Wstęp

Szczególna popularność regulacji wynikającej z art. 176 Kodeksu spółek handlowych rozpoczęła się wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej w przypadku większości przychodów przedsiębiorców (osób fizycznych) spowodował szczególne zainteresowanie wszystkimi rodzajami przychodów, które nie są objęte składką zdrowotną. Świadczenia wskazane w art. 176 Kodeksu spółek handlowych nie są obciążone składką zdrowotną, co pozwala na uzyskanie istotnych korzyści ekonomicznych.

Opis i charakterystykę pojęcia świadczeń niepieniężnych wspólnika wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jakie określa Kodeks spółek handlowych, jego podstawy prawne i opis obowiązków spółki związanych z tą instytucją znajdziesz w publikacji https://bogdanchudoba.pl/powtarzajace-sie-swiadczenia-wspolnika-na-rzecz-spolki-z-o-o/

Tutaj natomiast zajmiemy się wyjaśnieniem, jak uniknąć ryzykownych sytuacji prawno-podatkowych związanych z powtarzalnymi świadczeniami niepieniężnymi, na jakie możesz się narazić.

Regulacja wynikająca z Kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z ogólną regulacją Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółek kapitałowych mogą zostać zobowiązani do świadczeń w związku z zawarciem umowy spółki wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Obowiązki wspólnika wobec spółki muszą wynikać z umowy spółki.

Podstawowym i zasadniczo jedynym obowiązkiem wspólnika wobec spółki jest wniesienie wkładu do spółki. W zamian wspólnik uzyskuje prawo do udziału w zysku spółki jaki wynika ze sprawozdania finansowego. Sporządzenie sprawozdania finansowego jest podstawowym obowiązkiem zarządu spółki.

Przykładem innych świadczeń w spółce z o.o. do jakich wspólnik może zostać zobowiązany są dopłaty, które mogą być uchwalone przez zgromadzenie wspólników między innymi w wypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki wykazuje stratę.

Należy oczywiście pamiętać, że obowiązki wspólnika nałożone w umowie spółki muszą być zgodne z właściwością (naturą) stosunku prawnego spółki handlowej. Jest to pojęcie niedookreślone, ale pozwala ono na dokonanie oceny na ile zobowiązania wspólnika są charakterystyczne dla prawa spółek, a nie na przykład dla stosunku pracy, który charakteryzuje się zależnością wobec pracodawcy.

Przypomnijmy, że świadczenia wspólnika na rzecz spółki są uregulowane w art. 176 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym:

§ 1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. 

§ 2. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Cechy charakterystyczne

Powyższa regulacja wyraźnie wskazuje, na cechy charakterystyczne świadczeń.

Po pierwsze, jest to powtarzalność świadczeń.

Po drugie, niepieniężny charakter świadczeń wspólnika.

Po trzecie, rynkowa wartość wynagrodzenia należnego wspólnikowi (otrzymane wynagrodzenie wspólnika musi być rynkowe).

Po czwarte, wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi musi być także zgodne w pozostałym zakresie z warunkami rynkowymi.

Po szóste, brak zależności wynagrodzenia należnego wspólnikowi spółki od wypracowania przez spółkę zysku.

Forma powtarzających się świadczeń niepieniężnych

Świadczenia wspólnika na rzecz spółki z o.o. mogą przybierać różne formy, takie jak np. udostępnianie swojego know-how, świadczenie pracy, udostępnienie nieruchomości, mienia, czy też dokonywanie dostawy towarów. Jednakże, aby nie popełnić błędów, pamiętaj o kilku zasadach.

Po pierwsze, przede wszystkim, należy pamiętać o tym, że świadczenia o jakich mowa w art. 176 k.s.h. mogą mieć miejsce jedynie wtedy, gdy takie zobowiązanie wspólnika zostało przewidziane w umowie spółki.

Należy podkreślić, że instytucja powtarzających świadczeń niepieniężnych może zostać ustalona wyłącznie w umowie spółki zawartej w formie aktu notarialnego lub w zmianie umowy spółki, która również wymaga formy aktu notarialnego.

