Prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego, a konkretnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak w ostatnim okresie Twoje przychody finansowe nie są zadowalające bądź w ogóle ich nie osiągasz?

A może ze względu na osobistą sytuację chciałbyś czasowo zawiesić działalność gospodarczą i obniżyć koszty funkcjonowania spółki, nie wiesz jednak czy to w ogóle możliwe?

Odpowiedź brzmi, jak najbardziej tak! Musisz jednak spełnić pewne kryteria, a okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie może być nieograniczony.

W tej publikacji przybliżymy Ci, na czym polega zawieszenie spółki z o.o. Dowiesz się m.in. na jaki okres możesz zawiesić działalność gospodarczą, jakie formalności należy wypełnić oraz jakie działania mogą być podejmowane przez spółkę w okresie zawieszenia.

Zapraszamy do lektury!

Co oznacza zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, to tak naprawdę przerwa w prowadzonej działalności gospodarczej przez dany podmiot.

Regulacja dotycząca zasad zawieszenia działalności zawarta została w ustawie Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku. Natomiast przed 30 kwietnia 2018 roku zawieszenie uregulowane było w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku.

Zawieszenie działalności spółki

Sprawdź naszą platformę doradztwa prawnego oraz doradztwa podatkowego Online

Na gruncie obowiązujących przepisów, możliwość zawieszenia działalności posiadają wszystkie spółki prawa handlowego, a także przedsiębiorcy wpisani do CEIDG.

Możliwość taką posiadają zatem wszystkie podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. W związku z tym zawiesić działalność gospodarczą może również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawieszenie działalności może nastąpić z dowolnego powodu. Nie muszą zatem zajść żadne szczególne okoliczności, po powstaniu których można zdecydować o zawieszeniu działalności spółki prawa handlowego, w tym spółki z o.o.

Korzyści w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Przede wszystkim w czasie zawieszenia działalności gospodarczej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie ma obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) za cały okres zawieszenia.

Co więcej, spółka z o.o., której działalność została zawieszona, nie ma obowiązku składania deklaracji ZUS. Nie jest również zobowiązana do składania deklaracji VAT, jednak w tym wypadku z pewnymi wyjątkami. O jakie wyjątki chodzi, dowiesz się w dalszej części artykułu.

budynek do prowadzenia działalności gospodarczej

Jak zawiesić działalność?

W celu skutecznego zawieszenia działalności prowadzonej przez spółkę z o.o.:

 1. zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności przez spółkę, którą reprezentuje;
 2. określić w przedmiotowej uchwale numer pod którym spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jej NIP, adres, a także wskazać, na jaki okres działalność ma zostać zawieszona;
 3. złożyć w odpowiednim dla danej spółki sądzie gospodarczym wniosek o zawieszenie spółki z o.o. Do wniosku tego koniecznie trzeba dołączyć uchwałę zarządu o zawieszeniu działalności.

Wniosek do KRS musi zostać złożony za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Obecnie nie ma obowiązku informowania innych podmiotów o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (m.in. właściwego naczelnika urzędu skarbowego). Informacja o zawieszeniu spółki przekazywana jest bowiem automatycznie do:

 1. Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników;
 2. Rejestru REGON;
 3. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Centralnego Rejestru Płatników Składek.

Można zatem uznać, że musisz dokonać naprawdę niewielu formalności w celu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w ramach spółki z o.o.

Zawieszenie działalności a zatrudnianie pracowników.

Podstawowym warunkiem, który umożliwia zawieszenie działalności spółki z o.o. jest brak zatrudniania przez nią pracowników. Czy jednak należy brać pod uwagę wszelkie dostępne w polskim porządku prawnym formy zatrudnienia, czy tylko niektóre z nich?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zawiesić prowadzoną przez nią działalność jeżeli nie zatrudnia pracowników na podstawie: umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, a także w oparciu o powołanie, wybór, mianowanie.

W związku z tym, jeśli zatrudniasz pracowników na jednej ze wskazanych podstaw, przed zawieszeniem działalności musisz rozważyć rozwiązanie umów z Twoimi pracownikami. Rozwiązanie umów o pracę może się wiązać z obowiązkiem zapłaty odprawy pracownikom w związku z rozwiązywaniem umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. W związku z tym musisz też mieć na względzie, że będą spoczywały na Tobie obowiązki takie jak wyrejestrowanie zwolnionych pracowników z ubezpieczeń ZUS w terminie 7 dni od daty ustania stosunku pracy, podając jako datę wyrejestrowania dzień następujący po dniu rozwiązania stosunku pracy.

Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby zawiesić działalność gdy spółka posiada współpracowników zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie, umowę o działo, czy też umowę o współpracę w ramach prowadzonej z daną osobą jednoosobowej działalności gospodarczej.

Co ciekawe, spółka może zawiesić działalność także wtedy, gdy jej pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, jak również urlopie wychowawczym oraz urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Warto także zaznaczyć, że w sytuacji, w której pracownik zakończy urlop bądź złoży wniosek dotyczący łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, będzie miał on prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy.

Zakres czynności w okresie zawieszenia działalności.

W okresie zawieszenia działalności przez spółkę z o.o. nie może ona jednak wykonywać żadnych czynności, które są związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Nie może zatem również osiągać bieżących przychodów.

W przedmiotowym czasie mogą być przez nią podejmowane tylko i wyłącznie czynności, niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a zatem takie, które pozwolą wrócić do normalnego funkcjonowania firmy po wznowieniu działalności spółki.

W związku z tym uznać należy, że spółka posiada pewne prawa w okresie zawieszenia działalności. Nie można jednak zapominać także o tym, że ciąży na niej wtedy także cały zakres obowiązków.

Prawa spółki w okresie zawieszenia.

Spółka może przykładowo w okresie zawieszenia regulować zobowiązania powstałe przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej, ściągać należności które powstały przed tym dniem, osiągać przychody z czynności mających miejsce przed zawieszeniem, czy też zbywać własne środki trwałe i wyposażenie.

Obowiązku w okresie zawieszenia.

W okresie zawieszenia działalności spółki będą na niej ciążyć również pewne obowiązki. Wśród nich można wyróżnić m.in. opłacanie należności publiczno-prawnych (np. podatku od nieruchomości, środków transportu), uczestniczenie w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych toczących się z jej udziałem, a także sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

W związku z tym, jeśli prowadzisz spółkę z o.o. i wiesz, że w najbliższej przyszłości zobowiązana ona będzie do określonych działań, realizacji umów – zawieszenie działalności nie będzie dla Ciebie dobrym pomysłem.

Zawieszenie działalności a ZUS.

Jak już wspominaliśmy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi oddzielnie informować ZUSu o zawieszeniu wykonywania działalności.

Wyrejestrowanie spółki jako płatnika składek ZUS nastąpi automatycznie, w związku z przekazaną Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych informacją z Krajowego Rejestru Sądowego.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. jej wspólnik musi samodzielnie złożyć do ZUS formularze dotyczące: wyrejestrowania płatnika składek (ZUS ZWPA), wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) oraz wyrejestrowania zgłoszonych członków rodziny (ZUS ZCNA).

W okresie, w którym działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje zawieszona, wspólnik ma prawo dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia emerytalnego, jak również rentowego. Warunkiem takiego przystąpienia jest jednak brak posiadania innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń.

Może bowiem dojść do sytuacji, w której wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oprócz posiadania statusu wspólnika takiej spółki i podlegania przez to obowiązkowym ubezpieczeniom, jest również zatrudniony w innym miejscu na przykład na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia.

W takiej sytuacji, wspólnikowi takiemu nie będzie przysługiwało prawo do zgłoszenia się do ubezpieczeń obowiązkowych w wypadku zawieszenia działalności przez spółkę z o.o., w której pozostaje jedynym wspólnikiem.

Co niezwykle istotne, po zakończeniu okresu zawieszenia działalności przez spółkę z o.o. nie ma obowiązku ponownego zgłaszanie się do ubezpieczenia. Nie musisz zatem martwić się, że przegapisz określony termin w związku z czym nie będziesz podlegać ubezpieczeniom.

Zawieszenie działalności a podatki.

Na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w toku prowadzonej przez nią działalności, ciąży szereg obowiązków związanych z podatkami. Ma ona obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, podatku VAT, jak również składania odpowiednich deklaracji podatkowych.

W kolejnej części publikacji przybliżymy Ci jaki wpływ ma zawieszenie działalności gospodarczej na przedmiotowe kwestie.

Podatek dochodowy.

Spółka prawa handlowego, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych tzw. CIT. Jak już wskazywaliśmy, spółka z o.o. w okresie zawieszenia działalności, nie jest zobowiązana do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

W związku z tym, jeśli prowadzisz spółkę z o.o. i przechodzisz przejściowe trudności finansowe, zawieszenie działalności spółki może pozwolić Ci na zaoszczędzenie kwot, które w normalnej sytuacji musiałbyś odprowadzić do fiskusa.

Zapamiętaj jednak, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, nie powoduje, że spółka z o.o. jest zwolniona z obowiązku składania zeznania rocznego (CIT-8). W zeznaniu takim spółka musi poinformować urząd o okresie zawieszenia.

Zapamiętaj także, że w okresie w którym działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje zawieszona, nie może ona amortyzować składników majątku, w związku z tym, że nie są one używane na skutek zawieszenia działalności.

Składniki majątku nie podlegają amortyzacji począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność do do końca miesiąca, w którym działalność gospodarcza została wznowiona.

