Z wypłatą zysku w spółce z o.o. wiąże się kilka zależności wynikających ze struktury spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada odrębną osobowość prawną oraz z zasad odprowadzenia podatku dochodowego. Istnieją proste i praktyczne rozwiązania pozwalające legalnie uniknąć podwójnego opodatkowania, czy przeszkód formalnych w wypłacaniu pieniędzy ze spółki z o.o. We wpisie na ten temat zaproponujemy takie możliwości prawne.

Opis struktury prawnej i opodatkowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z o.o. jako spółka kapitałowa charakteryzuje się tym, że majątek spółki jest oddzielony od majątku wspólników. Wspólnicy wchodzą do spółki ze swoim wkładem i liczą na to, że w przyszłości spółka będzie generowała zysk.

W przypadku wyboru spółki z o.o. jako formy prowadzenia działalności profity płynące z braku odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki są przeciwstawiane podwójnemu opodatkowaniu w przypadku wypłaty dywidendy. Podwójne opodatkowanie wynika z odrębności prawnej jaką stanowi spółka i jej wypracowany zysk w stosunku do wspólników.

Od wypracowanego dochodu (dochód = przychód minus koszty) spółka odprowadza podatek CIT w wysokości 19%, bądź w preferencyjnej wysokości 9% (w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł). Jednak ustawa o CIT wprowadza wiele wyjątków od możliwości stosowania preferencyjnej stawki.

W momencie, kiedy spółka opłaci należny podatek, zostaje jej zysk. Zysk ten może zostać wypłacony wspólnikom w postaci np. wypłaty dywidendy i musi zostać od tego odprowadzony podatek dochodowy 19%. Na tym polega podwójne opodatkowanie spółki z o.o.

Istnieją jednak inne formy wypłaty zysku pozwalające uniknąć podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie zależy od podstawy prawnej i formy takiej wypłaty. Jakie są zatem formy wypłaty przez wspólników zysku? Które z nich pozwalają na uniknięcie podwójnego opodatkowania przy wypłacie zysku w przypadku spółek z o.o.?

Podejmując decyzję o formie wypłaty w spółce z o.o. zysku należy poddać analizie profil działalności spółki, zaangażowanie wspólników i sposób ich współpracy ze spółką.

Ważne jest również dokonanie optymalizacji podatkowej w celu osiągnięcia najkorzystniejszego efektu podatkowego dla swojego biznesu. Z pewnością pomoże w tym konsultacja z doradcą podatkowym.

Formy i podstawy prawne wypłaty zysku przez wspólników

Na wstępie należy przytoczyć ogólny przepis kodeksu spółek handlowych wskazujący zasady wypłaty wspólnikom zysku w spółce z o.o.:

Art. 192. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Nie ma więc górnego limitu kwotowego wypłaty przeznaczonej dla wspólników. Są natomiast ograniczenia wynikające z tego jaki zysk wypracowała spółka w danym roku obrotowym, jakie w poprzednich latach, jaki jest kapitał zapasowy i rezerwowy oraz jaką uchwałę podejmie zgromadzenie wspólników.

W jakiej formie spółka z o.o. i jej wspólnicy mogą wypłacić pieniądze? Poniżej wymieniamy przykłady:

  • wypłata dywidendy,
  • wynagrodzenie z tytułu powołania członka zarządu,
  • powtarzające się świadczenia wspólnika na rzecz spółki z o.o.,
  • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę/ zlecenia
  • wynajem nieruchomości i ruchomości (np. maszyny budowlane, samochody dostawcze),
  • koszty podróży służbowych i delegacji, kursów i szkoleń,
  • zatrudnienie na umowę o dzieło w spółce,
  • wystawianie faktur na rzecz spółki.

Dywidenda

Do końca marca każdego roku biuro rachunkowe jest zobowiązane do sporządzenia deklaracji rocznej CIT oraz do przygotowania sprawozdania finansowego. Z tych dokumentów będzie wynikało, czy spółka ma stratę, czy zysk.

Najczęściej spotykaną formą wypłaty wspólnikom zysku jest dywidenda. Zasady jej wypłaty określone są w umowie spółki, mając na uwadze ogólne przepisy kodeksu spółek handlowych z tego zakresu. Wspólnicy mogą zdecydować, że dokonają wypłaty dywidendy, że zysk będzie inwestowany w dalszy rozwój spółki, lub częściowo wypłacony, a częściowo inwestowany.

Wypłata dywidendy odbywa się na podstawie zysku netto osiągniętego w poprzednim roku obrotowym w formie środków pieniężnych lub innych aktywów posiadanych przez spółkę i przysługuje wspólnikom, którzy posiadali udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Najczęściej wypłata dywidendy następuje w formie gotówki/przelewu na rachunek bankowy wspólnika.

