Chciałbyś przystąpić do spółki komandytowej jako komplementariusz? A może rozważasz przystąpienie do niej w roli komandytariusza? Nie wiesz jednak jakich formalności należy w tym celu dochować?

A może zastanawiasz się, czy w związku z przystąpieniem do spółki komandytowej, ponosić będziesz odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe przed dniem Twojego przystąpienia?

W niniejszej publikacji przybliżymy Ci, w jaki sposób można przystąpić do spółki komandytowej i wyjaśnimy, z jakimi konsekwencjami się to wiąże.

Zapraszamy do lektury!

Przystąpienie nowego wspólnika.

W spółce komandytowej, będącej jedną ze spółek osobowych możemy wyróżnić dwie kategorie wspólników. Są to:

  1. co najmniej jeden komplementariusz, będący aktywnym wspólnikiem, uprawnionym do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw, ponoszący pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania;
  2. co najmniej jeden komandytariusz, będący wspólnikiem biernym, wnoszącym do spółki kapitał i ponoszącym odpowiedzialność jedynie do wysokości określonej w umowie spółki sumy komandytowej.

Przystąpienie nowego wspólnika do spółki

Sprawdź naszą platformę doradztwa prawnego oraz doradztwa podatkowego Online

W ścisłym znaczeniu za pojęcie przystąpienia nowego wspólnika do spółki komandytowej należy uznać, wszystkie przypadki, które polegają na przystąpieniu do niej dodatkowej osoby – w charakterze komandytariusza lub komplementariusza – obok innych pozostających w spółce wspólników. Może to też być czynność gdy następuje wystąpienie wspólnika i jednocześnie przystąpienie nowego wspólnika (nowy komandytariusz lub nowy komplementariusz).

Wobec tego, w wyniku przystąpienia nowego wspólnika do spółki komandytowej, jej skład osobowy ulega rozszerzeniu. Z sytuacją taką będziemy mieli do czynienia na przykład kiedy, w spółce występuje jeden komandytariusz i jeden komplementariusz i przystępuje do niej kolejna osoba np. w charakterze komandytariusza.

Jakich jednak wymogów należy dochować w celu przystąpienia do tego rodzaju spółki osobowej?

Zmiana umowy spółki komandytowej.

Przystąpienie nowego wspólnika do spółki, w ścisłym rozumieniu tego pojęcia, odbywa się w drodze zmiany umowy spółki komandytowej, na zasadzie porozumienia wszystkich stron. Jest to ogólna zasada obowiązująca w spółkach osobowych. Jak już wiemy, w spółce komandytowej, występują dwa rodzaje wspólników – komandytariusze i komplementariusze, a przystąpienie każdego z nich do spółki komandytowej, będzie wyglądało nieco inaczej.

Uzyskanie statusu komplementariusza.

Kodeks spółek handlowych stanowi, że do przystąpienia do spółki komandytowej nowego wspólnika, jakim jest komplementariusz, konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Są nimi:

 

  • odpowiednie zapisy umowy spółki komandytowej;
  • zgoda wszystkich pozostałych wspólników.

rozmowy na temat prowadzenia spraw spółki

Umowa spółki komandytowej.

W pierwszej kolejności, aby umożliwić przystąpienie nowemu komplementariuszowi, należy zweryfikować umowę spółki komandytowej. Bowiem tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy umowa spółki dopuszcza możliwość przystąpienia do niej nowego komplementariusza, będzie to możliwe.

Co prawda, jeśli w umowie spółki komandytowej, nie dopuszczono możliwości aby przystąpił do niej nowy wspólnik spółki osobowej jakim jest komplementariusz, można dokonać jej zmiany.

Zmiana umowy spółki komandytowej jest skuteczna od momentu jej dokonania, w związku z czym dla jej skuteczności nie jest konieczny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (skutek polegający na zmianie umowy spółki nie następuje z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, lecz z chwilą dokonania czynności). Nie oznacza to jednak, że wniosek o wpis nie powinien w ogóle zostać złożony. Przeciwnie – obowiązek aktualizacji danych jest niezwykle istotny i nie powinien być przez Ciebie lekceważony.

