Chcesz przekształcić swoją jednoosobową działalność w spółkę z o.o. i chciałbyś dowiedzieć się, czy w związku z tym czy jako podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, powstałej z przekształcenia JDG, będziesz mógł skorzystać z opodatkowania estońskim CIT, według preferencyjnej stawki opodatkowania?

W niniejszej publikacji przybliżymy Ci, jakie czynności są konieczne dla przekształcenia działalności gospodarczej jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wskażemy czy taka spółka ma możliwość opodatkować dochody ryczałtem, czyli czy może dokonać wyboru estońskiego CIT.

Przekształcenie.

Zgodnie z regulacją zawartą w kodeksie spółek handlowych, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może się przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową. Tym samym przepisy przewidują przekształcenie JDG w spółkę z o.o., spółkę akcyjną oraz prostą spółkę akcyjną.

Aby doszło do przekształcenia JDG musi jednak zostać podjęty szereg czynności. Poniżej pokrótce przedstawimy Ci, co należy zrobić, aby jednoosobowa działalność gospodarcza mogła zacząć funkcjonować w formie spółki z o.o. i aby można było dokonać wyboru ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (estońskiego CIT).

Sporządzenie planu przekształcenia.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinien sporządzić plan przekształcenia. W odniesieniu do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą plan musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, w związku z czym nie obejdzie się bez wizyty w kancelarii notarialnej.

Plan ten powinien co najmniej zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku przekształcanego przedsiębiorcy. Ponadto należy do niego także koniecznie dołączyć: projekt oświadczenia o przekształceniu, projekt aktu założycielskiego, wycenę składników majątku przekształcanego przedsiębiorcy oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia JDG.

Sprawozdanie finansowe przygotowywane dla celów przekształcenia powinno zostać sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie (podpisania) planu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Oznacza to, że jeśli na przykład plan przekształcenia będzie sporządzany i podpisywany w grudniu danego roku, to sprawozdanie finansowe przygotowane dla celów przekształcenia musi zostać przygotowane na dowolny dzień listopada tego samego roku.

Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta.

Kolejnym krokiem zmierzającym do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., jest złożenie przez przedsiębiorcę, który ma zamiar przekształcenia i sporządził plan przekształcenia, wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania podpisanego przez niego planu przekształcenia.

Wniosek taki powinien zostać złożony do sądu rejestrowego, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, który chce dokonać przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej. We wniosku takim warto wskazać konkretnego biegłego rewidenta – to w znacznym stopniu ułatwi i przyspieszy postępowanie.

O ile przepisy prawne narzucają inną kolejność (najpierw trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe, które następnie – po wydaniu przez sąd postanowienia o wyznaczeniu biegłego będzie badanie przez biegłego rewidenta) to z praktyki, której celem jest przyspieszenie i usprawnienie działania zalecamy inną kolejność – nawiązanie współpracy z biegłym już na etapie przygotowywania sprawozdania finansowego.

Etap ten kończy wydanie przez sąd postanowienia o wyznaczeniu biegłego rewidenta.

Zbadanie planu przekształcenia przez biegłego.

Kiedy już jednoosobowy przedsiębiorca zamierzający się przekształcić w spółkę z o.o., podpisze w formie aktu notarialnego plan przekształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami do niego i sąd wyznaczy biegłego rewidenta do jego zbadania, kolejnym krokiem jest zbadanie tego planu przez biegłego.

Biegły rewident ma za zadanie dokonać oceny planu przekształcenia pod kątem jego poprawności oraz rzetelności, wydając w tym przedmiocie opinie. Opinię tę, biegły rewident przesyła wraz z planem przekształcenia do sądu rejestrowego, który wyznaczył go do pełnienia tej funkcji.

Złożenie oświadczenia o przekształceniu, powołanie organów i sporządzenie aktu założycielskiego.

W następnej kolejności, kiedy już biegły rewident wyda opinię, przedsiębiorca chcący dokonać przekształcenia JDG w spółkę z o.o., powinien złożyć, ponownie w formie aktu notarialnego, oświadczenie o przekształceniu swojej działalności w spółkę z o.o.

Jednocześnie, przedsiębiorca powinien sporządzić akt założycielski spółki z o.o. Czynność ta także powinna mieć zachowaną formę aktu notarialnego, w związku z tym, że kodeks spółek handlowych, dla umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewiduje właśnie taką formę.

Przedsiębiorca powinien także powołać organy niezbędne do funkcjonowania spółki z o.o. W każdym wypadku konieczne będzie powołanie zarządu spółki, do którego może wejść sam przedsiębiorca, bądź do którego może zostać powołana osoba trzecia.

Złożenie wniosku do KRS.

Kolejnym krokiem, który doprowadzi do powstania spółki z o.o. z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, będzie złożenie do sądu rejestrowego wniosku o wpis przekształcenia.

Kodeks spółek handlowych stanowi, że wniosek taki powinien zostać złożony przez wszystkich członków zarządu spółki, która powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

W związku z tym, w sytuacji w której do zarządu zostały powołane dwie osoby i każdej z nich zostało przyznane uprawnienie do samodzielnego reprezentowania spółki i tak obie będą musiały podpisać wniosek o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Konieczne czynności po dokonaniu wpisu przekształcenia.

Ostatnimi krokami jakie są konieczne do zakończenia procesu przekształcenia są:

  • dokonanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekształceniu jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę z o.o.;
  • zgłoszenie spółki w urzędzie skarbowym, poprzez złożenie formularza NIP-8;
  • zgłoszenie spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Czynności te powinny zostać dokonane przez zarząd spółki powstałej w wyniku przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy. Tym razem jednak nie jest konieczne aby czynności tych dokonywali wszyscy członkowie zarządu. Wystarczające będzie aby wskazane czynności zostały wykonane zgodnie z obowiązującą w danej spółce zasadą reprezentacji.

dokumenty - estoński cit

Zasady opodatkowania estońskim CIT.

Estoński CIT jest w istocie ryczałtem od dochodów spółek i dotyczy on dochodów osiąganych przez wszystkie spółki kapitałowe, jak również może on także występować w spółce niebędącej osobą prawną takiej jak spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna. W związku z tym, estońskim CIT mogą zostać także objęte spółki z o.o.

Wybór estońskiego CIT jest bardzo korzystny, ponieważ podmiot, który zdecyduje się wybrać opodatkowanie estońskim CIT, co do zasady nie odprowadza podatku dochodowego aż do momentu wypłaty zysku wspólnikom spółki (w formie dywidendy) lub pokrycia straty powstałej przed okresem opodatkowania tego rodzaju podatkiem dochodowym.

Więc korzystając z tej formy opodatkowania (opodatkowania w ramach estońskiego CIT) to nie moment osiągnięcia dochodu, lecz momentu podziału zysku spółki jest zatem momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. Zatem ryczałt od dochodów spółek (estoński CIT) to bardzo przyjazna forma opodatkowania. A przekształcenie JDG daje Ci możliwość skorzystania z estońskiego CIT (wyboru ryczałtu od dochodów spółek).

W związku z tym spółka będzie zobowiązana zapłacić podatek dopiero w momencie gdy na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. nastąpi podział zysku spółki przez przeznaczenie go na rzecz wspólników (w formie dywidendy) bądź na pokrycie powstałej przed takim opodatkowaniem straty. Co więcej, również stawka tego podatku jest bardzo korzystna.

Tak zwany mały podatnik, jak również podmiot rozpoczynający prowadzenie działalności decydujący się na wybór estońskiego CIT, będzie opodatkowany takimi stawkami dochodowego (podatkiem CIT na poziomie spółki oraz podatkiem PIT na poziomie wspólników), że realne opodatkowanie środków trafiających do kieszeni wspólników jest na poziomie 20% – przy uwzględnieniu podatku opłacanego przez samą spółkę (podatek CIT) jak również jej wspólników (podatek PIT). W przypadku dużych podatników efektywna stawka opodatkowania wynosi 25%.

Natomiast, w przypadku klasycznych zasad opodatkowania podatkiem dochodowym, wartości te wynoszą odpowiednio 26,29% oraz 34,39%. Wybierając formę opodatkowania estońskim CIT, można zatem sporo zaoszczędzić.