Podatek VAT.

Jak już wspominaliśmy, w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, spółki z o.o. nie mają co do zasady obowiązku składania deklaracji podatkowych. Muszą one zostać jednak złożone w pewnych sytuacjach. Przede wszystkim spółki z o.o. muszą złożyć deklaracje za okresy, w których zawieszenie wykonywania działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego.

Jeśli zatem spółka zawiesi działalność w trakcie trwania danego miesiąca lub kwartału rozliczeniowego, będzie zobowiązana do złożenia deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło zawieszenie działalności gospodarczej – w zależności od przyjętego sposobu rozliczenia przez daną spółkę.

Dla lepszego zobrazowania sobie sytuacji, wyobraźmy sobie, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozlicza się kwartalnie i w dniu 20 października zawiesiła prowadzoną przez siebie działalność na okres 24 miesięcy.

Jako że kwartał rozpoczyna się w dniu 1 października i kończy 31 grudnia, spółka będzie zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowych VAT również za okres, w którym jej działalność pozostawała zawieszona tj. za okres od 20 października do 31 grudnia.

Co więcej, obowiązek składania deklaracji nastąpi także m.in. w takich sytuacjach jak konieczność dokonania korekty wcześniej złożonej deklaracji (celem korekty podatku naliczonego) czy też chęć skorzystania przez spółkę z prawa do odliczenia podatku, w związku z ponoszonymi przez nią kosztami.

Pamiętaj również, że jeśli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będziesz wykonywał czynności, które są opodatkowane podatkiem VAT (przykładowo sprzedaż środka trwałego) musisz poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej.

Działalność spółki z o.o. może zostać zawieszona na okres od 30 dni do maksymalnie 24 miesięcy. Co jednak stanie się gdy nie złożysz przed upływem wskazanych 24 miesięcy wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wznowienie działalności spółki z o.o.?

Działalność zostanie automatycznie wznowiona w następnym dniu po upływie 24 miesięcy i odpowiednia informacja zostanie zamieszczona w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Należy bowiem wspomnieć, że zarówno informacja o zawieszeniu spółki, jak również o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej zamieszcza jest w dziale 6 rejestru przedsiębiorców KRS.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że zawieszenie działalności gospodarczej rozpoczyna się w dniu, który zostanie wskazany we wniosku i może pokrywać się z datą jego złożenia. Nie może być to jednak data wcześniejsza niż dzień, w którym zostanie złożony wniosek.

W związku z tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada możliwości zawieszenia działalności z datą wsteczną – w przeciwieństwie do działalności rejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Warto zaznaczyć także, że również zgłaszając do rejestru wznowienie działalności spółki, wskazując datę wznowienia także nie można wskazać daty wcześniejszej niż data złożenia wniosku.

Koszty związane z zawieszeniem działalności.

Złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej jest całkowicie bezpłatne.

W związku z tym nie musisz obawiać się, że poniesiesz koszty związane z zawieszeniem działalności gospodarczej, związane ze złożeniem wniosku do rejestru przedsiębiorców i ujawnieniem tej kwestii w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podsumowanie.

Po lekturze tej publikacji zapamiętaj przede wszystkim, że:

 1. działalność prowadzona w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawieszona;
 2. zawieszenie następuje poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki i jej późniejszej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS;
 3. rejestracja zawieszenia jest całkowicie bezpłatna;
 4. działalność można zawiesić z dowolnego powodu na okres maksymalnie 24 miesięcy;
 5. w trakcie zawieszenia działalności spółka może podejmować tylko czynności mające na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu;
 6. spółka z o.o. zatrudniająca pracowników nie ma możliwości zawieszenia prowadzonej przez nią działalności;
 7. jeśli nie złożysz wniosku o wznowienie działalności po upływie 24 miesięcy, zostanie ona automatycznie wznowiona w kolejnym dniu.

Oferta Kancelarii.

Prowadzisz działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zastanawiasz się czy w Twojej sytuacji w grę może wchodzić zawieszenie prowadzonej przez Ciebie działalności, bądź chcesz podjąć bardziej radykalne kroki niż zawieszenie spółki i dokonać jej likwidacji, a może wręcz przeciwnie – dopiero myślisz o rozpoczęciu prowadzenia własnego biznesu, w związku z czym potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu umowy spółki lub jej późniejszej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zapoznaj się z ofertą Kancelarii.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w tym zakresie oraz z naszą ofertę usług świadczonych online na naszej Platformie Obsługi Prawnej i Podatkowej Online.

Fundacja rodzinna i estoński CIT – dwa korzystne i konkurencyjne rozwiązania dla przedsiębiorców. Poprzedni
Następny Zbycie udziałów w spółce z o.o. Jak wygląda?