Z naszych wcześniejszych publikacji dowiedziałeś się m.in. czym jest fundacja rodzinna, w jakim celu można ją utworzyć, a także jaka jest relacja między fundacją rodzinną a możliwością wyboru opodatkowania estońskim CIT.

Tym razem odniesiemy się do kwestii powierzenia fundacji nieruchomości wchodzących w skład majątku rodzinnego oraz do możliwości inwestowania majątku fundacji rodzinnej w nieruchomości, wskazując na co należy zwrócić szczególną uwagę planując prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację rodzinną we wskazanym obszarze.

Usługi prawne dla fundacji rodzinnej

Sprawdź naszą platformę doradztwa prawnego oraz doradztwa podatkowego Online

Cel istnienia fundacji rodzinnej a inwestycja w nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, fundacja rodzinna jest tworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Jest to regulacja zawarta w ustawie o fundacji rodzinnej i ma bardzo istotne znaczenie, gdyż zakreśla ona dopuszczalne przez przepisy prawa obszary działalności fundacji rodzinnej.

Powyższa uwaga poczyniona na wstępie może się wydawać nic nie znaczącą prawniczą dywagacją, lecz jak się okaże w dalszych rozważaniach interpretacja powyższego przepisu ma istotne znaczenie dla zakreślenia możliwości prowadzenia przez fundacje rodzinne działalności gospodarczej, zwłaszcza w zakresie inwestycji polegającej na uzyskaniu pozwolenia na budowę i wzniesieniu budynku.

Jeżeli powyższą regulację zestawimy z regulacjami dotyczącymi spółek handlowych okaże się, że istnieją istotne różnice. Dla przykładu – spółki jawne, komandytowe powołuje się w celu prowadzenia przedsiębiorstwa, a więc w celu prowadzenia działalności zarobkowej. Spółki z o.o. z kolei mogą być powoływane w każdym prawnie dopuszczalnym celu. A fundacje rodzinne tworzy się w celu gromadzenia mienia składającego się na majątek fundacji i zarządzania nim.

Ustawa wskazuje, że każdorazowo w statucie fundacji rodzinnej fundator powinien określić szczegółowy cel istnienia fundacji rodzinnej. Ustawa w tym zakresie nie wprowadza żadnego rodzaju ograniczeń, jak również nie narzuca co może być takim celem. Czy można zatem ustawowy cel fundacji rozszerzyć o działalność inwestycyjną?

Tworząc statuty fundacji poszerzamy – zgodnie z intencjami naszych klientów – cele ustanawiania fundacji o działalność inwestycyjną polegającą na inwestowaniu majątku fundacji rodzinnej, zwiększaniu wartości jej aktywów w wieloletniej perspektywie, tak aby zagwarantować wypłatę świadczeń na rzecz beneficjentów, jak również powiększania ich wartości wraz z upływem czasu.

Zarówno cel określony ustawą o fundacji rodzinnej, jak również szczegółowy cel fundacji rodzinnej wskazany przez fundatora w wypracowanym przez niego statucie fundacji rodzinnej, mogą dotyczyć – i w istocie bardzo często dotyczą – inwestowania majątku fundacji rodzinnej w nieruchomości. Zarząd fundacji będzie zobowiązany do realizacji celu wskazanego przez fundatora, a tym samym do pomnażania majątku rodzinnego. Czy jednak działalność inwestycyjna mieści się w pojęciu zarządzania mieniem? Oczywiście tak być powinno, jednak nie jest pewne jak na to pytanie odpowiedzą organy podatkowego i organy architektoniczno-budowlane np. w związku z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę.

rozmowa - wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej, nazwę fundacji rodzinnej

Zasady nabywania mienia przez fundacje rodzinne.

Fundator ustanawiając fundację rodzinną (najczęściej fundacje są zakładane przez jednego fundatora) jest zobowiązany wnieść prawa majątkowe (mienie) w formie pokrycia funduszu założycielskiego. Fundusz założycielski w fundacjach rodzinnych powinien być pokryty przed wpisaniem fundacji do rejestru fundacji rodzinnych, co potwierdza oświadczenie fundatora (fundator jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wniesieniu mienia na pokrycie funduszu założycielskiego). Do obowiązku fundatora należy sporządzenie spisu mienia wnoszonego na pokrycie funduszu założycielskiego.

