Obsługa prawna spółek

Stałe, bieżące doradztwo prawne i doradztwo podatkowe świadczone w sposób profesjonalny jest koniecznym elementem w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców oraz spółki prawa handlowego.

Prowadząc, ale także rozwijając działalność gospodarczą, planując ekspansję na nowych rynkach lub wchodząc w nowe obszary działalności i nisze rynkowe konieczne jest dokonanie profesjonalnej prawnej i podatkowej oceny zamierzeń i dostosowanie form prawnych do zakładanych celów przedsiębiorcy i szacowanego ryzyka. Reagowanie na zmiany prawne, zmiany podatkowe i dostosowywanie prowadzonej działalności do zmieniającego się otoczenia wynikającego z nowych regulacji prawnych wiąże się z zadawaniem sobie szeregu pytań:

 • z jakich ulg i preferencji podatkowych mogę obecnie korzystać?
 • jakie będzie opodatkowanie dochodów z prowadzonej działalności w najbliższym roku podatkowym?
 • czy obecna forma prowadzenia działalności zapewnia odpowiednią strukturę organizacyjną dla jej rozwoju?
 • czy zakres odpowiedzialności związany z prowadzonym biznesem zwiększył się? jakie w obecnej sytuacji trzeba zastosować metody minimalizacji ryzyka?
 • czy rozszerzając zakres prowadzonej działalności warto utworzyć nową spółkę, czy też rozszerzyć działalność w obecnie już prowadzonej?
 • czy zostały zastosowane wszelkie formy minimalizacji ryzyka, aby niepowodzenie w jednej z branż nie spowodowało negatywnych konsekwencji dla całej prowadzonej działalności?
 • czy obecna forma prawna jest odpowiednia w wypadkach sytuacji nadzwyczajnych?
Skontaktuj się
Obsługa prawna spółek

Konieczny zakres wsparcia

Rolą doradcy prawnego w bieżącym doradztwie prawnym i podatkowym jest udzielanie wsparcia zarówno przy rozwiązywaniu bieżących zagadnień prawnych i podatkowych pojawiających się w prowadzonej działalności, ale także doradztwo i dzielenie się doświadczeniami związanymi z wyborem optymalnych form rozwoju biznesu na różnych etapach rozwoju.

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo przedsiębiorcom w zakresie przyjęcia odpowiedniego modelu biznesowego z uwzględnieniem wszystkich czynników indywidualizujących sytuację każdego przedsiębiorcy. Ponad 20. letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej spółek, start-upów, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów gospodarczych, pozwala na efektywne przeprowadzenie procesu rozpoznania potrzeb przedsiębiorcy i wybór najkorzystniejszej formy prawnej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy.

Kancelaria oferuje usługi prawne i podatkowe dla przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego na każdym etapie ich działalności, począwszy od wyboru formy prawnej i sposobu jej prowadzenia, po obsługę korporacyjną i bieżące doradztwo prawne, przeprowadzenie zmian w spółce czy likwidację spółki, której cel został osiągnięty.

ikonka

Przygotujemy niezbędne dokumenty

W ramach usługi, poza doradztwem, konsultacjami, odpowiedzią na konkretne pytania, czy też udziałem w procesie rejestracji zmian możemy przygotować niezbędne dokumenty takie jak:

 • protokoły z posiedzeń oraz zgromadzeń wspólników, uchwały, zawiadomienia, dokumenty dotyczące powołania członków organów spółek,
 • umowy nabycia i zbycia udziałów,
 • umowy inwestycyjne,
 • wszelkie inne umowy, jakie są niezbędne w obrocie gospodarczym,
 • wnioski o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innych rejestrach związane z dokonywanymi zmianami w obsługiwanych spółkach.
ikonka

Oferta Kancelarii

Zakres oferty kancelarii

Zakres oferty kancelarii obejmuje między innymi:

 • doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnej formy rozwoju działalności gospodarczej,
 • minimalizowanie ryzyka ekonomicznego, prawnego i podatkowego związanego wyborem optymalnej formy modelu biznesowego,
 • pełne doradztwo prawne i podatkowe związane z bieżącą działalnością gospodarczą oraz rozwojem działalności, podejmowaniem nowych form działalności,
 • pełne doradztwo prawne i podatkowe w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym udział w nabywaniu i zbywaniu udziałów lub akcji,
 • tworzenie dokumentacji wewnętrznej w zakresie wzorów umów oraz regulaminów organów spółek,
 • przygotowywanie umów regulujących współpracę w zarządach spółek,
 • obsługę prawną i podatkową wspólników, udziałowców, akcjonariuszy,
 • obsługę prawną i podatkową organów spółek, obsługę rad nadzorczych,
 • pomoc prawną we wszelkich bieżących sprawach spółki,
 • przygotowywanie wzorów umów oraz weryfikację umów w obrocie gospodarczym,
 • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • wsparcie w zakresie sporów korporacyjnych, reprezentację w sporach (m.in. w sprawach o wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki, uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał, odpowiedzialności zarządu spółki),
 • obsługę korporacyjną w strukturach holdingowych,
 • planowanie struktury grupy kapitałowej, ze szczególnych uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych oraz organizacyjnych,
 • doradztwo prawne i podatkowe związane ze zmianą zarządu, zmianą umowy spółki, podwyższeniem i obniżeniem kapitału, sprzedażą udziałów, podejmowaniem uchwał przez zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia i inne organy spółek,
 • opracowanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych spółek,
 • wsparcie przedsiębiorców na etapie pozyskiwania kapitału, negocjowaniu umów, pozyskiwaniu finansowania,
 • zakładanie i rejestrację spółek, podmiotów gospodarczych, fundacji rodzinnych, stowarzyszeń i fundacji,
 • zakładanie spółek celowych w celu prowadzenia działalności w określonych branżach,
 • opracowywanie treści aktów założycielskich, umów spółek prawa handlowego,
 • negocjowanie i sporządzanie umów inwestorskich łączących wspólników,
 • szybkie zakładanie i rejestrację spółek online w systemie S24.
ikonka

Proponowana oferta dla Ciebie

Usługi realizowane w 24 godziny

 • Szybkie założenie spółki celowej w celu rozszerzenia dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej.

Usługi realizowane w 36 godzin

 • Planowanie struktury grupy kapitałowej, ze szczególnych uwzględnieniem aspektów prawno-podatkowych.
 • Sporządzanie protokołów i uchwał zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, jak również zarządów.
 • Przygotowanie transakcji nabycia lub zbycia udziałów w spółkach, dokonywanie zmian w składzie wspólników spółek.
 • Przygotowanie umów z zakresu obrotu gospodarczego między przedsiębiorcami.
 • Konsultacje w zakresie optymalizacji podatkowej i prawnej prowadzonej działalności.

Usługi realizowane w 48 godzin

 • Przygotowanie dokumentów dotyczących powołania zarządu w spółce wraz z umowami dla członków zarządu oraz innymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie zarządu.
 • Skonstruowanie umowy inwestorskiej wspólników określającej zasady wspólnego założenia i prowadzenia spółki.
 • Konsultacje prawne i podatkowe dla zarządu i wspólników spółek w zakresie odpowiedzialności oraz minimalizacji ryzyka prowadzonej działalności.

Usługi realizowane w 10 dni

 • Przygotowanie zmiany umowy spółki i rejestracja zmian w KRS.

Usługi realizowane w 1 do 3 miesięcy

 • Szybkie przekształcenie spółki w inną spółkę.

Usługi realizowane w 2 do 3 miesięcy

 • Przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
ikonka

Najczęściej wybierane usługi

Nasi klienci najczęściej wybierają następujące usługi:

 • obsługę prawną bieżącej działalności spółki w zakresie obsługi korporacyjnej,
 • bieżące doradztwo i szkolenia dla zarządów spółek, rad nadzorczych spółek,
 • doradztwo podatkowe w zakresie bieżącej działalności spółki oraz w zakresie możliwości skorzystania z ulg, zwolnień podatkowych,
 • regulowanie relacji holdingowych w spółkach w grupie kapitałowej z uwzględnieniem nowych regulacji kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawnych dotyczących grup kapitałowych oraz z uwzględnieniem interesów wspólników,
 • szybką rejestrację spółki celowej w systemie S24,
 • analizę ryzyka prawnego i ryzyka podatkowego dla członków zarządu i określenie sposobów minimalizacji tego ryzyka,
 • określenie koniecznych działań w celu rozszerzenia działalności gospodarczej, wprowadzenia na rynek nowych usług, produktów lub wejścia na nowe rynki,
 • przeprowadzenie analizy prawnej i podatkowej pozwalającej na wybór optymalnej formy prowadzonej działalności,
 • przygotowanie zindywidualizowanej zmiany umowy spółki wraz z rejestracją spółki w KRS,
 • przeprowadzenie konsultacji dla wspólników (inwestorów) zakładających spółkę, przygotowanie porozumień pomiędzy wspólnikami, dostosowanie oczekiwanych warunków współpracy do możliwych ram prawnych,
 • wprowadzenie do umowy spółki regulacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych jakie mogą wystąpić w spółce a dotyczyć ich wspólników lub członków organów spółki.
ikonka