Tak jak wskazano w art. 192 kodeksu spółek handlowych wysokość wypłaty dywidendy, w zależności od woli wspólników może uwzględniać niepodzielone zyski z lat poprzednich i kwoty pochodzące z kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych. Natomiast musi być pomniejszona o niepokryte straty, udziały własne i kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe.

Dywidenda jest wolna od opłaty składki zdrowotnej, natomiast w przypadku jej wypłaty, tak jak opisaliśmy wyżej, mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem.

Kiedy może nastąpić wypłata dywidendy?

Termin wypłaty dywidendy, co do zasady wyznacza kodeks spółek handlowych. Zgodnie z przepisami, tzw. dniem dywidendy jest dzień podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty spółki. Wówczas wspólnik uzyskuje roszczenie w stosunku do spółki o wypłatę zysku.

Zgromadzenie wspólników może również określić dzień dywidendy w uchwale o podziale zysku, ale nie może to być termin późniejszy, niż 2 miesiące od zgromadzenia wspólników.

Uchwałę podejmuje zgromadzenie wspólników po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Jeśli chodzi o termin wypłaty dywidendy, to również może być on określony w uchwale akredytowanej przez zgromadzenie wspólników. W przypadku braku takich zapisów w uchwale, dywidendy powinny być wypłacone niezwłocznie po dniu dywidendy.

Dywidenda jest więc wypłacana raz w roku. W ciągu roku można natomiast wypłacać zaliczki na poczet dywidendy.

Wynagrodzenie z tytułu powołania członka zarządu

Zgromadzenie wspólników powołuje uchwałą członków zarządu. Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu przysługuje im wynagrodzenie. Takie wynagrodzenie członka zarządu stanowi koszt dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pomniejsza podstawę opodatkowania.

W przypadku takiej formy wypłaty płatnik musi zapłacić podatek dochodowy (stawka podatku to 12%/ 32%), jak i również składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku zatem spółki z o.o., która przynosi rocznie równo 120.000,00 zł dochodu (10.000,00 zł miesięcznie) to korzystniej jest przyznać sobie miesięczne wynagrodzenie członka zarządu w takiej kwocie niż wypłacać dywidendę, nawet pomimo konieczności zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wtedy spółka nie będzie miała żadnego dochodu, a więc podatek po stronie spółki wyniesie 0 zł, a podatek po stronie wspólnika (będącego jednocześnie członkiem zarządu) – wyniesie 12%, choć w rzeczywistości, z uwzględnieniem składki zdrowotnej, będzie to 18%.

Kiedy może być wypłacone wynagrodzenie z tytułu powołania?

Czas wypłaty określa uchwała wspólników (zgromadzenia wspólników). Może być oznaczony cyklicznie, bądź też raz do roku. Tutaj też można sobie wyobrazić, że zależy to od sytuacji w jakiej się znajduje spółka. Czy w planach są duże inwestycje i zysk wypracowany przez spółkę wspólnicy chcą przeznaczyć na rozwój biznesu, czy też po udanych inwestycjach mogą sobie pozwolić na comiesięczne wypłaty.

Powtarzające się świadczenia wspólnika na rzecz spółki z o.o.

Kolejną możliwością wypłacania środków ze spółki z o. o. jest przyznanie wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych, które wspólnik wykonuje na rzecz spółki.

W tym przypadku mamy do czynienia z korzystnym opodatkowaniem. Podatek dochodowy płaci się wedle skali 12% bądź 32% przy uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku (30.000 zł). Nie opłaca się natomiast składki zdrowotnej.

Należy też pamiętać, że może być przyznane jedynie za rzeczywiste i wykonywane świadczenia powtarzalne.

Szerzej na temat powtarzających się świadczeń pisaliśmy w publikacji, którą polecamy Państwa uwadze.

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę/zlecenia

Jeżeli członek zarządu zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę/zlecenia, to jest ona podstawą wypłaty wynagrodzenia. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych traktuje ich jako pracowników lub zleceniobiorców. Tym samym podlegają oni obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na takich samych zasadach jak pracownicy i zleceniobiorcy.

W przypadku wynagrodzenia dla członka zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy przychód należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu oraz o opłacone składki społeczne.

Należy pamiętać przy tym, że jedyny członek zarządu będący jedynym wspólnikiem spółki nie może być zatrudniony z tytułu umowy o pracę. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, aby zatrudnić członka zarządu na podstawie umowy o pracę, należy zatrudnić go poprzez zawarcie umowy o pracę z radą nadzorczą lub pełnomocnikiem spółki. Co do zasady, w trakcie zgromadzenia wspólników ustanawia się pełnomocnika do takich czynności.