Po drugie, należy określić dokładnie wartość wynagrodzenia za świadczenia. Przed podjęciem decyzji o świadczeniu niepieniężnym należy dokładnie określić wartość tego świadczenia w oparciu o rynkowe kalkulacje. Wspólnik powinien otrzymywać wynagrodzenie rynkowe. Wartość ta powinna być oparta na realnych cenach rynkowych i warunkach rynkowych, czyli być adekwatna do wartości stawek przyjętych dla świadczeń wykonywanych przez wspólnika. Nie powinna przewyższać cen rynkowych, tak aby uniknąć zakwestionowania rozliczeń przez organy skarbowe bądź ZUS.

Po trzecie, wspólnik musi wykonywać świadczenia i otrzymywać wynagrodzenie. Należy dopilnować, aby oba świadczenia były wykonywane realnie zarówno przez spółkę jak i wspólnika.

Po czwarte, należy pamiętać o podatkach: wypłata wynagrodzenia wspólnikowi jest objęta podatkiem dochodowym i może być włączona do kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniu podatkowym spółki.

Warto wybrać tą formę rozliczeń jako formę optymalizacji kosztowej, jednak w razie popełnienia błędu może dość do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych wartości wypłacanych świadczeń.

Jako wspólnik pamiętaj o podatku dochodowym, uważaj na drugi próg podatkowy, kontroluj świadczenia, wynagrodzenia. Przychody należą do źródła przychodów, które jest opodatkowane skalą podatkową.

Po piąte, jeżeli jesteś jednocześnie członkiem zarządu unikaj konfliktów interesów – członkowie zarządu muszą unikać sytuacji, w których mogą powstać konflikty interesów między nimi a spółką.

Po szóste, należy ustalić podstawę prawno-rzeczową – ważne jest, aby wypłata wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne miała podstawę prawną i rzeczową, a więc aby była uzasadniona potrzebami działalności na rzecz spółki i odpowiadała rzeczywistym potrzebom. Spółka działa w celu osiągnięcia przychodów, a więc wspólnik zobowiązany powinien być do takiego rodzaju świadczeń, które będą służyć temu celowi lub też zabezpieczenia źródła przychodów.

Po siódme, dokładnie dokumentuj transakcje – należy dokładnie dokumentować wszystkie transakcje, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić przejrzystość przedstawiającą działalność gospodarczą spółki.

Po ósme, zastanów się, czy w danym przypadku bardziej atrakcyjną formą nie będzie świadczenie tych usług jako działalność gospodarczą gospodarczej i opodatkowanie ich np. ryczałtem. W zakresie świadczeń wspólnika wynagrodzenie wspólnika jest przypisywane do źródła przychodów – inne przychody i jest rozliczane wg skali podatkowej. Analizując zamiar wykorzystania świadczeń z art. 176 k.s.h. warto zasięgnąć porady doradcy podatkowego i sprawdzić różne opcje jakie można wykorzystać w podatku dochodowym.

Jakie błędy popełnia spółka z o.o. najczęściej?

Najczęstsze błędy, jakie popełniają spółki z o.o. w zakresie definiowania świadczenia niepieniężnego przez umowę spółki i rozliczania powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólników na podstawie art. 176 Kodeksu spółek handlowych są następujące.

Brak powtarzalności świadczenia – spółka powinna udokumentować powtarzalność świadczenia oraz jego powiązanie z działalnością spółki. Należy pamiętać, że powtarzalność to nie ciągłość. Jeżeli świadczenie jest ciągłe to nie jest powtarzalne, a zatem nie jest to świadczenie, o którym mowa w art. 176 k.s.h.

Nierynkowa (za wysoka) wartość wynagrodzenia za świadczenie – wynagrodzenie nie powinno przekraczać wartości rynkowej.

Brak dokumentacji potwierdzającej wykonanie świadczenia – spółka powinna zachować dokumenty potwierdzające świadczenie niepieniężne, takie jak np. protokoły odbioru.

Umowa spółki z o.o. – warunki.