Wobec tego, jeśli w obecnej umowie spółki komandytowej, nie ma zapisu umożliwiającego przystąpienie do niej nowego komplementariusza, w pierwszej kolejności należy dokonać zmiany umowy spółki komandytowej wprowadzając możliwość przystąpienia nowego wspólnika do spółki. Kolejno, należy dokonać drugiej zmiany umowy spółki komandytowej, polegającej na wprowadzeniu nowego komplementariusza.

Zgoda wspólników.

Zgoda wspólników spółki komandytowej na przyjęcie do ich grona nowego komplementariusza, to nic innego jak wyrażenie zgody przez wszystkich wspólników na dokonanie zmiany umowy spółki komandytowej w tym zakresie.

W przypadku wyrażenia zgody na przystąpienie nowego komplementariusza, zgoda ta musi zostać wyrażona jednogłośnie przez wszystkich wspólników. Co istotne, w tym wypadku nie ma możliwości, aby w umowie spółki komandytowej, zostały wprowadzone inne wymagania.

Zapamiętaj także, że każdorazowo zmiana umowy spółki komandytowej, dla swej ważności musi zostać dokonana w formie aktu notarialnego.

Przystąpienie komandytariusza.

W przypadku przystąpienia do spółki komandytowej nowego komandytariusza, konieczna jest podobnie jak w przypadku przystąpienia komplementariusza, zmiana umowy spółki komandytowej w formie aktu notarialnego. Podobnie jak przy każdej innej zmianie umowy spółki osobowej, dla jej skuteczności konieczne jest aby na jej wprowadzenie wyrazili zgodę wszyscy wspólnicy.

Co jednak ciekawe, jeśli do spółki ma przystąpić nowy komandytariusz, umowa spółki może w tym zakresie zawierać pewne modyfikacje. Przykładowo, w umowie spółki komandytowej, może zostać zawarte postanowienie, zgodnie z którym dla jej zmiany wystarczające będzie wyrażenie zgody przez określoną liczbę wspólników np. 2/3 wszystkich wspólników.

Jednakże, w przypadku przystąpienia komandytariusza, do spółki komandytowej, nie ma konieczności – jak ma to miejsce w przypadku przystąpienie do spółki nowego komplementariusza – aby zgodnie z postanowieniami umowy spółki komandytowej, wyrażała ona zgodę na przystąpienie nowego komandytariusza.

Przystąpienie do spółki a przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika.

Od przystąpienia do spółki komandytowej, w dosłownym brzmieniu tego pojęcia, rozróżnić należy sytuację polegającą na przeniesieniu ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej na inną osobę. W jego wyniku następuje zmiana składu wspólników, z którą wiąże się wejście na miejsce dotychczasowego wspólnika do spółki nowego wspólnika.

Zaznaczyć przy tym należy, że biorąc pod uwagę szersze rozumienie pojęcia przystąpienia do spółki, będzie nim w istocie także przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inny podmiot.

Kodeks spółek handlowych, odnosząc się do możliwości przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej – a zatem także w spółce komandytowej – wskazuje, że muszą zostać spełnione dwa warunki:

 

  • umowa spółki komandytowej musi dopuszczać taką możliwość;
  • wszyscy inni wspólnicy muszą wyrazić zgodę na jego przeniesienie.

 

Co istotne, przepisy w tym zakresie nie wprowadzają rozróżnienia co do możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków, w odniesieniu do każdego ze wspólników spółki komandytowej. W związku z tym, sytuacja przedstawia się tak samo w odniesieniu do komplementariusza i do komandytariusza. Jest to więc zarówno sytuacja gdy dotychczasowy komandytariusz zbywa ogół praw i obowiązków jak i gdy pojawia się w spółce nowy komplementariusz, który nabył ogół praw i obowiązków dotychczasowego komplementariusza.

brzmienie statutu spółki

Umowa spółki a przeniesienie ogółu praw i obowiązków.

Pierwszym z warunków, który pozwoli na przeniesienie ogółu praw oraz obowiązków posiadanych przez danego wspólnika spółki komandytowej na inną osobę jest dopuszczenie takiej możliwości w postanowieniach umowy spółki.

Również w tym wypadku, jeśli umowa spółki nie przewiduje takiej możliwości, można dokonać jej zmiany, poprzez wprowadzenie odpowiedniego zapisu. Jednakże do jej wprowadzenia będzie potrzebna jednomyślność wszystkich wspólników – chyba że, jak była już o tym mowa, sama umowa spółki wprowadza inne reguły dotyczące jej zmiany.

Zgoda wspólników.

Drugim warunkiem, który należy spełnić, chcąc zbyć ogół praw i obowiązków wspólnika jest uzyskanie zgody wszystkich pozostałych wspólników spółki (pozostali wspólnicy zdecydują wyrażając zgodę w formie pisemnej), chyba że z umowy spółki wynika coś innego.

W związku z tym, niezwykle istotnym jest, chcąc dokonać przeniesienia ogółu praw i obowiązków, aby przed zawarciem umowy zbycia zapoznać się z zapisami umowy spółki i zweryfikować czy konieczne jest udzielenie zgody innych wspólników, jak również czy takie przeniesienie jest w ogóle dopuszczalne.

Umowa przeniesienia ogółu praw i obowiązków.

Do przeniesienia ogółu praw i obowiązków komplementariusza lub komandytariusza na inną osobę dochodzi na podstawie umowy ich zbycia. Umową taką może być na przykład umowa sprzedaży, zamiany czy też darowizny. Przepisy nie określają jednak formy w jakiej powinna zostać zawarta taka umowa.

Jednak w związku z tym, że umowa taka będzie musiała zostać przedstawiona sądowi rejestrowemu celem aktualizacji danych dotyczących wspólników, powinna ona zostać zawarta co najmniej w formie pisemnej. Równocześnie, brak jest przeszkód aby została ona również zawarta w formie kwalifikowanej, tzn. na przykład w formie aktu notarialnego.

W pewnych wypadkach możliwe będzie także zawarcie umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków przy wykorzystaniu wzorca takiej umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24.

Możliwość taka istnieje w sytuacji gdy również umowa spółki komandytowej, została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, a przeniesienie ma nastąpić w formie umowy sprzedaży.

Odpowiedzialność za zobowiązania.

Z punktu widzenia osoby przystępującej do spółki komandytowej zarówno w charakterze komplementariusza jak i komandytariusza, niezwykle istotne jest czy będzie ona ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki, istniejące w chwili jej przystąpienia do spółki komandytowej.

Przepisy w tym zakresie różnicują nieco zakres ponoszenia odpowiedzialności przez nowego wspólnika, w zależności od sposobu w jaki uzyskał on status wspólnika spółki komandytowej.

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków.

W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków przez dotychczasowego wspólnika na nową osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce komandytowej i zobowiązania spółki istniejące w chwili przeniesienia ogółu praw i obowiązków, odpowiadają występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki – a ich odpowiedzialność jest solidarna.

Oznacza to, że według wyboru wierzycieli, mogą oni według własnego wyboru, domagać się spełnienia świadczenia od:

  1. byłego lub obecnego wspólnika – w zakresie zobowiązań, występującego wspólnika związanych z uczestnictwem w spółce komandytowej (odpowiedzialność wobec spółki);
  2. spółki, byłego lub obecnego wspólnika – w zakresie zobowiązań zaciągniętych przez samą spółkę (o ile zachodzi przypadek odpowiedzialności wspólnika wobec wierzycieli spółki).

Inne sposoby przystąpienia do spółki.

Sytuacja nieco inaczej kształtuje się w każdej innej sytuacji, w wyniku której dochodzi do zmiany składu wspólników w spółce komandytowej. W tym wypadku przepisy dokonują rozróżnienia odpowiedzialności, w zależności od tego, w jakim charakterze nowy wspólnik przystępuje do spółki.

Odpowiedzialność nowego komandytariusza.

Kodeks spółek handlowych stanowi, że kto przystępuje do spółki jako komandytariusz, odpowiada także za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru, a jego odpowiedzialność ma charakter solidarny z pozostałymi wspólnikami i spółką.

Wobec tego wspólnik, który przystępuje do spółki w charakterze komandytariusza, nie ponosi odpowiedzialności za dotychczasowe zobowiązania spółki, dopóki nie zostanie wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodatkowo granicę jego odpowiedzialności wyznaczać będzie także fakt, że komandytariusze odpowiadają w spółce komandytowej do wysokości sumy komandytowej, z uwzględnieniem wysokości rzeczywiście wniesionego przez nich wkładu.

Oznacza to, że jeśli umową spółki określona została suma komandytowa w wysokości np. tysiąca złotych i wspólnik rzeczywiście wniósł do spółki wkład pieniężny lub niepieniężny w takiej wysokości, jego odpowiedzialność jest właściwie wyłączona.

Regulacja ta jednak odnosi się jedynie do sytuacji, w której do spółki przystępuje nowa osoba przy jednoczesnym pozostaniu w niej wszystkich dotychczasowych wspólników, przy czym znajduje ona także zastosowanie w sytuacji gdy dotychczasowy komplementariusz uzyskuje status komandytariusza.

Odpowiedzialność nowego komplementariusza.

Przepisy nie przewidują natomiast wprost wskazania jak wygląda odpowiedzialność osoby przystępującej do spółki jako komplementariusz. W związku z tym nowi komplementariusze ponoszą taką samą odpowiedzialność jak nowi wspólnicy spółki jawnej.

W związku z tym, przystąpienie nowego komplementariusza, kreuje odpowiedzialność za zobowiązania powstałe zarówno już po przystąpieniu danej osoby do spółki ale również za te, które istniały już w momencie przyjęcia nowego wspólnika. Odmiennie zatem, niż w wypadku komandytariusza, został określony przez ustawodawcę moment, w którym dochodzi do przejęcie odpowiedzialności.

Podsumowanie.

Pojęcie przystąpienia do spółki osobowej, jaką jest spółka komandytowa, można rozumieć dwojako. W jego dosłownym brzmieniu, oznacza ono jedynie przypadki, w wyniku których w spółce komandytowej pojawia się nowy wspólnik, przy jednoczesnym pozostaniu w niej pozostałych wspólników. Do takiej zmiany składu osobowego dochodzi w takim wypadku zawsze na skutek wprowadzonych zmian w umowie spółki komandytowej.

Może ono być rozumiane również szeroko i obejmować wszystkie przypadki, w których w spółce komandytowej pojawia się osoba, która dotychczas nie posiadała statusu komplementariusza lub komandytariusza, jednak wiąże się to z równoczesnym wystąpieniem ze spółki osobowej dotychczasowych wspólników.

Przypadki takie obejmować będą zarówno przeniesienie ogółu praw oraz obowiązków wspólnika, jak również przeniesienie ich na skutek sukcesji uniwersalnej takiej jak przekształcenie spółki (na przykład spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną lub komandytową) i dziedziczenie.

Tym niemniej, niezależnie od sposobu wstąpienia w grono wspólników każdej spółki osobowej, musisz zdawać sobie sprawę, że przystąpienie do już funkcjonującego podmiotu zawsze wiązało się będzie z ryzykiem związanym z ewentualną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki zaciągnięte przed dniem przystąpienia do niej oraz ewentualnym przejęciem zobowiązań nałożonych na wspólnika, w którego miejsce miałbyś wstąpić.

Oferta Kancelarii.

Jeżeli chcesz wprowadzić do spółki komandytowej nowego wspólnika, bądź chciałbyś dokonać przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową, a może chcesz zmienić umowę spółki, chciałbyś uzyskać poradę w zakresie zmian w kapitale zakładowym spółki komandytowo-akcyjnej, innych zmian w spółce komandytowo-akcyjnej, bądź chodzi Ci po głowie wypowiedzenie umowy spółki, zapoznaj się z ofertą Kancelarii.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w tym zakresie oraz z naszą ofertę usług świadczonych online na naszej Platformie Obsługi Prawnej i Podatkowej Online.
Zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:

Przystąpienie do spółki jawnej nowego wspólnika – porada prawna Poprzedni
Następny Przystąpienie do spółki partnerskiej nowego wspólnika