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do skorzystania z usług

Jeżeli chcesz zapewnić spółce prawidłowe funkcjonowanie w obrocie prawnym i zadajesz sobie następujące pytania:

 • z jakich ulg i preferencji podatkowych mogę obecnie korzystać?
 • jakie będzie opodatkowanie dochodów z prowadzonej działalności w najbliższym roku kalendarzowym?
 • czy obecna forma prowadzenia działalności zapewnia odpowiednią strukturę organizacyjną dla jej rozwoju?
 • czy zakres odpowiedzialności związany z prowadzonym biznesem zwiększył się? jakie w obecnej sytuacji trzeba zastosować metody minimalizacji ryzyka?
 • czy rozszerzając zakres prowadzonej działalności, warto tworzyć nową spółkę, czy też rozszerzyć działalność w obecnie już prowadzonej?
 • czy zostały zastosowane wszelkie formy minimalizacji ryzyka, aby niepowodzenie w jednej z branż nie spowodowało negatywnych konsekwencji dla całej prowadzonej działalności?
 • czy obecna forma prawna jest odpowiednia w wypadkach sytuacji nadzwyczajnych?
ikonka

Prowadzimy bezpośrednie doradztwo

Jak pomożemy załatwić Twoją sprawę?

Prowadzimy bezpośrednie doradztwo poprzez:

 • spotkania w siedzibie lub innym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta,
 • konsultacje z klientami w siedzibie Kancelarii w Krakowie,
 • konsultacje z klientami online za pośrednictwem platformy Teams lub innych platform (Zoom, Google Meet),
 • konsultacje telefoniczne,
 • konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • rejestrację spółek online z udziałem klienta,
 • uczestnictwo wraz z klientem w czynnościach notarialnych takich jak: zakładanie spółek, zmiany umów spółek, przekształcenia spółek,
 • składanie wniosków do KRS i reprezentację klientów przed sadem rejestrowym,
 • udział w negocjacjach,
 • reprezentowanie klientów w innych postępowaniach rejestrowych i składanie innych wniosków.

Współpraca zaczyna się od kontaktu

ikonka telefonu

Zadzwoń pod numer
+48 511 090 050

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Dlaczego warto nam zaufać?

Nasze ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorców, tworzeniu spółek, zmianach umów spółek, połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek pozwala na efektywne przeprowadzenie doradztwa z uwzględnieniem celów i oczekiwań klienta.

Zespół adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych o różnych specjalizacjach tworzący kancelarię świadczy usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań klienta.

Celem naszego wsparcia dla przedsiębiorców od ponad 20 lat jest minimalizacja ryzyk prowadzonej działalności, zmniejszanie obciążeń podatkowych i optymalizacja form prowadzonej działalności gospodarczej.

Nasze doświadczenie w liczbach

Ponad 20 lat doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców
Ponad 100 spółek w obsłudze bieżącej
Ponad 400 założonych spółek
Ponad 150 zrealizowanych przekształceń, połączeń, podziałów spółek
Bogdan Chudoba – partner

Bogdan Chudoba – partner

Adwokat

Wiedza

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999–2003 odbywał aplikację adwokacką w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie

Bogdan Chudoba w latach 1997–1998 pracował w kancelarii KUBAS s.c., a od 1998 r. do 2001 r. był zatrudniony w dziale prawnym Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A.. Następnie pełnił funkcję kierownika działu prawnego firmy TRAS – OKNA S.A. (później TRAS TYCHY S.A.). Współpracował z producentami stolarki okiennej, firmami z branży motoryzacyjnej i deweloperskiej. W latach 2003–2007 był wspólnikiem spółki Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Sp.p., świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Od 2007 r. wraz z zespołem innych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych prowadzi kancelarię adwokacką pod firmą Bogdan Chudoba Adwokaci. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.

Profesjonalizm

Bogdan Chudoba zawodowo interesuje się przede wszystkim problematyką koncepcji organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawami i obowiązkami członków organów spółek, umowami w obrocie gospodarczym, zobowiązaniami umownymi, prawem podatkowym oraz systemami compliance. Ponadto, posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, podziałach i łączeniu spółek oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami