Gdy masz problem z interpretacją przepisu prawa podatkowego, to wydaje się, że nic prostszego jak napisać wniosek i otrzymać interpretację podatkową. Przecież jest do tego specjalny druk urzędowy. Niestety w praktyce nie jest to takie proste. Poniżej wskażemy na co zwracać uwagę i jak prawidłowo przygotować taki wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Zdarzenie przyszłe czy stan faktyczny?

Zacznijmy od tego, że we wniosku o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej możesz pytać o:

  • zaistniały stan faktyczny lub,
  • zdarzenie przyszłe.

Wydawać by się mogło, że nie ma to większego znaczenia, a różnica pomiędzy tymi pojęciami jest wyczuwalna tj. zaistniały stan faktyczny to sytuacja, która już nastąpiła, natomiast zdarzenie przyszłe to sytuacja, która dopiero będzie miała miejsce.

Nic trudnego? A jednak, są przypadki kiedy możesz mieć z tym problem. Przykład – większość usług, które się powtarzają lub są ciągłe.

Weźmy np. taki najem. Wynajmujesz swojej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomość – biuro. I spółka ta postanawia wybrać estoński CIT, w którym świadczenia na rzecz wspólników mogą podlegać tzw. ukrytym zyskom. Chcesz zapytać czy czynsz najmu jest takim ukrytym zyskiem. Co wówczas powinieneś zrobić? Czy wskazać jako zaistniały stan faktyczny czy jako zdarzenie przyszłe? Prawidłowa odpowiedź na takie pytanie to: najlepiej wskazać oba, czyli zarówno, że dotyczy to zaistniałego stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego. Zastanawiasz się pewnie teraz, jakie to ma znaczenie?

Otóż ma, i to duże. Związane to jest z ochroną jaką daje interpretacja indywidualna.

Funkcja ochronna interpretacji indywidualnej

Podstawowym celem z jakim podatnicy zwracają się o uzyskanie interpretacji indywidualnej jest pewność, że stosując się do niej działamy prawidłowo i nie będziemy musieli zapłacić podatku w przypadku zmiany interpretacji.

I tu niestety gorsza wiadomość. Moc ochronna związana z brakiem obowiązku zapłaty podatku wiąże się tylko z sytuacją, gdy dotyczy to zdarzenia przyszłego. W przypadku pozytywnej interpretacji dotyczącej stanu faktycznego, która następnie zostaje zakwestionowana przez organy podatkowe – podatek i tak będziesz musiał zapłacić. Nie zapłacisz jedynie odsetek podatkowych. Natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego, nawet jej zakwestionowanie spowoduje, że podatku płacić nie będziesz.

UWAGA: otrzymanie interpretacji nie gwarantuje Ci, że urząd skarbowy nie zakwestionuje rozstrzygnięcia w niej zawartego.

Czy zatem wato jest występować o interpretację przy zaistniałym stanie faktycznym? Jak to w podatkach – to zależy.

Jeżeli jesteś pewien poprawności swojego działania i obecna linia interpretacyjna to potwierdza, to tak. W przypadku jej zmiany nie zapłacisz odsetek. Dodatkowo, jeżeli organy podatkowe wszczną postępowanie podatkowe tuż przed terminem przedawnienia, nie będą mogły zastosować rygoru natychmiastowej wykonalności, czy wszcząć postępowania karnoskarbowego, a zatem mogą nie zdążyć z wydaniem decyzji ostatecznej przed okresem przedawnienia.

Z drugiej strony interpretacja wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a następnie przekazywana również do Twojego urzędu skarbowego. Tym samym organ podatkowy wie, że doszło do danej transakcji i może weryfikować jej przebieg w ramach np. kontroli podatkowej. Bez interpretacji indywidualnej organ podatkowy mógłby „nie zauważyć” tej transakcji. Może zatem warto zamówić u doradcy podatkowego profesjonalną opinię podatkową w tym zakresie? Będziesz czuł się pewniej i zawsze będziesz mógł wskazywać, że działałeś z zachowaniem należytej staranności.

Zachęcamy do skorzystania z naszej usługi: „opinia podatkowa”, którą znajdziesz w naszej ofercie.

Możliwość zakwestionowania interpretacji indywidualnej przez organy podatkowe

Jak wspomniałem wcześniej, istnieje możliwość, że organy podatkowe nie uwzględnią w swoim rozstrzygnięciu (decyzji) posiadanej przez Ciebie interpretacji podatkowej. Konsekwencje zależą od tego czy otrzymałeś interpretację indywidualną przed dokonaniem tej czynności, czy też po jej dokonaniu. Różnica jest znacząca. Jeżeli interpretacja została otrzymana przed dokonaniem danej czynności, to przyjmuje się, że zastosowałeś się do niej działając w zaufaniu do organów państwa, a zatem nie możesz ponosić negatywnych konsekwencji zmiany tej interpretacji – czyli nie zapłacisz podatku. W przypadku gdy indywidualną interpretację podatkową otrzymałeś po danym zdarzeniu, to jej treść nie mogła wpłynąć na Twoje działania, a zatem pełna ochrona (brak obowiązku zapłaty podatku) Ci nie przysługuje.

Zastanawiasz się pewnie w jakim przypadku organy podatkowe mogą kwestionować Twoją interpretację podatkową? Otóż sytuacji może być kilka, które opiszę poniżej.

Opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

Pierwszym i najważniejszym powodem zakwestionowania indywidualnej interpretacji podatkowej jest błędny opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. O tym, że opis ten musi odpowiadać rzeczywistości nie muszę (mam taką nadzieję?) nikogo przekonywać. Błędny opis powoduje, że otrzymana interpretacja nie będzie Cię chroniła i łatwo będzie ją zakwestionować.

Przykładowo wskazujesz w opisie, że nie prowadzisz działalności gospodarczej, ale wynajmujesz około 25 mieszkań. Chcesz się dowiedzieć czy masz możliwość opodatkowania przychodu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej potwierdza, że skoro nie prowadzisz działalności gospodarczej w tym zakresie, to jedyną możliwością jest opodatkowanie przychodów ryczałtem. Następnie pojawia się pracownik Twojego urzędu skarbowego i każe Ci zapłacić podatek na zasadach ogólnych, gdyż przychody, które uzyskujesz z najmu, należy zakwalifikować do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, a nie do najmu prywatnego. To nic, że masz interpretację wskazującą na możliwość opodatkowywania przychodów ryczałtem. W stanie faktycznym wskazałeś, że nie prowadzisz działalności, a urząd wykaże Ci, że są spełnione warunki uznania Twoich działań za działalność gospodarczą.

Błędna interpretacja indywidualna

Zdarzyło się, że klient otrzymał pozytywną interpretację, lecz uzasadnienie do niej wskazywało, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Interpretacja powinna zatem być negatywna, jednak urzędnik ją wydający popełnił błąd. Z reguły takie interpretacje są zmieniane z urzędu. Jednak w tym wypadku sprawa „wyszła” w momencie wszczęcia postępowania podatkowego, a w decyzji nie uwzględniono pozytywnej interpretacji. Takie zdarzenia są jednak marginalne, ale mogą wykazywać, że jednak Twoje rozliczenie będzie kwestionowane.

Błędne zadanie pytania

Ważne też abyś wiedział o co faktycznie chcesz się zapytać, tzn. czy odpowiedź na Twoje pytanie jest tym co chcesz osiągnąć. Przykładowo klient chciał kupić nieruchomość. Sprzedawca był pewny, że sprzedaż należy opodatkować VAT, co jednak nie miało oparcia w stanie faktycznym. Na dowód tego, że ma rację pokazał indywidualną interpretację podatkową, w której zapytał, czy sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odpowiedź organu podatkowego potwierdziła, że skoro sprzedaż nastąpi w ramach działalności gospodarczej, to podlega ta czynność opodatkowaniu podatkiem VAT. Sprzedawca uważał, że interpretacja jednoznacznie wskazuje na konieczność zastosowania stawki 8%.

Niestety pytanie zostało źle zadane. Sprzedawca powinien zapytać się czy sprzedaż korzysta ze zwolnienia, ewentualnie opodatkowania stawką 8%? Rożnica polega na tym, że niektóre czynności w ogóle nie podlegają pod opodatkowanie np. sprzedaż prywatnej nieruchomości, ale sprzedaż nieruchomości związanej z działalnością już podlega, tyle że zastosowanie może znaleźć zwolnienie z VAT, stawka 8% lub 23%.

Błędny wnioskodawca

Zdarza się, że w ramach danej czynności występuje kilka podmiotów zainteresowanych rozstrzygnięciem zawartym w podatkowej interpretacji indywidualnej. Przykładowo może to być kupujący i sprzedający nieruchomość. Obie strony są zainteresowane tym czy ta transakcja korzysta ze zwolnienia w VAT, czy też może zostać opodatkowana stawką 8 lub 23%. W przypadku gdy o interpretację występuje tylko jedna strona np. sprzedawca, to tylko on korzystać może z jej mocy ochronnej. W przypadku nabywcy, zastosowanie się do niej, a następnie zakwestionowanie jej przez urząd skarbowy, może spowodować odmówienie prawa do odliczenia podatku VAT z zakupu tej nieruchomości, a także narazić nabywcę na dodatkowe sankcje, w tym karnoskarbowe.