Kiedy następuje wypłata wynagrodzenia?

Wypłata następuje oczywiście zgodnie z ustaleniami w umowie, najczęściej jest to wypłata comiesięczna.

Wynajem nieruchomości i ruchomości. Koszty podróży służbowych i delegacji, kursów i szkoleń

Opisane w tym akapicie przykłady są również alternatywą dla wypłaty zysku w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. W tym przypadku jednak należy zwrócić uwagę na to, że możliwość ich zastosowania zależy od indywidualnych cech, branży w obszarze której działa spółka, czy chociażby jej zasobów i potrzeb.

Jeśli zachodzi potrzeba najmu nieruchomości, a wspólnik jest właścicielem takowej, to można wynająć swojej spółce nieruchomości i otrzymywać od spółki czynsz najmu. Jest to też dobra metoda zabezpieczenia majątku, a więc zamiast wnosić nieruchomość do spółki, można ją wynająć i nie ryzykować odpowiedzialności tym majątkiem. Można także spółce wynajmować ruchomości – maszyny, samochody i inne potrzebne jej urządzenia.

W przypadku, gdy działalność gospodarcza spółki na to pozwala, wspólnik może obciążyć spółkę kosztami własnych podróży służbowych, czy delegacji. Wypłata środków dla wspólnika jako zwrot poniesionych wydatków na podróż służbową, delegację lub szkolenie stanowią koszt dla spółki z o.o.

Kiedy następuje wypłata wynagrodzenia?

Wypłata następuje zgodnie z umową najmu, czy zgodnie z wystąpieniem o zwrot kosztów przez wspólnika.

Zatrudnienie na umowę o dzieło w spółce

Można także zawrzeć z własną spółką z o.o. umowę o dzieło. Jest to korzystne rozwiązanie, gdyż w przypadku umowy o dzieło przenoszącej prawa autorskie można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. A więc podatek (12%) będzie naliczony tylko od połowy wynagrodzenia przysługującego z takiej umowy. Trzeba jednak spełnić łącznie następujące warunki. Umowa musi dotyczyć stworzenia dzieła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim – np. grafiki, muzyki, programu komputerowego itp., należy przenieść powstałe prawo autorskie na spółkę, a wynagrodzenie za dzieło nie może się pokrywać z zakresem pracy wykonawcy/ wspólnika.

Kiedy następuje wypłata wynagrodzenia?

Wypłata następuje zgodnie z umową o dzieło.

Wystawianie faktur na rzecz spółki

Obok bycia członkiem zarządu spółki z o.o. można również prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Wówczas możemy świadczyć usługi na rzecz własnej spółki z o.o. i wystawiać z tego tytułu faktury. Jednak tutaj też trzeba uważać i postępować w granicach prawa, aby nie narazić się na kontrole urzędu skarbowego. Jeżeli wspólnik pobiera wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie spółki, to świadczone usługi, za które wystawia faktury na rzecz spółki nie mogą się pokrywać z zakresem obowiązków wynikających z zasiadania w zarządzie. Z audytu takiej spółki jasno wówczas wynika, że wspólnik dostaje dwa wynagrodzenia za to samo.

Należy odpowiednio skonstruować wszystkie dokumenty uprawniające do wypłaty z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (w uchwale jasno i enumeratywnie określić zakres czynności) oraz np. umowę B2B (dokładnie skonstruować przedmiot umowy).

Kiedy następuje wypłata wynagrodzenia?

Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie wskazanym na fakturze.

Podsumowanie

Wszystkie opisane możliwości pozwalają na legalne i skuteczne wypłacanie kapitałów pieniężnych ze spółki z o.o. Pokazują, że wyboru formy należy dokonać po dokładnej analizie prawno- podatkowej. Umowa spółki z o.o. może określać jej zasady zgodne z odprowadzanym podatkiem dochodowym.

Radca prawny oceni każdy indywidualny przypadek, mając na uwadze działalność gospodarczą spółki oraz moment finansowy, w którym się znajduje. Może zaproponować zmiany umowy spółki.

Doradca podatkowy dokona szerokiego porównania w celu najkorzystniejszej optymalizacji podatkowej.

Oferta Kancelarii

Jeżeli jesteś zainteresowany doradztwem prawno- podatkowym na gruncie wypłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zysku, chcesz dokonać zmiany umowy spółki bądź zastanawiasz się nad prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną działalnością, zapoznaj się z ofertą Kancelarii.

Zapraszamy do kontaktu

Wypłata zysku w spółce komandytowej – kiedy można dokonać wypłaty? Poprzedni
Następny Umowa rezerwacyjna nieruchomości – na co uważać?