Następnie na rzecz fundacji rodzinnej mogą być przenoszone inne prawa majątkowe – najczęściej dokonuje się tego poprzez darowizny na rzecz fundacji rodzinnej, czy to po wpisaniu fundacji do rejestru fundacji, czy też jeszcze przed dokonaniem wpisu (na rzecz fundacji rodzinnej w organizacji).

Naszym zdaniem najbardziej optymalne jest wniesienie mienia w formie darowizn po rejestracji fundacji rodzinnej, przy czym konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji, czy wniesienie mienia na rzecz fundacji nie podlega podatkowi VAT – regulacje obejmujące opodatkowanie fundacji rodzinnej nie wyłączają regulacji w zakresie podatku VAT. Wniesienie mienia do fundacji rodzinnej nie podlega natomiast podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Dozwolone sposoby inwestowania posiadanego majątku fundacji.

Zasadniczym sposobem inwestowania majątku fundacji rodzinnej jest prowadzenie przez fundację rodzinną działalności gospodarczej. W tym jednak wypadku, ustawa o fundacji rodzinnej zawiera szczegółowy katalog działalności gospodarczej, która może być wykonywana przez fundację rodzinną.

Do dozwolonego zakresu działalności gospodarczej fundacji rodzinnej należy:

  1. zbywanie mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
  2. najem, dzierżawa lub udostępnianie mienia do korzystania na innej podstawie;
  3. przystępowanie do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
  4. nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze,
  5. udzielanie pożyczek – spółkom kapitałowym w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje; spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik oraz beneficjentom;
  6. obrót zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;
  7. produkcja przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;
  8. gospodarka leśna.

Część ze wskazanych rodzajów działalności gospodarczej może w sposób bezpośredni bądź pośredni dotyczyć inwestowania w nieruchomości. Na co jednak należy zwrócić szczególną uwagę?

Zbywanie mienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarcza fundacji rodzinnej może polegać na zbywaniu mienia o ile wcześniej mienie to nie zostało nabyte jedynie w celu jego dalszego zbycia. Przepis ten odnosi się do wszelkiego rodzaju mienia trwałego wniesionego do fundacji rodzinnej lub przez nią nabytego – w tym także do nieruchomości. Nie dotyczy natomiast praw udziałowych wskazanych w pkt 3 oraz 4 powyżej.

Obowiązujące przepisy nie określają jedynie jak należy rozumieć pojęcie „nabycie w celu dalszego zbycia” i w jaki sposób należy wykazać, że w konkretnym przypadku nie doszło do wskazanej sytuacji.

Rozumienie wskazanego pojęcia wykształci się najpewniej w najbliższych miesiącach i latach w toku funkcjonowania fundacji rodzinnych w polskim porządku prawnym, tymczasem natomiast wydaje się, że każdorazowo należało będzie odnieść się do okoliczności konkretnego przypadku. Niewątpliwie jednak należy uznać, że jeżeli zamierzasz wnieść nieruchomość do fundacji, aby ją wkrótce zbyć (czy to poprzez sprzedaż, czy też poprzez wniesienie aportu) to jest to czynność wykraczająca poza dozwolony zakres działalności fundacji. Nabywając zatem nieruchomość przez fundację powinieneś udowodnić, że Twój cel był szerszy niż tylko nabycie w celu późniejszego zbycia nieruchomości.

Pomocniczo wskazać należy, że pierwsze interpretacje indywidualne dotyczące wskazanej tematyki, odnoszą się do sytuacji gdy fundacje rodzinne nabyły na własny rachunek nieruchomości aby następnie nieruchomości te wnieść tytułem wkładu niepieniężnego do spółek, do których zamierzały przystąpić.

