Prowadzisz działalność gospodarczą w ramach spółki partnerskiej i wraz ze swoimi wspólnikami rozważacie możliwość dopuszczenia kolejnej osoby do prowadzonej przez Was działalności?

Nie wiesz jednak w jaki sposób może dojść do przystąpienia do tego rodzaju spółki nowego wspólnika?

A może chciałbyś wystąpić ze spółki, jednak nie wiesz, w jaki sposób możesz przekazać przysługujące Ci uprawnienia i ciążące na Tobie obowiązki innej osobie?

W niniejszej publikacji przedstawiamy Ci najważniejsze fakty, dotyczące spółki partnerskiej, wskazując jednocześnie kto może i w jaki sposób przystąpić do tego rodzaju spółki osobowej.

Zapraszamy do lektury!

Spółka partnerska – co to takiego?

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona w celu wykonywania wolnego zawodu przez wspólników, którzy w tego rodzaju spółce zwani są partnerami.

W spółce partnerskiej, jak w każdego rodzaju spółce osobowej, za zobowiązania spółki oprócz niej samej odpowiadają z nią solidarnie wszyscy wspólnicy, przy czym ich odpowiedzialność wchodzi w grę dopiero w sytuacji gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (odpowiedzialność subsydiarna wspólników). Ta cecha zbliża spółkę partnerską do spółki jawnej, gdyż wspólnicy spółki jawnej odpowiadają w identyczny sposób.

Wprowadzenie nowego wspólnika do spółki partnerskiej

Sprawdź naszą platformę doradztwa prawnego oraz doradztwa podatkowego Online

Wskazać jednak należy, że spółka partnerska jest na swój sposób wyjątkowa na tle wszystkich innych spółek osobowych. Nie każdy bowiem może zostać wspólnikiem tego rodzaju spółki, a w innych spółkach nie zostały wprowadzone tego rodzaju ograniczenia co do kręgu osobowego potencjalnych wspólników. Ograniczenia te nie występują ani w spółce jawnej, ani w spółce komandytowej ani też w spółce komandytowo akcyjnej.

Wspólnicy spółki partnerskiej.

Kodeks spółek handlowych jasno wskazuje, kto może zostać wspólnikiem w spółce partnerskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, krąg dopuszczalnych partnerów został ograniczony jedynie do osób fizycznych, wykonujących określony w kodeksie spółek handlowych lub w odrębnej ustawie tzw. wolny zawód.

Wspólnikami spółki partnerskiej mogą przykładowo zostać adwokat, aptekarz, architekt, radca prawny, doradca podatkowy, doradca inwestycyjny czy księgowy. Co również niezwykle istotne, spółka partnerska może co do zasady także zostać zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu.

Reguła ta może jednak zostać ograniczona w przepisach szczególnych. Jest tak przykładowo w odniesieniu do radców prawnych i adwokatów, którzy co prawda mogą wykonywać zawód w ramach jednej spółki partnerskiej, jednak nie mogą do niej przystąpić wspólnicy będący na przykład księgowymi lub architektami.

Każdorazowo zatem, chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki partnerskiej z osobami wykonującymi inny niż Ty wolny zawód, powinieneś zweryfikować przepisy szczególne, tak aby określić, czy Twoja spółka partnerska może w ogóle powstać. Podobnie też zrób przed planowaną zmianą składu wspólników.

Co warto podkreślić, do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. Zasada ta ma również niezwykle ważne znaczenie w kontekście przystąpienia nowego wspólnika do spółki partnerskiej.

narada - w sprawie prowadzenia spraw spółki

Sposoby przystąpienia nowego wspólnika do spółki.

Biorąc pod uwagę dosłowne brzmienie pojęcia przystąpienia nowego wspólnika do spółki partnerskiej należałoby rozpatrzyć jedynie sytuacje, w której w spółce pojawia się nowa osoba, która dotychczas nie posiadała żadnych praw i obowiązków związanych z byciem wspólnikiem danego podmiotu, przy jednoczesnym pozostaniu w niej wszystkich dotychczasowych wspólników.

Jednakże, w szerokim brzmieniu pojęcia przystąpienia nowego wspólnika do spółki partnerskiej kryje się:

 

  • przystąpienie nowego wspólnika na skutek przeniesienia ogółu praw i obowiązków dotychczasowego wspólnika na inny podmiot;
  • przystąpienie nowego wspólnika do spółki w drodze zmiany umowy spółki;
  • przystąpienie wspólnika na skutek sukcesji uniwersalnej, gdy umowa spółki dopuszcza taką możliwość (np. w wyniku dziedziczenia).

 

W niniejszym opracowaniu omówimy dwie pierwsze sytuacje związane z pojawieniem się w spółce nowego podmiotu, który dotychczas nie pozostawał wspólnikiem danej spółki partnerskiej.

Co więcej, na gruncie obowiązujących przepisów, jest także możliwe, że ogół praw i obowiązków określonego wspólnika spółki partnerskiej zostanie przeniesiony na innego wspólnika, czyli na inną osobę, która również jest wspólnikiem tej spółki. Jednakże w wyniku takiego działania, w spółce partnerskiej nie pojawi się nowa osoba, a faktycznie nastąpi wystąpienie wspólnika ze spółki.

Ponadto, warto także zaznaczyć, że nie jest również wykluczone, że ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, zostanie przeniesiony łącznie na kilka osób, które zostaną jednym wspólnikiem zbiorowym spółki.

Zbycie ogółu praw i obowiązków.

Pierwszym ze sposobów przyjęcia do grona dotychczasowych wspólników nowego partnera jest zbycie przez dotychczasowego wspólnika posiadanego przez niego ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki partnerskiej.

Przy wykorzystaniu tego sposobu wprowadzenia nowego wspólnika do spółki partnerskiej, zasadniczo nie ma potrzeby zmiany umowy spółki. Pojawi się ona jednak w sytuacji gdy na zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce partnerskiej zdecyduje się partner, które nazwisko znajduje się w firmie tej spółki.

Czy jednak przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, a w tym także spółki partnerskiej, wiąże się ze spełnieniem jakiś dodatkowych obowiązków? Oraz w jakiej formie powinno ono nastąpić?

Aby doszło do zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 

  • umowa spółki musi dopuszczać taką możliwość;
  • wszyscy pozostali wspólnicy muszą wyrazić pisemną zgodę na przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej;
  • nowy wspólnik spółki musi posiadać uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu w ramach spółki, w której dochodzi do zbycia.

 

Umowa spółki.

Pierwszym z warunków, które na gruncie obowiązujących przepisów umożliwiają przeniesienie ogółu praw i obowiązków spółki partnerskiej na inny podmiot, jest dopuszczenie takiej możliwości w umowie spółki.

W związku z tym, jeśli jesteś wspólnikiem jakiejkolwiek spółki osobowej, w tym także spółki partnerskiej i chciałbyś zbyć przysługujący Ci ogół praw i obowiązków na inną osobę, w pierwszej kolejności powinieneś zapoznać się z zapisami Twojej umowy spółki i zweryfikować czy dopuszcza ona taką możliwość.

zobowiązania spółki istniejące - spotkanie

Jeśli w istocie, umowa spółki pozwala Ci na takie działanie, musisz jeszcze jedynie uzyskać zgodę pozostałych wspólników na zawarcie przez Ciebie umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków. Jeśli jednak w umowie spółki nie zostało zawarte stosowne postanowienie, w pierwszej kolejności musisz doprowadzić do zmiany umowy spółki.

Pamiętaj, że zmiana umowy spółki osobowej wymaga zgody wszystkich wspólników, jednak co bardzo istotne, w szczególności jeśli zależy Ci na szybkim przeprowadzeniu transakcji zbycia, zmiana umowy spółki partnerskiej dla swej skuteczności nie wymaga ujawnienia zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to analogiczna regulacja jak w spółce jawnej.

Zgoda pozostałych wspólników.

Kiedy już zweryfikujesz zapisy umowy spółki i potwierdzisz, że zawiera ona postanowienie wyrażające zgodę na przeniesienie ogółu praw i obowiązków na inny podmiot, bądź doprowadziłeś do wprowadzenia stosownej zmiany w Twojej umowie spółki, w następnej kolejności powinieneś zadbać o wyrażenie na piśmie zgody przez pozostałych wspólników spółki na przeprowadzanie czynności zbycia.

Zgoda taka jednak nie będzie potrzebna w sytuacji gdy umowa spółki partnerskiej wyłącza obowiązek jej pozyskania przez wspólnika planującego przeniesienie przysługujących mu praw i obowiązków na inny podmiot.

Co więcej, umowa spółki może również wprowadzać dodatkowe postanowienia dotyczące formy w jakiej taka zgoda powinna zostać udzielona, wprowadzając wymóg uzyskania zgody na przykład w formie aktu notarialnego.

Uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

Jak już wskazaliśmy, na wstępie niniejszej publikacji, inaczej niż w spółce jawnej czy innej spółce osobowej nie każdy podmiot może zostać wspólnikiem w spółce partnerskiej. Aby móc prowadzić działalność gospodarczą w tej formie prawnej trzeba przede wszystkim być osobą fizyczną, posiadającą uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

Co więcej, nie może chodzić o jakikolwiek wolny zawód, a jedynie taki który może być wykonywany w ramach danej konkretnej spółki partnerskiej. W związku z tym nie ma na przykład przeszkód, aby adwokat przystąpił do spółki partnerskiej radców prawych. Nie będzie mógł do niej natomiast przystąpić na przykład architekt lub notariusz.

Każdorazowo, aby odpowiedzieć na pytanie, czy dana osoba będzie mogła przystąpić do spółki partnerskiej w charakterze jej wspólnika, należy przeanalizować przepisy dotyczące wykonywania określonego, konkretnego wolnego zawodu.

Forma zbycia ogółu praw i obowiązków partnera.

Przepisy nie wprowadzają wymogu zachowania określonej formy umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej, w tym także spółki partnerskiej, czy spółce jawnej. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby w umowie spółki jej wspólnicy zawarli uregulowanie zgodnie, z którym powinna ona zostać zawarta przy zachowaniu konkretnej formy.

W związku z tym, również z tej przyczyny tak niezwykle istotne jest zweryfikowanie przed przystąpieniem do realizacji przystąpienia nowego wspólnika do spółki partnerskiej, czy umowa ta nie wprowadza określonych wymogów w tym zakresie.

W sytuacji natomiast gdy umowa spółki nie wskazuje właściwej formy dla przeniesienia ogółu praw i obowiązków na inną osobę, wydaje się, że ze względów praktycznych oraz konieczności przedstawienia jej w sądzie rejestrowym w celu aktualizacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym wspólników, powinna ona zostać sporządzona co najmniej w formie pisemnej.

Zmiana umowy spółki.

Drugim ze sposobów, dzięki którym do spółki partnerskiej może przystąpić nowa osoba jest dokonanie zmiany umowy spółki. Poprzez wykorzystanie tego sposobu przystąpienia do spółki nowego partnera, zwiększeniu ulegnie liczba wspólników spółki partnerskiej.

Co do zasady, do zmiany umowy spółki partnerskiej wystarczające jest zachowanie formy pisemnej. Wynika to z faktu, że również umowa spółki partnerskiej powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Nie ma jednak przeszkód, aby zmiana umowy spółki partnerskiej została dokonana w formie aktu notarialnego, czy też innej formie szczególnej przy czym niewątpliwie zwiększy to koszty tej czynności.

Co więcej, kodeks spółek handlowych stanowi w zakresie zmiany umowy spółki osobowej jaką jest spółka partnerska, że zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Oznacza to, że co do zasady, aby przystąpienie nowego wspólnika do spółki partnerskiej było możliwe, zasadniczo za zmianą składu osobowego wspólników, poprzez dodanie kolejnego osoby do grona dotychczasowych wspólników, opowiedzieć się powinni jednomyślnie wszyscy wspólnicy spółki partnerskiej.

W związku z tym, niezwykle istotną kwestią jest zweryfikowanie zapisów umowy spółki w tym zakresie, tak aby ustalić zasady dotyczące zmiany umowy spółki, w tym wprowadzenia do niej nowego wspólnika.

Również w tym przypadku, aby przystąpienie nowego wspólnika do spółki partnerskiej w drodze zmiany jej umowy było możliwe, konieczne jest aby nowy wspólnik spółki posiadał uprawnienie do wykonywania wolnego zawodu. W całości aktualne w tym zakresie pozostają rozważania zawarte we wcześniejszej części tej publikacji.

Odpowiedzialność nowego wspólnika.

Chcąc przystąpić do spółki partnerskiej w charakterze wspólnika, powinieneś mieć na uwadze ewentualną odpowiedzialność, jaka będzie na Tobie spoczywa w związku z długami zaciągniętymi w toku działalności spółki partnerskiej przez nią samą bądź przez wspólnika na miejsce, którego zamierzasz przystąpić do spółki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy nieco rozróżnić zakres odpowiedzialności osoby, która przystępuje do spółki osobowej, w tym partnerskiej w drodze zmiany umowy spółki od tej jaką ponosić będzie w związku z nabyciem praw i obowiązków dotychczasowych wspólników.

Ogólna zasada odpowiedzialności.

Kodeks spółek handlowych wprowadza zasadę w regulacji dotyczącej spółki jawnej, która znajduje zastosowanie także do spółki partnerskiej, zgodnie z którą osoba przystępująca do spółki osobowej, odpowiada za zobowiązania spółki istniejące w chwili jej przystąpienia. Zobowiązania spółki to nic innego jak zobowiązania zaciągnięte przez nią względem wierzycieli spółki.