Wspomnieliśmy wcześniej o tym, że umowa spółki z o.o. ustanawiająca powtarzające się świadczenia musi być zwarta w formie aktu notarialnego, brak jest bowiem możliwości skorzystania z takiego rozwiązania we wzorcu umowy udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeżeli umowa została zawarta przy użyciu ww. wzorca, w takim wypadku niezbędna jest zmiana umowy przed notariuszem.

Dodatkowo powinna zawierać m.in. warunki dotyczące powtarzalnych świadczeń niepieniężnych, jakie wspólnik ma otrzymywać od spółki. W umowie spółki powinny zostać określone m.in.:

 1. rodzaj i zakres świadczeń – w umowie spółki powinny zostać określone konkretne świadczenia, jakie ma otrzymywać spółka ma otrzymać wspólnika oraz ich zakres i warunki ich realizacji.
 2. czas trwania zobowiązania wspólnika – umowa powinna określać czas trwania powtarzalnych świadczeń niepieniężnych,
 3. terminy w jakich wspólnik będzie dokonywał świadczeń na rzecz spółki,
 4. wysokość wynagrodzenia – w umowie spółki powinna zostać określona wysokość wynagrodzenia za świadczenia niepieniężne, które będzie otrzymywać wspólnik od spółki,
 5. warunki wygaśnięcia zobowiązania wspólnika – umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące warunków zakończenia zobowiązania, ewentualne odszkodowania z tego tytułu.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że zapisy umowy mogą budzić wątpliwości pod kątem rozliczeń podatkowych. Dlatego też, przed podpisaniem takiej umowy, warto skonsultuj się z doradcą podatkowym, aby upewnić się, że umowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami i osiągniesz zakładane cele.

W celu uniknięcia nieporozumień i konfliktów pomiędzy stronami, opracuj zapisy postanowień umowy spółki w sposób jasny i precyzyjny, uwzględniając uzgodnienia ze wspólnikiem i udzielaniem świadczeń niepieniężnych wspólników.

Bezwarunkowa wypłata wynagrodzenia?

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie za świadczenia, o których mowa w art. 176 k.s.h. należne jest wspólnikowi nawet jeżeli sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku.

To dla wspólnika dobra informacja ponieważ zwiększa pewność otrzymania wynagrodzenia. Nie zawsze jednak wspólnik otrzyma wynagrodzenie.

Należy bowiem pamiętać o ogólnej regulacji Kodeksu spółek handlowych zgodnie, z którą wspólnik nie może – z jakiegokolwiek tytułu – otrzymać od spółki wypłat jeżeli są one potrzebne do pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Nie jest więc tak, że wypłata wynagrodzenia jest zawsze bezwarunkowa.

Jak spółka z o.o. powinna rozliczać wynagrodzenie wspólników za świadczenia powtarzające się (art. 176 Kodeksu spółek handlowych)?

Zgodnie z art. 176 Kodeksu spółek handlowych, wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia niepieniężne wypłaca spółka z o.o. bez względu na wynik finansowy.

Dość kontrowersyjną kwestią jest to, czy spółka powinna zawrzeć umowę ze wspólnikiem, który będzie otrzymywał wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne. Umowa taka mogłaby precyzować rodzaj, zakres świadczeń, częstotliwość w jakich będzie wykonywał je wspólnik, a także zasady ustalenia wynagrodzenia. W praktyce spotyka się z zawieraniem takich umów, czy jednak jest to rozwiązanie zgodne z prawem i nie zostanie zakwestionowane należy zweryfikować w każdym przypadku odrębnie.

Warto również pamiętać, że to wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia niepieniężne musi mieć charakter rzeczywisty i odpowiadać wartości rynkowej. Oznacza to, że otrzymane wynagrodzenie powinno być adekwatne do wartości powtarzających się świadczeń niepieniężnych wykonywanych przez wspólnika.

Wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia niepieniężne należy również włączyć do kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniu podatkowym spółki.