W tak określonym stanie faktycznym, organ podatkowy wydający interpretację, każdorazowo uznał, że w przypadku wniesienia do spółki tytułem wkładu mienia fundacji w postaci nieruchomości, należy uznać, że dojdzie do wykroczenia poza dopuszczalny zakres działalności gospodarczej fundacji rodzinnej. 

Wydaje się jednak, że uznaniu, iż mienie wniesione do fundacji rodzinnej nie zostało nabyte jedynie w celu jego dalszego zbycia przez fundację rodzinną, sprzyjał będzie okres czasu od dnia wniesienia danego składnika majątku fundacji rodzinnej – w tym wypadku nieruchomości – zarówno na pokrycie funduszu założycielskiego jak i później już w toku jej funkcjonowania.

Niestety nie da się wskazać jednoznacznie okresu czasu jaki będzie mógł zostać uznany za bezpieczny. Na pewno, im więcej czasu upłynie od dnia kiedy mienie wniesione do fundacji rodzinnej – w tym wypadku nieruchomość – zostanie zbyte innemu podmiotowi tym większa szansa, że organ podatkowy w przypadku kontroli nie zakwestionuje zbycia nieruchomości na rzecz innego podmiotu. Dodatkowo jeżeli nieruchomość będzie generowała przychody w fundacji (czynsz najmu, czynsz dzierżawny) to wówczas łatwiej będzie udowodnić, że cel nabycia nieruchomości przez fundację był inny niż tylko jej zbycie.

praca przy laptopie - zasady prowadzenia listy beneficjentów, zgromadzenie beneficjentów

Najem, dzierżawa lub udostępnianie mienia na innej podstawie.

Kolejnym sposobem związanym z inwestowaniem w nieruchomości przez fundacje rodzinne jest nabycie przez nie tego rodzaju mienia, a następnie ich najem, dzierżawa lub udostępnianie mienia – w tym wypadku nieruchomości – na innej podstawie niż umowa najmu lub dzierżawy. Taką inną podstawą może być na przykład leasing nieruchomości.

Czy jednak nieruchomości mogą być udostępniane za odpowiednią opłatą innym podmiotom bez jakichkolwiek ograniczeń?

Czy każdego rodzaju najem mieścił się będzie w dopuszczalnym ustawą o fundacji rodzinnej zakresie działalności gospodarczej, która może być wykonywana przez fundację rodzinną?

Najem, dzierżawa na rzecz podmiotu powiązanego.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że chociaż nie ma przeszkód aby fundacja rodzinna na podstawie obowiązujących przepisów ustawy, prowadziła działalność gospodarczą, polegająca na najmie, dzierżawie lub udostępnianiu mienia do korzystania na innej podstawie, występują pewnego rodzaju ograniczenia w tym zakresie, dotyczące podmiotu któremu fundacja rodzinna miałaby to mienie udostępnić.

W sytuacji gdy, fundacja rodzinna wynajmuje, dzierżawi lub udostępnia mienie – a zatem również stanowiące jej własność nieruchomości, na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej, jej fundatora lub na rzecz podmiotu z nimi powiązanego, a mienie to ma służyć do prowadzenia działalności gospodarczej przez wskazaną osobę, fundacja rodzinna zobowiązana będzie do zapłaty podatku dochodowego na zasadach ogólnych. W zakresie ww. przychodów fundacja rodzinna nie będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego i będzie opodatkowana podatkiem dochodowym CIT na zasadach ogólnych.

Tym samym, fundacja rodzinna osiągająca przychody w związku z takim udostępnieniem mienia będzie musiała odprowadzać bieżące zaliczki na poczet podatku dochodowego, pomimo że co do zasady moment zapłaty podatku dochodowego CIT przez fundację rodzinną następuje dopiero przy wypłacie świadczeń jej beneficjentom.

Tym samym, zasadniczo fundacje rodzinne, o ile nie zasilają budżetu swoich beneficjentów stałymi wypłatami na ich rzecz, mogą kumulować majątek nawet przez wiele lat i go reinwestować – w tym reinwestować go w nieruchomości.

