Dotychczasowe funkcjonowanie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy u danego pracodawcy opierało się na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. Dnia 11 października 2021 r. weszła w życie ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

Co w kasach zapomogowo-pożyczkowych działających dotychczas?

Przepisy przejściowe nowej ustawy wskazują, że PKZP, czyli pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe działające na podstawie dotychczasowych przepisów, po wejściu w życie nowej ustawy stają się KZP. To samo dotyczy członków kasy, wpłat wpisowego oraz miesięcznych wkładów członkowskich, jak i członków organów – po wejściu w życie ustawy ich prawa i obowiązki stały się częścią zobowiązań KZP.

Skoro przekształcenie PKZP w kasy zapomogowo-pożyczkowe następuje z mocy prawa, to jaki jest cel zmian wprowadzonych rangą ustawy?

Ustawodawca, nadając przepisom rangę w trybie przyjętym ustawą i wprowadzając szereg zmian do kas zapomogowo-pożyczkowych, doprowadził do ujednolicenia przepisów i poszerzenia praw członków kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Ujednolicenie przepisów w związku z wprowadzeniem zmian o związkach zawodowych.

W 2019 rozszerzono prawo koalicji związkowej. Po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych prawem koalicji związkowej, a więc prawem zrzeszania się w związki zawodowe objęte są osoby wykonujące pracę zarobkową w zakładach pracy. Stąd nie tylko pracownicy zgodnie z Kodeksem pracy, ale i osoby wykonujące pracę zarobkową na innej podstawie, niż stosunek pracy, niezależnie od rodzaju zatrudnienia (ale nie osoby świadczące pracę poprzez agencję tymczasową) mogą tworzyć związki zawodowe i uczestniczyć w związkach zawodowych.

Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych przewiduje możliwość utworzenia kas zapomogowo-pożyczkowych dla osób wykonujących pracę zarobkową nie tylko na podstawie stosunku pracy, ale również umów cywilnoprawnych. Jest to duża zmiana i z pewnością wpłynie na ilość tworzonych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Jaki jest cel funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. przewidywało, iż celem pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo- i krótkoterminowych oraz zapomóg – w miarę posiadanych środków – na zasadach określonych w statucie.

Ustawa określiła, że celem działania KZP jest udzielanie członkom kasy zapomogowo-pożyczkowej pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek oraz, w miarę posiadanych środków, również zapomóg. Podkreślono zatem fakt, że pożyczki są nieoprocentowane.

Poprzez jakie organy działają kasy zapomogowo-pożyczkowe? Jak wprowadzić zmiany w KZP?

Organami KZP są: walne zebranie członków, zarząd oraz komisja rewizyjna. Jeśli natomiast kasa liczy więcej niż 100 członków, wówczas zarząd kasy może zwołać walne zebranie delegatów. Wyboru organów przewidzianych w ustawie należy dokonać w formie uchwały. Wszelkie zmiany umożliwiające działanie kasy zapomogowo-pożyczkowej u danego pracodawcy zgodnie z nową ustawą, należy wprowadzić w statucie kasy. Jest to bowiem dokument, na podstawie którego działa kasa zapomogowo-pożyczkowa i członkowie KZP. Statut kasy uchwala walne zebranie członków kasy zapomogowo-pożyczkowej. W uchwale wprowadzającej statut należy również powołać organy. Uchwała będzie skuteczna po miesiącu od dnia jej uchwalenia. Mając uchwalony statut i powołane uchwałą organy, można zgłaszać wniosek o nadanie nr REGON dla kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Jakie terminy do wdrożenia zmian w kasach zapomogowo- pożyczkowych wprowadza ustawa ?

Na wprowadzenie zmian poprzez dostosowanie statutu kas zapomogowo- pożyczkowych oraz złożenie wniosku o nadanie nr REGON, ustawodawca wskazał termin 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych weszła w życie 11 października 2021, stąd termin na wprowadzenie zmian, upływa 11 kwietnia 2023 r.

Grafika obrazująca terminy na wdrożenie zmian w kasach zapomogowo- pożyczkowych

Kto finansuje wprowadzenie zmian?

Ustawodawca wprowadził istotny zapis wskazujący na wiele obowiązków po stronie pracodawcy wobec kasy zapomogowo-pożyczkowej. Jednym z nich jest obowiązek pomocy kasom w zakresie finansowania m.in. obsługi kasowej czy obsługi prawnej.

Co zrobić, aby zdążyć z wdrożeniem do 11 kwietnia 2023 r.?

Koniec 2022 roku oraz styczeń 2023 jest ostatnim terminem na wdrożenie zmian dla kasy zapomogowo-pożyczkowej. Statut dostosowany do nowych przepisów oraz wszelkie dokumenty potrzebne do funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych należy wprowadzić w formie uchwały najpóźniej do końca lutego 2023, aby uchwała mogła się stać się skuteczna. Wówczas należy złożyć wniosek o nadanie nr REGON.

Oferta pomocy prawnej przy wdrożeniu koniecznych zmian do prawidłowego funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych.

Jesteś zainteresowany dostosowaniem funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych do nowych przepisów? Zapraszamy do skorzystania z oferty Kancelarii Bogdan Chudoba Adwokaci Spółka partnerska. Kancelaria służy pomocą prawną w zakresie nie tylko wdrożenia zmian, ale i tworzenia kas zapomogowo-pożyczkowych, czy likwidacji KZP.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w tym zakresie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – kiedy warto wybrać? Poprzedni
Następny Kasa zapomogowo-pożyczkowa – trzy najważniejsze zmiany i ich znaczenie