Musisz również pamiętać, że przepisy dotyczące wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne wbrew pozorom są stosunkowo skomplikowane i złożone z uwagi na konieczność ich odniesienia do ogólnych zasad Kodeksu spółek handlowych. Dlatego warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie prawa handlowego lub z doradcą podatkowym w celu uzyskania szczegółowych informacji i porad w zakresie rozliczeń wynagrodzeń na zasadach ogólnych oraz skali podatkowej dla wspólników.

Włączenie do kosztów uzyskania przychodu z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych.

Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne dla wspólnika powinno zostać włączone do kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniu podatkowym spółki.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (opisujący wyłączenia od kosztów uzyskania przychodów), do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wszelkie poniesione przez podatnika wydatki mające związek z prowadzoną działalnością, w tym wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia na rzecz pracowników lub osób zatrudnionych na innej podstawie.

Musisz zwrócić szczególną uwagę przy ustalaniu wartości powtarzających się świadczeń niepieniężnych, aby zapobiec uznaniu ich przez organy podatkowe podatkowy za nadmiernie wysokie i fikcyjne.

Tak jak już pisaliśmy wcześniej, wartość wynagrodzenia za te świadczenia oraz inne warunki ich świadczenia muszą odpowiadać wartości rynkowej, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego warto korzystać z pomocy doradcy doradztwa podatkowego i sporządzić zwięzłą analizę porównawczą rynkowych ofert w zakresie analogicznych świadczeń.

Wprowadzając do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne, spółka i wspólnik spółki powinni dokładnie przeanalizować swoją sytuację podatkową oraz przepisy dotyczące rozliczeń podatkowych. Warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Rozliczenie podatkowe i podatek dochodowy wspólnika spółki z o.o. na wynagrodzenie za powtarzające się świadczenie niepieniężne.

Wspólnik otrzymujący wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia od spółki z o.o. musi rozliczyć podatek dochodowy z tej formy dochodu w zeznaniu rocznym.

Wartość wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia dla wspólnika będzie stanowiła dla niego przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu (podatek dochodowy) od osób fizycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wspólnik będzie zobowiązany do rozliczenia się z podatku na zasadach ogólnych, w tym m.in. do złożenia deklaracji PIT w zeznaniu rocznym w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym otrzymał wynagrodzenie.

Czy spółka jest płatnikiem podatku dochodowego? Czy spółka ma obowiązek pobrania zaliczek?

Wspólnik wykazując wartość otrzymanego wynagrodzenia w zeznaniu rocznym będzie się kierował informacją przekazaną przez spółkę jako płatnika podatku dochodowego. Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego.

Dla przypomnienia progi podatkowe w 2023 r. to:

I próg podatkowy 12% – dla dochodów do wysokości 120 000 zł,

II próg podatkowy 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Jakie są konsekwencje dla spółki z o.o. w przypadku braku wypłaty wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne?

Jeśli spółka z o.o. zawarła umowę z jednym ze swoich wspólników dotyczącą tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych i nie wypłaca takiego wynagrodzenia, może to mieć kilka konsekwencji.

Po pierwsze, może to prowadzić do naruszenia umowy spółki z wspólnikiem, co może skutkować procesem sądowym ze strony wspólnika, w celu dochodzenia należności.

Po drugie, spółka może być zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego od wartości wynagrodzenia za świadczenia niepieniężne na rzecz wspólnika, za które nie uiszczono wynagrodzenia, ponieważ takie świadczenia traktowane są jak przychody podlegające opodatkowaniu. Oznacza to, że spółka może zostać zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w związku z brakiem faktycznej wypłaty wynagrodzenia.

Po trzecie, brak wypłaty wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia może naruszać zasady prawidłowego funkcjonowania spółki, które wymagają, aby wspólnicy otrzymywali wynagrodzenie za swoją pracę na rzecz spółki. W dłuższej perspektywie, to może wpłynąć negatywnie na motywację i zobowiązanie wspólnika.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne, a ryzyko zapłaty podatku VAT.