Wobec tego, decydując się na odpłatne udostępnienie przez fundację rodzinną nieruchomości, na rzecz jej fundatora, czy też na rzecz osób będących beneficjentami fundacji rodzinnej lub podmiotów z nimi powiązanych, musisz mieć na uwadze, że fundacja rodzinna będzie zobowiązana do bieżącego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego, od osiąganych z tego tytułu dochodów.

Co jednak istotne, fundacja rodzinna będzie musiała jednak odprowadzać wskazane zaliczki jedynie w sytuacji gdy udostępniona odpłatnie przez fundację rodzinną nieruchomość, będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej przez wskazane podmioty.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma także przeszkód aby fundacja rodzinna dokonywała inwestycji w nieruchomości rolne. Fundacje rodzinne mogą bowiem, w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym podejmować działalność polegającą na produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych oraz zwierzęcych, a także działalność w ramach gospodarki leśnej.

Aby jednak prowadzić tego rodzaju działalność, fundacje rodzinnej muszą posiadać nieruchomości rolne, służące do prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej. Tymczasem, w polskim porządku prawnym nabywanie nieruchomości rolnych, wiąże się z pewnego rodzaju ograniczeniami.

Wobec tego, jeśli chciałbyś w ramach fundacji rodzinnej inwestować w grunty rolne, a następnie w oparciu o nie prowadzić działalność gospodarczą, musisz mieć na uwadze kilka istotnych kwestii.

Przede wszystkim, aby fundacja rodzinna mogła nabywać nieruchomości rolne – czy to na pokrycie funduszu założycielskiego czy w ramach późniejszych darowizn lub umów ich sprzedaży, konieczna jest zgoda KOWR (chyba że powierzchnia nieruchomości jest mniejsza niż 1 ha).

Co więcej, po nabyciu nieruchomości rolnej, fundacja rodzinna zobowiązana będzie do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej pięciu lat od dnia nabycia przez nią wskazanej nieruchomości, jak również w tym okresie nie może jej zbyć, a także oddać w posiadanie innym podmiotom.

Wznoszenie budynków przez fundacje rodzinne.

Jak już wiemy, nie ma przeszkód aby fundacje rodzinne, dokonywały inwestycji w nieruchomości. Tym samym fundacje rodzinne mogą nabywać nieruchomości na własny rachunek, o ile nie zostaną one nabyte przez fundacje rodzinne wyłącznie w celu dalszego zbycia.

Co jednak w wypadku, gdy fundacja rodzinna została ustanowiona przez fundatora, który na pokrycie funduszu założycielskiego zdecydował się wnieść do niej prawo własności nieruchomości gruntowej (wniesienie funduszu założycielskiego), bądź została ona wniesiona na rzecz fundacji rodzinnej np. w drodze darowizny lub nabyta w toku jej funkcjonowania, a następnie fundacja rodzinna chciałaby wybudować na tej nieruchomości budynek usługowy lub budynek mieszkalny z zamiarem jego wynajmowania na rzecz podmiotów niepowiązanych z fundacją rodzinną?

Należy zatem zastanowić się, czy fundacja rodzinna może być inwestorem budującym lokal użytkowy pod wynajem, dzięki któremu będzie osiągała dochód pasywny związany z własnością posiadanej przez siebie nieruchomości. Na to pytanie nie ma obecnie jednoznacznej odpowiedzi a wątpliwości wynikają z celów dla jakich następuje powołanie fundacji rodzinnych. Nie jest bowiem pewne, czy aktywne prowadzenie procesu inwestycyjnego przez fundację rodzinną wchodzi w zakres pojęcia zarządzania mieniem fundacji. W takim wypadku fundacja byłaby prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego jako inwestor (w rozumieniu prawa budowlanego).

Wydaje się natomiast, iż w wypadku jeżeli byłoby to niezgodne z celami istnienia fundacji nie ma przeszkód, aby przy prowadzeniu procesu inwestycyjnego skorzystać z instytucji inwestora zastępczego (sensu stricte).