Podobna sytuacja może mieć miejsce w sytuacjach gdzie pojawia się płatnik, co często ma miejsce obecnie, w przypadku wypłaty bieżącego zysku w spółce komandytowej. W takiej sytuacji organy podatkowe uznają, że spółka (jako płatnik) ma obowiązek pobrać podatek. Sądy administracyjne wskazują, że takiego obowiązku nie ma.

Jeżeli o wniosek w tej sprawie wystąpiłby wspólnik, to nawet po otrzymaniu pozytywnego rozstrzygnięcia spółka nadal miałaby obowiązek pobierania podatku – jej nie chroni wydana interpretacja.

Rozwiązaniem w takich przypadkach może być złożenie wniosku wspólnego.

Fałszywe oświadczenie

Wydanie interpretacji podatkowej jest uzależnione od złożenia oświadczenia, że w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie podatkowe czy kontrola podatkowa lub że sytuacja została już rozstrzygnięta przez organ podatkowy w decyzji. Fałszywe oświadczenie w tym zakresie powoduje, że nawet po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, nie będzie ona uważana za wiążącą organy podatkowe. Zasadniczo jednak organ podatkowy odmówi Ci wydania interpretacji.

 

Kiedy nie otrzymasz interpretacji indywidualnej

Odmowa wydania indywidualnej interpretacji podatkowej może również wystąpić w innych przypadkach. Dotyczy to sytuacji, gdy zapytasz o przepisy prawa podatkowego:

  • regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych;
  • mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Musisz też pamiętać, że elementem wniosku o indywidualną interpretację podatkową jest uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy. Nie musi ono być bardzo rozbudowane. Możesz również wskazać w nim to, że w podobnych sprawa organ podatkowy wydała takie samo rozstrzygnięcie, jakie Ty uważasz za prawidłowe. Nie oznacza to jednak, że za każdym razem organ powieli je. Może się zdarzyć sytuacja, że zmieni się przepis lub jego interpretacja.

To samo dotyczy powoływania się na korzystne wyroki sądów administracyjnych. Te jednak są traktowane przez organy podatkowe jako ewentualna wskazówka, o ile potwierdzają rozstrzygnięcie organu. W przeciwnym razie otrzymasz informację, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mogą być brane pod uwagę przy Twoim rozstrzygnięciu.

Co rozbić w takim przypadku?

Zaskarżenie interpretacji

Często zdarza się, że otrzymasz interpretację indywidualną z negatywnym stanowiskiem organu podatkowego. Niestety zdarza się to również gdy linia orzecznicza sądów administracyjnych jest korzystna dla podatników lecz linia interpretacyjna już nie.

Przykładem takich rozstrzygnięć w ostatnim czasie są sprawy związane z opodatkowaniem komplementariuszy w związku otrzymaną zaliczką na poczet zysku w bieżącym roku, a czym pisałem przy analizie wnioskodawcy. Pomimo stałej linii orzeczniczej w tym zakresie, organy podatkowe systematycznie uznają stanowiska wnioskodawców za nieprawidłowe.

Taki sposób postępowania Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej powoduje, że wskazywanie w uzasadnieniu swojego stanowiska innych rozstrzygnięć, czy to sądów administracyjnych, czy też organów podatkowych, nie przyniesie oczekiwanego skutku. Jadnak i tak zalecamy by w uzasadnieniu interpretacji takie informacje zawrzeć. Przyda się to w przygotowaniu skargi na interpretację podatkową ponieważ…

…jeżeli otrzymałeś negatywną interpretację indywidualną, wówczas będziesz mógł ją zaskarżyć od razu. Nie musisz występować z wnioskiem ponowne rozstrzygnięcie.

Na złożenie skargi masz czas 30 dni od momentu jej otrzymania. Jednak w tym wypadku samemu będzie Ci trudno to zrobić.

W takim przypadku zachęcamy do skorzystania z naszej usługi „skarga na interpretację podatkową”.

Podsumowanie

Chociaż wydaje się, że napisanie prawidłowego wniosku o interpretację indywidualną nie jest skomplikowane, to jednak może się okazać, że pomoc doradcy podatkowego jest w tym wypadku niezbędna.

Jeżeli zdecydujesz się sam napisać interpretację, możemy pomóc Ci zweryfikować czy faktycznie odpowiada ona celowi, dla którego ją napisałeś. W takim przypadku skorzystaj z usługi „konsultacje w sprawie wniosku o wydanie interpretacji”.

Możesz również zlecić nam usługę napisania wniosku i reprezentowania Ciebie w postępowaniu o jej wydanie. Wówczas skorzystaj z usługi „wniosek o interpretację indywidualną”.

Optymalizacja podatkowa w 2023 roku – sposób na niższe podatki Poprzedni
Następny Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością krok po kroku – ważne uwagi 2023