Kwestia objęcia świadczeń wspólnika na rzecz spółki obowiązkiem zapłaty podatku VAT jest kontrowersyjna i stanowi przedmiot zainteresowania wniosków o interpretację kierowanych do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Jeśli chodzi o podatek VAT, świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki z o.o. na podstawie art. 176 k.s.h. nie są z reguły objęte obowiązkiem opodatkowania podatkiem VAT ponieważ albo ich wartość jest za niska albo też nie są świadczone w warunkach uznania ich za świadczenie przez podatnika podatku VAT.

Jednakże, w przypadku gdy świadczenia te wiążą się prowadzoną przez wspólnika działalnością gospodarczą a nie zachodzi zwolnienie z podatku VAT może zachodzić konieczność rozliczenia podatku VAT.

Może być też tak, że wprawdzie wspólnik nie jest zgłoszony do podatku VAT, ale sposób prowadzenia przez niego działalności wskazuje fakt objęcia ich opodatkowaniem podatkiem VAT.

Co do zasady, po przekroczeniu 200 tys. zł obrotu wartości usług świadczonych rocznie przez wspólnika na rzecz spółki (w przypadku niektórych usług, np. usług doradczych, już od pierwszej złotówki) ten wspólnik stanie się podatnikiem VAT i będzie fakturował spółkę za swoje usługi.

Jak wynika z powyższego, w przypadku powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólników na rzecz spółki z o.o., na podstawie art. 176 k.s.h., może zaistnieć obowiązek objęcia podatkiem VAT wynagrodzenia za powtarzalne świadczenia .

W każdym przypadku, gdy istnieją wątpliwości co do obowiązku uiszczenia podatku VAT w zakresie wynagrodzenia z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych dla wspólników, warto skonsultować się z doradcą podatkowym w celu uzyskania porady dotyczącej konkretnych okoliczności.

Świadczenia wspólnika a ubezpieczenia społeczne z ZUS.

Aktualne przepisy stanowią, że wynagrodzenie wypłacane wspólnikom spółki z o. o. z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie jest objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i nie obliguje do zapłaty składki zdrowotnej.

Katalog tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń i obowiązkiem zapłaty składki zdrowotnej nie zawiera w swej treści osób fizycznych wykonujących za wynagrodzeniem powtarzające się świadczenia niepieniężne w rozumieniu art. 176 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie na podstawie postanowień umowy spółki.

Z tego właśnie powodu często forma świadczeń z art. 176 Kodeksu spółek handlowych jest sposobem na optymalizację podatkową, czy też kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie jednak musi być powtarzające się, a nie ciągłe. Czyli ciągłe świadczenie usług przez wspólnika nie będzie świadczeniem powtarzającym się w rozumieniu art. 176 k.s.h.

Musisz więc zwrócić uwagę na to, że świadczenie musi być zgodne z przesłankami wynikającymi z art. 176 Kodeksu spółek handlowych, opisanymi wyżej. Musi być realnie wykonywane, w sposób zgodny przepisami. W przeciwnym wypadku, ZUS może je zakwestionować i ustalić inne skutki wypłaty wynagrodzenia na gruncie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i obowiązku zapłaty składki zdrowotnej. W razie wątpliwości można się zwrócić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o interpretację lecz nie jest przesądzone, że będzie ona stanowiła realne zabezpieczenie.

Jakie świadczenia (usługi) mogą być objęte art. 176 KSH?

Jak już pisaliśmy w publikacji https://bogdanchudoba.pl/powtarzajace-sie-swiadczenia-wspolnika-na-rzecz-spolki-z-o-o/świadczenia niepieniężne muszą mieć charakter niematerialny. Podpowiemy Ci jakie świadczenia czy usługi mogą mieć taki charakter, abyś uniknął błędu w interpretacji.

