyk związanych z jej nabyciem oraz wskazaniem sposobów ich minimalizacji,

● regulowania stanu prawnego nieruchomości,

● kompleksowej obsługi transakcji mających za przedmiot nieruchomości (m.in. umowy sprzedaży nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy),

● realizacji procedur planistycznych przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej (m.in. w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę),

● ustanawiania i znoszenia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (w tym zwłaszcza służebności gruntowych i przesyłu),

● przygotowania, negocjowania i opiniowania umów związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego i budowlanego (w szczególności umów o generalne wykonawstwo inwestycji budowlanej, umów wykonawczych, umów o wykonanie projektów architektonicznych),

● reprezentowania Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z nieruchomościami (np. procesy odszkodowawcze, postępowania dotyczące wywłaszczenia, zniesienia współwłasności lub zasiedzenia, sprawy o ustanowienie służebności, sprawy o stwierdzenie nieważności planów zagospodarowania przestrzennego, postępowania w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, sprawy rent planistycznych, sprawy opłat adiacenckich),

● obsługi prawnej procesu sprzedaży lub komercjalizacji inwestycji.

Dodatkowo zapewniamy

Dodatkowo zapewniamy

● opiniowanie podatkowych aspektów transakcji na rynku nieruchomości,

● reprezentację inwestorów w negocjacjach w trakcie procesu inwestycyjnego z organami samorządu terytorialnego,

● ocenę przydatności nieruchomości z punktu widzenia inwestycyjnego w zakresie prawnym, planistycznym, administracyjnym,

● obsługę prawną procesów finansowania inwestycji i zabezpieczeń prawnych finansowania,

● obsługę procesów nabywania nieruchomości dla celów inwestycyjnych,

● obsługę prawną prowadzenia inwestycji komercyjnych,

● obsługę procesów zawierania umów najmu w centrach biurowych,

● obsługę planistyczną nieruchomości i zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

ikonka

Skontaktuj się z nami

Współpraca zaczyna się od kontaktu

ikonka telefonu

Zadzwoń pod numer
+48 12 617 60 20

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Edyta Sieniawska – partner

Edyta Sieniawska – partner

Radca prawny

Wiedza

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2006-2010 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2010 r. zdała egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.  W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe z Prawa ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie

Od 2005 r. współpracowała z wieloma kancelariami oraz świadczyła pomoc prawną m.in. na rzecz szpitali, towarzystw ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz IT. Zajmowała się kompleksową obsługą korporacyjną Klientów kancelarii, w tym spółek notowanych na NewConnect. Z naszą kancelarią współpracuje od 2012 r. Uczestniczyła w procesie przekształceń grup spółek w spółki osobowe i obsłudze procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.

Profesjonalizm

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nieruchomości. Prowadzi sprawy związane z nabywaniem, zbywaniem, zagospodarowaniem nieruchomości oraz przeprowadzeniem procesu budowlanego. Reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości oraz prowadzeniu uzgodnień z organami administracji publicznej, w szczególności w sprawach odszkodowawczych, wywłaszczeniowych, o stwierdzenie nieważności planów zagospodarowania przestrzennego, postępowaniach w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, rent planistycznych  i opłat adiacenckich. Wielokrotnie uczestniczyła w prowadzeniu due diligence nieruchomości i obsłudze procesów nabywania nieruchomości dla celów inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości oraz realizacji procedur planistycznych przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej. Ponadto, w kręgu jej zainteresowań jest prawo pracy, ze szczególnym naciskiem na optymalizację procesów zatrudnienia oraz prawo cywilne.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami