Zarówno korzyści wypływające z założenia fundacji rodzinnej, jak również z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ryczałt od dochodów spółek zwany jest powszechnie estońskim CIT), zostały wprowadzone przez ustawodawcę relatywnie niedawno.

Są to dwa, niezwykle korzystne rozwiązania o podobnym charakterze dla przedsiębiorców, niestety konkurencyjne. Warto jest poznać i rozważyć korzyści dla wspólników spółek jak i dla beneficjenta fundacji.

Fundacji rodzinnej, poświęciliśmy już kilka publikacji, dotyczących między innymi celu jaki przyświeca jej założeniu, czy też ochronie majątku fundatora.

Zachęcamy do ich lektury: https://bogdanchudoba.pl/ochrona-majatku-fundatora-w-fundacji-rodzinnej/ i https://bogdanchudoba.pl/cel-istnienia-fundacji-rodzinnej-kiedy-oplaca-sie-utworzyc/.

Również, w kilku artykułach, poruszyliśmy możliwość skorzystania z opodatkowania estoński CIT, w tym na przykład w publikacji: https://bogdanchudoba.pl/przeksztalcenie-jdg-w-spolke-z-o-o-i-wybor-estonskiego-cit/.

Tym razem skupimy się jednak na przybliżeniu Ci korzyści, z jakimi związane jest utworzenie fundacji rodzinnej oraz kolejno opodatkowanie spółki estońskim CIT, by następnie odpowiedzieć na pytanie o możliwość skorzystania z obu rozwiązań jednocześnie.

Fundacja rodzinna

Sprawdź naszą platformę doradztwa prawnego oraz doradztwa podatkowego Online

Fundacja rodzinna – dla kogo?

Fundacja rodzinna jest rozwiązaniem, które skierowane jest wyłącznie do osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – a zatem są pełnoletnie oraz nie zostały ubezwłasnowolnione zarówno częściowo jak i całkowicie.

Tylko takie osoby, zgodnie z przepisami ustawy moją możliwość założenia fundacji rodzinnej, składając oświadczenie o jej utworzeniu w akcie notarialnym lub w testamencie.

dokumenty fundacji rodzinnej

Co więcej, aby założyć fundację rodzinną, należy dysponować majątkiem w wysokości co najmniej stu tysięcy złotych, na który to majątek mogą składać się zarówno środki finansowe, jak i na przykład tytuły uczestnictwa w spółkach prawa handlowego na przykład udziały w spółce z o.o., którą prowadzisz.

Fundacja rodzinna musi bowiem posiadać obligatoryjnie fundusz założycielski, którego wysokość wynosi właśnie minimalnie sto tysięcy złotych. Nie ma jednak przeszkód aby został on ustanowiony w statucie fundacji na wyższym poziomie.

Trzeba zatem uznać, że zawiązanie tego rodzaju fundacji jest rozwiązaniem skierowanym do osób dysponujących majątkiem, w szczególności przedsiębiorców, którzy decydując się na założenie fundacji rodzinnej chcą skumulować w jednym podmiocie posiadane przez siebie aktywa takie jak udziały w spółkach, nieruchomości, środki pieniężne.

Fundacja rodzinna daje bowiem możliwości pozwalające na uniknięcie rozdrobnienia majątku pomiędzy poszczególnych spadkobierców fundatora, co równocześnie sprzyja również kontynuowaniu prowadzonego przez niego dotychczas biznesu i jego rozwojowi w perspektywie wielu lat.

Wyobraź sobie sytuację, w której dysponujesz majątkiem, w skład którego wchodzą zarówno środki pieniężne, jak i udziały w spółce z o.o. W przyszłości, po Twojej śmierci, majątek ten przysługiwał będzie Twojemu małżonkowi oraz dwójce waszych dzieci.

W przypadku standardowego dziedziczenia, po Twojej śmierci doszłoby do podziału posiadanych przez Ciebie aktywów na rzecz Twoich spadkobierców.

W takim wypadku, do momentu działu spadku, zarówno środki pieniężne, jak i udziały w spółce przysługiwałyby każdemu z Twoich spadkobierców łącznie. W przypadku ewentualnego konfliktu pomiędzy nimi, podział majątku mógłby zostać znacząco utrudniony, a po dziale spadku będzie podlegał podziałowi.

Tymczasem, gdybyś wniósł ten majątek do fundacji rodzinnej, po Twojej śmierci nie doszłoby do jego podziału pomiędzy spadkobierców. Pozostałby on własnością fundacji, do której został przez Ciebie uprzednio wniesiony.

Nie oznacza to jednak, że Twoi spadkobiercy byliby pokrzywdzeni. Mógłbyś bowiem ustanowić swojego małżonka oraz dzieci beneficjentami fundacji rodzinnej, w związku z czym mogliby być uprawnieni na przykład do otrzymywania dywidendy wypracowanej przez spółkę, której udziały wniesione zostały do fundacji.

Korzyści związane z założeniem fundacji rodzinnej.

Z założeniem fundacji rodzinnej wiąże się szereg korzyści o różnorakim charakterze. Możemy do nich zaliczyć:

 1. ochrona i zachowanie majątku przez pokolenia;
 2. zapobiegnięcie rozdrobnieniu majątku;
 3. planowanie sukcesji w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie;
 4. brak obowiązku zapłaty podatku od bieżących dochodów;
 5. możliwość zaspokajania potrzeb beneficjentów;
 6. korzystne opodatkowanie świadczeń na rzecz beneficjentów.

W niniejszej publikacji skupimy się na przedstawieniu rozwiązań związanych z korzystnym opodatkowaniem fundacji rodzinnych.

Fundacja rodzinna a opodatkowanie.

Niewątpliwie jedną z większych korzyści związanych z założeniem fundacji rodzinnej jest brak obowiązku zapłaty przez fundację rodzinną podatku od bieżących dochodów.

W praktyce oznacza to, że prowadząc działalność gospodarczą – w dopuszczalnym ustawowo zakresie – fundacja rodzinna nie odprowadza zaliczek na podatek od osiąganych przez nią dochodów (pomimo pozostawania podatnikiem podatku dochodowego CIT).

Obowiązek zapłaty podatku, powstanie dopiero w momencie wypłaty świadczenia na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej. W związku z tym, obowiązek ten został odroczony przez ustawodawcę w czasie. Bieżące opodatkowanie fundacji podatkiem CIT od przychodów nie występuje.

Co więcej, również stawka takiego podatku płaconego przez fundację jest bardzo korzystana ponieważ wynosi ona jedynie 15% wartości świadczenia wypłacanego na rzecz beneficjentów (beneficjenci otrzymują kwotę świadczenia pomniejszoną o podatek CIT zapłacony przez fundację).

Fundacja rodzinna nie zapłaci podatku dochodowego od osób prawnych jeśli osiągnięte przez nią przychody, związane są z działalnością gospodarczą polegająca właściwie na pasywnym inwestowaniu.

Ustawa o fundacji rodzinnej wskazuje, że w zakresie takiej działalności mieści się:

 1. zbywanie mienia, o ile nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
 2. wynajmowanie lub dzierżawienie mienia;
 3. przestępowanie do spółek handlowych i udział w funduszach inwestycyjnych;
 4. prowadzenie obrotu papierami wartościowymi, instrumentami pochodnymi i prawami o podobnym charakterze;
 5. prowadzenie działalności w zakresie udzielania pożyczek beneficjentom i podmiotom, w których fundacja rodzinna uczestniczy (np. spółkom kapitałowym lub osobowym);
 6. obracanie zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej.

W związku z tym, w sytuacji gdy fundacja rodzinna, osiąga bieżące dochody na przykład związane z wynajmem lokali czy też z uzyskaniem odsetek od udzielonych przez fundację rodzinną pożyczek na rzecz spółki, w której uczestniczy, nie jest ona zobowiązana do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych przez nią kwot.

Podatek dochodowy fundacja rodzinna będzie zobowiązana zapłacić dopiero w momencie kiedy będzie wypłacać na rzecz beneficjentów zastrzeżone na ich rzecz w statucie fundacji świadczenia.

Jeżeli jednak fundacja rodzinna prowadzi działalność wykraczającą poza ustawowo wskazany zakres, o którym mowa powyżej, obowiązek zapłaty podatku od osiąganych przez nią dochodów nie zostanie w takiej sytuacji odroczony do momentu wypłaty świadczenia beneficjentom.

Przeciwnie, fundacja rodzinna będzie w takim sytuacji zobowiązana do bieżącego opodatkowania osiągniętego w ten sposób dochodu według stawki 25% podstawy opodatkowania.

Warto zatem, abyś decydując się na założenie fundacji rodzinnej, dokładnie przemyślał jaką działalność chciałbyś w jej ramach wykonywać. Dzięki temu, jeszcze przed powołaniem fundacji do życia będziesz mógł ocenić jakie ewentualne obciążenia będą spoczywały na założonym przez Ciebie podmiocie.

Doradca podatkowy może doprecyzować korzyści i zagrożenia związane z prowadzeniem przez fundację rodzinną działalności.

Dlaczego więc warto rozważyć założenie fundacji rodzinnej? Ponieważ w ramach fundacji rodzinnej pomnażasz majątek, reinwestujesz założone zyski bez płacenia podatku CIT od bieżących dochodów.

Estoński CIT – dla kogo?

Niektóre z istniejących na polskim rynku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek czyli tak zwanym estońskim CIT.

Kto zatem może wybrać taką formę opodatkowania?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, estoński CIT jest zarezerwowany dla części podatników podatku dochodowego od osób prawnych, do których należą następujące podmioty.

Są to wszystkie spółki kapitałowe, a zatem: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne.

Dodatkowo estoński CIT mogą wybrać niektóre spośród spółek osobowych: spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Jednakże, prowadzenie działalności gospodarczej w jednej ze wskazanych form nie przesądza jeszcze o możliwości wyboru opodatkowania tego rodzaju podatkiem.

Konieczne również jest spełnienie szeregu dodatkowych warunków, bez zaistnienia których sama forma prowadzonej działalności nie będzie wystarczająca dla objęcia podmiotu tego rodzaju podatkiem.

Przesłanki objęcia estońskim CIT.

Aby móc wybrać estoński CIT, należy spełnić następujące kryteria:

 1. udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami spółki z o.o. muszą być wyłącznie osoby fizyczne;
 2. spółka, która chce korzystać z estońskiego CIT, nie może posiadać udziałów oraz akcji w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, jak również ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
 3. za okres opodatkowania ryczałtem spółka nie może sporządzać sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
 4. spółka musi złożyć zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
 5. spółka musi posiadać odpowiednią liczbę zatrudnionych osób – docelowo co najmniej trzy osoby na podstawie umowy o pracę lub innej umowy w sytuacji gdy wynagrodzenie na rzecz tych osób będzie stanowiło co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;
 6. przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie przekraczają 50% wszystkich przychodów spółki.

Co również niezwykle istotne, wszystkie ze wskazanych kryteriów muszą zostać spełnione łącznie. Nie ma tym samym prawnej możliwości aby spełniona została jedynie część z nich.

Korzyści estońskiego CIT.

Kiedy wiemy już, kto może skorzystać z estońskiego CIT, musimy zastanowić się, jakie ustawodawca wprowadził zasady opodatkowania, a co za tym idzie korzyści związane z wyborem ryczałtu od przychodów spółek.

Z wyborem estońskiego CIT wiążą się następujące korzyści.

Po pierwsze, brak opłacania podatku dochodowego od bieżących dochodów.

Po drugie, niższa wysokość podatku niż w przypadku klasycznego CIT;

Po trzecie, brak konieczności prowadzenia rozbudowanej ewidencji podatkowej.

Podatek od bieżących dochodów.

Przy opodatkowaniu dochodu osiąganego przez spółkę korzystającą z estońskiego CIT, obowiązek zapłaty podatku powstaje dopiero w momencie wypłaty zysków wspólnikom bądź podjęcia przez wspólników decyzji o przeznaczeniu go na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres korzystania z estońskiego CIT.

Tym samym, wybór tej formy opodatkowania jest doskonałym rozwiązaniem sprzyjającym poprawie płynności finansowej, jak również możliwości rozwijania działalności, poprzez podejmowanie działań inwestycyjnych za środki, które przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych musiałyby zostać przeznaczone na zapłatę zaliczek na podatek od osiąganych dochodów.

Niższa wysokość podatku.

W przypadku wyboru estońskiego CIT, małego podatnika – a zatem podmiotu, którego przychód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył wartości dwóch milionów euro w przeliczeniu na złotówki, jak również podmiotu rozpoczynającego prowadzenie działalności, efektywna stawka opodatkowania wynosić będzie 20%.

Tymczasem, w przypadku dużych podatników efektywne opodatkowanie wynosi 25%. Wskazać zatem należy, że są to zdecydowanie bardziej atrakcyjne wartości względem zasad opodatkowania klasycznym podatkiem CIT.

W przypadku klasycznego CIT, wartości te bowiem wynoszą odpowiednio 26,29% oraz 34,39%.

Powyższe wartości są efektywnym opodatkowaniem zysków spółki, która są wypłacane wspólnikom.

Jak więc widać wybór opodatkowania działalności estońskim CIT, daje zatem możliwość sporych oszczędności.

Brak konieczności prowadzenia rozbudowanej ewidencji podatkowej

W przypadku estońskiego CIT, rozliczenie opiera się na danych rachunkowych, a tym samym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej na potrzeby podatku CIT.

Jest to istotne ułatwienie prowadzonych ewidencji księgowych i podatkowych.

Fundacja rodzinna a estoński CIT.

Fundacja rodzinna stanowi alternatywne rozwiązanie względem opodatkowania estońskim CIT.

Jest to związane z faktem, iż wspólnikiem spółki opodatkowanej ryczałtem od przychodów spółek mogą być jedynie osoby fizyczne, a tym samym nie może być nim fundacja rodzinna.

Tym samym, w przypadku decyzji o zawiązaniu fundacji rodzinnej i chęci wniesienia do niej posiadanych przez siebie udziałów, akcji czy też ogółu praw i obowiązków w spółkach prawa handlowego, należy mieć na uwadze, że w przypadku wniesienia ich do fundacji, spółki te utracą możliwość opodatkowania estońskim CIT, stanowiącym niezwykle efektywne opodatkowanie.

Wobec tego, spółka w której udziały zostaną wniesione do fundacji rodzinnej, będzie zobowiązana do bieżącego opłacania zaliczek na podatek dochodowy, przy czym wszelkie środki otrzymywane przez fundację rodzinną w związku z uczestnictwem w spółce nie będą opodatkowane.

Podsumowanie.

Zarówno opodatkowanie świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej, jak również efektywne opodatkowanie na podstawie estońskiego CIT, są bardzo atrakcyjnymi rozwiązaniami, które można wykorzystać przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jednakże, przedsiębiorcy którzy zdecydują się na założenie fundacji rodzinnej i przekazanie na jej rzecz udziałów i akcji w spółkach kapitałowych lub ogółu praw i obowiązków wspólników w spółkach osobowych, muszą mieć świadomość, że jeśli podmioty te posiadały możliwość opodatkowania na podstawie estońskiego CIT, utracą ją wraz z przeniesieniem wskazanych aktywów do fundacji.

Oferta Kancelarii.

Chciałbyś założyć fundację rodzinną, jak również zastanawiasz się czy nie ma przeszkód aby fundacja rodzinna zatrudniła pracowników, a może nie rozumiesz postanowień zawartych w ustawach podatkowych, wobec czego chcesz skonsultować możliwość opodatkowania prowadzonej przez Ciebie działalności estońskim CIT w związku z chęcią zmniejszenia obciążeń względem fiskusa, wynikających z ustawy o podatku dochodowym?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w tym zakresie oraz z naszą ofertę usług świadczonych online na naszej Platformie Obsługi Prawnej i Podatkowej Online.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:

Fundacja rodzinna etapy i formy wnoszenia majątku przez fundatora i osoby trzecie – rady praktyczne. Poprzedni
Następny Zawieszenie działalności sp. z o.o. – co należy wiedzieć?