Otóż jako przykłady świadczeń niepieniężnych można podać:

 • Doradztwo i konsultacje prowadzone w ramach działalności gospodarczej spółki,
 • Wykonywanie określonych czynności technicznych lub informatycznych,
 • Dostarczanie określonych materiałów lub produktów,
 • Korzystanie z określonej wiedzy lub umiejętności wspólnika w celu rozwoju działalności spółki,
 • Wykonywanie prac projektowych lub badawczych,
 • Udzielanie wsparcia i pomocy w zakresie marketingu i sprzedaży,
 • Przeprowadzanie rekrutacji,
 • Dostarczanie określonych narzędzi, maszyn lub urządzeń,
 • Usługi doradcze i konsultingowe, takie jak doradztwo biznesowe, finansowe, marketingowe, prawne, podatkowe czy IT
 • Usługi szkoleniowe, takie jak organizacja szkoleń dla pracowników spółki, szkoleń produktowych, technicznych lub specjalistycznych,
 • Świadczenie usług informatycznych, takie jak projektowanie, wdrożenie, konserwacja i rozwój systemów informatycznych, sieci komputerowych, baz danych, aplikacji internetowych, e-commerce itp.,
 • Usługi księgowe i rachunkowe, takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie podatków, sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz i prognoz finansowych,
 • Świadczenie usług administracyjne, takie jak obsługa biura, sekretariatu, archiwizacja dokumentów, tłumaczenia,
 • Usługi produkcyjne lub technologiczne, takie jak produkcja prototypów, projektowanie i wdrażanie nowych technologii, modernizacja maszyn i urządzeń, testowanie produktów.

Oczywiście jest to przykładowy wybór możliwych usług, jakie mogą być świadczone przez wspólników i być może objęte art. 176 KSH.

Ostatecznie, rodzaj świadczenia oraz wysokość wynagrodzenia za nie zależy od umowy zawartej między spółką a wspólnikiem, która musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Czy to są rzeczywiście świadczenia, o których mówi art. 176 k.s.h.?

Nie każde jednak świadczenie będzie świadczeniem powtarzającym się. Nie będą nim świadczenia ciągłe np. codzienne wykonywanie przez wspólnika określonych usług.

Audyt regulacji zawartej w umowie spółki

Jeżeli korzystasz z omawianej instytucji prawnej zweryfikuj czy spełnia ona warunki wynikające z definicji zawartej w przepisie. Jeżeli nie to należy dokonać zmiany umowy, aby sprecyzować powtarzalne świadczenia niepieniężne. Pamiętaj, że przy świadczeniach niepieniężnych muszą być one powtarzalne, ale nie ciągłe.

Podsumowanie

Przestrzeganie zasad, które opisaliśmy w pierwszym akapicie pozwoli Ci uniknąć nieporozumień i konfliktów związanych z rozliczaniem z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych oraz zapewni poprawność podatkową i finansową działalności Twojej spółki.

Pamiętaj, ze prawidłowe rozliczenie to nie tylko kwestia uniknięcia błędów podatkowych, ale też budowania dobrych relacji z Twoimi wspólnikami i wizerunku spółki na rynku wypracowanego przez Ciebie na rzecz klientów spółki.

Zobowiązanie wspólnika do wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na zasadzie art. 176 Kodeksu spółek handlowych jest rozwiązaniem, które zdecydowanie warto przeanalizować w konkretnym przypadku pod kątem ewentualnej optymalizacji podatkowej, jak również optymalizacji związanej z brakiem obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej.

O ile zostały spełnione przesłanki wynikające z Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie nie jest obciążone składką zdrowotną.

O tym, czym jest optymalizacja podatkowa pisaliśmy w publikacji https://bogdanchudoba.pl/optymalizacja-podatkowa-w-2023-roku-sposob-na-nizsze-podatki/

W razie wątpliwości skorzystaj z pomocy radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Oferta Kancelarii

Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą prawną przy zawieraniu umowy spółki z o.o., ustaleniu prawnych i podatkowych aspektów wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnika na rzecz spółki, bądź skonstruowaniu odpowiednich zapisów umowy, zapoznaj się z ofertą Kancelarii.

Zapraszamy do kontaktu.

Prosta spółka akcyjna (PSA) – warta zauważenia? Poprzedni
Następny Przekształcenie spółki a umowa o pracę – jak przy przekształceniu zmieniają się relacje z pracownikami