W takim wypadku fundacja rodzinna powinna w tym celu zlecić cały proces inwestycyjny wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Podmiot ten natomiast, powinien zarówno uzyskać wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, jak również następnie przystąpić do budowy budynku na cudzym gruncie.

Działalność wykraczająca poza ustawowy zakres.

Jak już wiemy, fundacje rodzinne nie mogą prowadzić każdego rodzaju działalności gospodarczej, a jedynie działalność gospodarczą ściśle określoną przepisami ustawy.

W związku z tym, musisz zdawać sobie sprawę, że w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej nie będziesz mieć nieograniczonych możliwości dotyczących przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej, w tym inwestowania go w nieruchomości.

W tym miejscu warto jednak zastanowić się nad możliwością prowadzenia w ramach fundacji rodzinnej działalności deweloperskiej, jak również wnoszenia przez fundację rodzinną budynków na jej gruncie celem późniejszego prowadzenia dozwolonego rodzaju działalności.

Działalność deweloperska.

Jednym z podstawowych kierunków działalności gospodarczej związanej z nieruchomościami jest prowadzenie działalności deweloperskiej. Jednakże, obowiązujące przepisy ustawy o fundacji rodzinnej, nie dopuszczają możliwości prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej przez fundacje rodzinne. Należy uznać, że jest to uznane za niedopuszczalne przez ustawodawcę ponieważ wchodziłoby w zakres pojęcia nabywania mienia nabytego wyłącznie w celu dalszego zbycia (wyłącznie w celu jego odsprzedaży).

Jednakże, dla przeciwieństwa – dozwoloną działalność gospodarczą fundacji rodzinnej stanowi przystępowanie do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach.

Tym samym, nie ma żadnych przeszkód prawnych aby fundacja rodzinna została wspólnikiem spółki celowej, powołanej do prowadzenia działalności deweloperskiej i jako jej wspólnik podejmowała wiążące decyzje jej dotyczące, jak również otrzymywała w związku z jej działalnością osiągnięty przez nią zysk, przysługujący jej jako wspólnikowi.

W związku z tym, myśląc o ustanowieniu fundacji rodzinnej, należy już na tym etapie rozważyć kwestie związane z przyszłymi inwestycjami fundacji rodzinnej, tak aby przyszła działalność prowadzona przez fundację obejmowała zakres dozwolonej działalności wskazanej przez ustawodawcę, a równocześnie aby wykorzystać w najlepszy sposób posiadane aktywa przez fundatora fundacji rodzinnej.

Co więcej, choć nie ma przeszkód aby fundacja rodzinna przystąpiła do spółki prowadzącej działalność deweloperską, jak już wskazaliśmy nie powinna ona wnosić tytułem pokrycia obejmowanych przez nią udziałów, akcji czy też ogółu praw i obowiązków wspólnika, nieruchomości do takiej spółki, która to nieruchomość została nabyta przez fundację rodzinną właśnie w tym celu (a zatem w celu dalszego zbycia).

Najem krótkoterminowy – czy jest dozwolony?

W pierwszej kolejności rozważając wskazane kwestie należy odnieść się do najmu krótkoterminowego lokali. Najem tego rodzaju charakteryzuje się wynajmem określonej powierzchni mieszkalnej – domu, mieszkania, pokoju w domu bądź mieszkaniu – na określoną liczbę dni, w związku z czym przypomina on pobyt w hotelu.

Chociaż najem krótkoterminowy, podobnie jak najem długoterminowy polega na udostępnieniu mienia innej osobie na określony czas za wynagrodzeniem, tradycyjny najem (jak również dzierżawa) charakteryzują się dużym sformalizowaniem.

W związku z tym, zwyczajowo między stronami – najemcą i wynajmującym, zawierana jest pisemna umowa, w której zostają określone wzajemne prawa i obowiązki stron, m.in. takie jak obowiązek uiszczania wynagrodzenia, wniesienia kaucji zabezpieczającej, czy też naprawy przedmiotu najmu.

Ponadto tradycyjny najem zawierany jest na dłuższy, co najmniej kilkumiesięczny okres czasu, a co więcej bardzo często, między stronami podpisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy, jak również najemca zobowiązany jest do uiszczenia kaucji zabezpieczającej. W tym rodzajem najmu nie jest powiązane świadczenie przez wynajmującego dodatkowych usług takich jak np. sprzątanie, utrzymanie lokalu w należytym stanie itp.

Tymczasem, wskazanych cech nie sposób utożsamić z najmem krótkoterminowym, w przypadku którego dana nieruchomość udostępniana jest określonemu podmiotowi jedynie na krótki czas – maksymalnie kilku dni bądź tygodni, nie jest zawierana sformalizowana umowa, jak również zazwyczaj nie jest wnoszona kaucja zabezpieczająca. Co więcej, niejednokrotnie wszelki kontakt wynajmującego z najemcą odbywa się jedynie przez system rezerwacyjny. Jednocześnie z tym rodzajem udostępnienia lokalu jest powiązanie świadczenie przez wynajmującego szeregu usług analogicznie jak w działalności hotelarskiej.

Z tych właśnie przyczyn, organy podatkowe w dotychczas wydanych interpretacjach indywidualnych, wskazały, że najem krótkoterminowy nie mieści się w zakresie dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej. Ich zdaniem, fundacja rodzinna ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, jednak jedynie ściśle określone przepisami ustawy, a najem krótkoterminowy się w nim nie mieści.

W związku z tym, zakładając fundację rodzinną i mając w planach wynajmowanie nieruchomości stanowiących własność fundacji rodzinnej, powinieneś mieć na uwadze, że powinieneś skupić się na najmie długoterminowym. W innym wypadku, narazisz się na konsekwencje związane z wykroczeniem poza ustawowo dopuszczalny zakres prowadzonej działalności gospodarczej przez fundację rodzinną.

Skutki prowadzenia niedozwolonej ustawą działalności.

Wskazać należy, że samo wprowadzenie przez ustawodawcę zakresu dopuszczalnej działalności gospodarczej przez fundację rodzinną, nie oznacza, że działalność taka nie będzie mogła być podejmowana.

Fundacja rodzinna będzie bowiem mogła wykroczyć poza dopuszczalny zakres działalności gospodarczej przewidzianej przez ustawę fundacji rodzinnej, jednakże jednocześnie będzie musiała liczyć się z konsekwencjami podejmowanych działań.

Przede wszystkim, podjęcie przez fundację rodzinną działalności gospodarczej poza dozwolonym ustawowym zakresem skutkowało będzie opodatkowaniem przychodów z tego rodzaju działalności stawką CIT w wysokości 25%.

W związku z tym, chcąc podjąć w ramach fundacji rodzinnej działalność gospodarczą wykraczającą poza ustawowy zakres, musisz liczyć się z faktem, że nie dość że odprowadzisz zaliczkę na poczet podatku dochodowego od razu po uzyskaniu zysków z takiej działalności, to dodatkowo stawka podatku wynosić będzie 25%, a nie standardowe 19%.

Oferta Kancelarii.

Zastanawiasz się co stanie się z nieruchomościami nabytymi przez fundację w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej lub w związku z tym że czas trwania fundacji rodzinnej dobiega końca? A może potrzebujesz pomocy w zakresie wpisu Twojej fundacji do rejestru fundacji rodzinnych, w związku z tym, że niejasne dla Ciebie są zasady reprezentacji fundacji rodzinnej, zapoznaj się z ofertą Kancelarii.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w tym zakresie oraz z naszą ofertę usług świadczonych online na naszej Platformie Obsługi Prawnej i Podatkowej Online.

lub kontaktu:

Nasz poradnik – Jak mądrze założyć fundację rodzinną.

Jeżeli myślisz o założeniu fundacji rodzinnej zapraszamy Cię także do zapoznania się z naszym poradnikiem – Jak mądrze założyć fundację rodzinną: https://online.bogdanchudoba.pl/poradnik/.

Wniesienie wkładu do spółki osobowej – rady praktyczne. Poprzedni
Następny Założenie fundacji rodzinnej