Od zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego w przypadku wyboru estońskiego CIT istnieją jednak pewne wyjątki. Zapłata fiskusowi podatku dochodowego będzie konieczna na przykład w odniesieniu do tzw. ukrytych zysków, do których na gruncie ustawy o CIT zaliczamy m.in. wydatki na reprezentację, czy też kwotę pożyczki udzielonej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jej wspólnikowi.

Estoński CIT a przekształcenie JDG w spółkę z o.o.

Firmy jednoosobowe, w związku z tym, że są prowadzone przez osoby fizyczne, nie podlegają przepisom ustawy o CIT. Tym samym, jednoosobowi przedsiębiorcy nie mają możliwości wyboru preferencji podatkowej wynikającej z tej ustawy, tzn. nie mogą wybrać opodatkowania swoich dochodów estońskim CIT.

Przepisy ustawy o CIT nie zawierają jednak negatywnego katalogu, wyłączającego możliwość wyboru tej formy opodatkowania przez podatników rozpoczynających prowadzenie działalności w związku z przekształceniem JDG w spółkę kapitałową.

Jest to dobra wiadomość – po przekształceniu JGD będziesz mógł wybrać opodatkowanie estońskim CIT (podatkiem estońskim). Niestety jest i zła wiadomość. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w roku przekształceniu JDG oraz w roku następnym nie może skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania podatkiem 9 %. Jest tak do zakończenia kolejnego roku po roku przekształcenia. Zatem spółki powstałe po przekształceniu, a więc i Twoja spółka z o.o. powstała z przekształcenia JDG (przy wyborze ryczałtu od dochodów spółek) będzie efektywnie opodatkowywała Twojego dochody na poziomie 25 %. Będzie tak w roku przekształcenia i w roku kolejnym.

Mimo to, każdy podmiot chcący zostać objęty ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT), musi spełniać określone ustawowo warunki objęcia tego rodzaju podatkiem dochodowym. W związku z tym, estoński CIT nie będzie mógł mieć zastosowania do każdego podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. w związku z przekształceniem.

Przesłanki umożliwiające objęcie estońskim CIT.

Aby spółka z o.o., powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, mogła wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, musi łącznie spełnić szereg przesłanek. Należą do nich następujące warunki:

  1. udziałowcami przekształconej spółki z o.o. muszą być wyłącznie osoby fizyczne;
  2. osoby fizyczne będące udziałowcami przekształconej spółki z o.o. nie mogą posiadać praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako fundator lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym; ten warunek nie dotyczy na szczęście fundacji rodzinnych;
  3. przekształcona spółka nie może posiadać udziałów oraz akcji w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, jak również ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
  4. za okres opodatkowania ryczałtem przekształcona spółka nie może sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
  5. przekształcona spółka z o.o. musi złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
  6. przekształcona spółka musi posiadać odpowiednią liczbę zatrudnionych osób – docelowo co najmniej trzy osoby na podstawie umowy o pracę lub innej umowy w sytuacji gdy wynagrodzenie na rzecz tych osób będzie stanowiło co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (spółka spełni ten warunek jeśli w pierwszym roku działalności zatrudni jedną osobę, w drugim roku dwie osoby, a w trzecim roku trzy osoby);
  7. przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie przekraczają 50% wszystkich przychodów spółki – W przypadku przekształcenia JDG w spółkę ten warunek uznaje się z góry za spełniony w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem.

Oferta Kancelarii.

Chciałbyś przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. lub inną spółkę kapitałową i nie wiesz, czy spółka, która powstanie w wyniku planowanego przekształcenia JDG będzie miała możliwość wyboru estońskiego CIT? A może już prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej i chciałbyś zweryfikować czy masz możliwość skorzystania z estońskiego CIT i w związku z tym wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w tym zakresie oraz z naszą ofertę usług świadczonych online na naszej Platformie Obsługi Prawnej i Podatkowej Online.

Na co zwrócić uwagę zakładając działalność gospodarczą? Poprzedni
Następny Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 – konieczne działania