W związku z tym, decydując się na przystąpienie do spółki osobowej, należy mieć na uwadze, że ewentualni wierzyciele spółki będą mogli dochodzić od nowo przystępującego wspólnika zaspokojenia, przy czym będzie to możliwe dopiero gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Odpowiedzialność przy przeniesieniu ogółu praw i obowiązków.

W sytuacji gdy przystąpienie partnera do spółki następuje w związku z przeniesieniem ogółu praw i obowiązków dotychczasowego wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.

Wobec tego, decydując się na wejście do spółki osobowej w miejsce innej osoby, należy oprócz zbadania sytuacji jej samej, zweryfikować także ewentualne zobowiązania, które spoczywają na wspólniku, od którego chcemy nabyć ogół praw i obowiązków.

Do zobowiązań występującego wspólnika możemy zaliczyć w szczególności zobowiązanie do dokonywania określonych świadczeń na rzecz spółki (o ile zostały one przewidziane w umowie spółki) oraz zobowiązanie do uczestniczenia w stratach spółki.

Jeśli natomiast, chcesz dowiedzieć się więcej na temat ponoszenia odpowiedzialności za długi spółki partnerskiej, zapoznaj się z naszą publikacją: https://app.surferseo.com/drafts/s/qtBsF271-HQ0mKVu52GtNiGtPuFFnkmP

Skutki zmiany wspólnika.

Dokonując zmiany wspólnika w spółce partnerskiej, należy pamiętać o dwóch zasadach.

Po pierwsze, że dokonanie zmiany wspólnika następuje w dniu zawarcia umowy, czyli wtedy gdy stosowne dokumenty zostaną podpisane przez wszystkie strony.

Po drugie, nowy wspólnik, przystępując do spółki, uzyskuje prawo do zysku, o ile nie umówiono się inaczej, za cały rok obrotowy, w jakim nastąpiła zmiana wspólnika, niezależnie od tego, czy zmiana nastąpiła w styczniu, sierpniu, czy też w grudniu. Jest to ważna zasada mająca istotne znaczenie przy konieczności dokonywania rozliczeń pomiędzy wspólnikami.

Podsumowanie.

Spółka partnerska jest niejako wyjątkowym podmiotem na tle innych spółek osobowych, a nawet wszystkich spółek prawa handlowego. Jest jedyną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej, uregulowaną w kodeksie spółek handlowych, która ogranicza krąg potencjalnych wspólników.

Jej wspólnikami mogą zostać jedynie osoby fizyczne wykonujące wolne zawody. W związku z tym nie każda osoba będzie miała możliwość przystąpienia do spółki partnerskiej w charakterze wspólnika tego rodzaju spółki.

Co więcej, zostać wspólnikiem spółki partnerskiej (jak również spółki jawnej, spółki komandytowo-akcyjnej czy też spółki komandytowej) można zostać de facto na dwa zasadnicze sposoby. Mianowicie, może do tego dojść w drodze zmiany umowy spółki lub poprzez przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę.

Przede wszystkim przed przeprowadzeniem transakcji, wskutek której do spółki partnerskiej przystąpi nowa osoba, należy przeanalizować umowę spółki i ocenić czy zgodnie z jej treścią zmiana składu wspólników jest w ogóle dopuszczalna, a jeśli tak to czy wiąże się ze szczególnymi wymogami, odbiegającymi od regulacji ustawowej.

Co więcej, decydując się na przystąpienie do spółki partnerskiej powinieneś mieć na uwadze, że wiąże się z tym również odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe przed dniem Twojego przystąpienia, jak również ewentualna odpowiedzialność związana z osobą wspólnika, w którego prawa i obowiązki zdecydowałeś się wejść.

Pamiętaj także, że zmiana składu wspólników we wszystkich spółkach osobowych, może nastąpić także w związku z sukcesją uniwersalną, jak również poprzez wypowiedzenie umowy spółki. Natomiast, niniejsza publikacja omawia jedynie dwa ze sposobów, na skutek których dochodzi do zmiany składu osobowego spółki partnerskiej.

Oferta Kancelarii.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce partnerskiej, myślisz o zmianie umowy spółki poprzez wprowadzenie do niej nowego partnera, a może zastanawiasz jak to wygląda w spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej, bądź chciałbyś skonsultować czy po przystąpieniu do spółki partnerskiej będziesz miał możliwość prowadzenia spraw spółki, skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w tym zakresie oraz z naszą ofertę usług świadczonych online na naszej Platformie Obsługi Prawnej i Podatkowej Online.

Przystąpienie do spółki komandytowej nowego wspólnika Poprzedni
Następny Kto może reprezentować spółkę cywilną? Kto podpisuje umowy?