Niecałe trzy miesiące od funkcjonowania Polskiego Ładu został on już kilkukrotnie zmieniony. Jednak największa zmiana dopiero przed nami. Projekt, potocznie zwany Tarczą antyputinowską, znacznie wpłynie na rozliczenie podatkowe w 2022 r. Wiele zmian ma pozytywny charakter, jednak są i „przykre” niespodzianki.

Skala podatkowa

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych od lipca będzie stosował 12% stawkę w pierwszym przedziale podatkowym, czyli do osiągnięcia dochodu w wysokości 120 000 zł. W 2022 roku stawkę tę zastosujesz dopiero w sierpniu, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za lipiec.

Jednocześnie zostanie zlikwidowana ulga dla klasy średniej.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczenie podatku na zasadach ogólnych, nie uwzględnią w rozliczeniu podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna

Przedsiębiorcy, którzy wybrali na 2022 rok podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będą uprawnieni do odliczenia składki zdrowotnej, ale nie od podatku (ryczałtu) lecz od podstawy opodatkowania, czyli w uproszczeniu od dochodu.

W przypadku „liniowców” odliczenie to nie może przekroczyć kwoty 8 700 w ciągu roku. Wartość ta odpowiada składce zdrowotnej jaką zapłacisz od dochodu w wysokości 177 660 zł. Jeżeli twój dochód nie przekroczy tej wartość, składka zdrowotna obniży podatek do zapłaty. W skali roku maksymalna wartość „oszczędności” wyniesie 1 653 zł. Podatnicy alternatywie mogą ująć kwotę zapłaconych składek w kosztach podatkowych, ale również do limitu 8700 zł. Limit odliczenia będzie corocznie podlegał waloryzacji.

W przypadku podatników, którzy wybrali ryczał od przychodów ewidencjonowanych, połowa zapłaconej składki zdrowotnej obniży podstawę do wyliczenia ryczałtu, czyli zmniejszy podatek. Nie wskazano tutaj maksymalnej wartości odliczenia.

Dodatkowo literalnie wskazano, że tytułem do objęcia składką na ubezpieczenie społeczne jest pełnienie funkcji prokurenta. Od 1 stycznia 2022 było to bowiem wątpliwe.

Natomiast w przypadku osób współpracujących ustalono podstawę do wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na poziomie 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Spółka komandytowo-akcyjna

Jedną z reakcji przedsiębiorców na zmiany w Polskim Ładzie w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne, było przekształcenie się w spółkę komandytowo-akcyjną. Wspólnicy takiej spółki nie byli bowiem objęci składką społeczną ani składką zdrowotną.

To się jednak ma zmienić. Od 1 stycznia 2023 roku wspólnik – komplementariusz – spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), będzie objęty obowiązkiem zapłacenia zarówno składek społecznych jak i zdrowotnych. Podkreślić należy, że nie dotyczy to akcjonariuszy takiej spółki, co stanowi jedyną różnicę w obciążeniach publiczno-prawnych tej spółki (SKA) i spółki komandytowej.

Tym samym spółka komandytowo-akcyjna przestanie być popularną formą prowadzeni działalności gospodarczej.

Płatnik

Podobnie jak w przypadku Polskiego Ładu, zmiany mocno wpłyną na pracę działu płac, odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń. Uchylony zostanie mechanizm rolowania zaliczek na podatek dochodowy, wprowadzony rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 r. jak i ulga dla klasy średniej. Zaliczka od wynagrodzeń będzie obliczana w oparciu o nową niższą stawkę.

Dodatkowo pracownicy będą mogli składać oświadczenie PIT-2 nie tylko do czasu pierwszej wypłaty, ale również w trakcie roku podatkowego. Kwota wolna od podatku będzie mogła być uwzględniana przez nawet trzech płatników (pracodawców) – w odpowiedniej proporcji.

Pracodawcy będą musieli do 15 czerwca 2022 roku wysłać pytanie do pracowników o złożenie nowego oświadczenia PIT-2.

Likwidacja ulgi na zabytki

Wprowadzona 1 stycznia ulga dla zabytków zostanie zniesiona. W uzasadnieniu wskazano, że ulga ta przeznaczona była dla zamożnych podatników, którzy inwestowali w zabytkowe kamienice, a zatem przyznanie im prawa do dodatkowego odliczenia wydatków z tym związanych jest niezasadne. Jeżeli chcesz z niej skorzystać musisz się pospieszyć. Wydatki poczynione na te cele będą podlegały odliczeniu jeżeli poniesiesz je do końca czerwca.

Pozostałe zmiany

W śród pozostałych zmian warto wskazać:

 1. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci;
 2. Zmiany w ulgach: dla młodych, na powrót, dla pracujących seniorów;
 3. Dostosowanie ryczałtowej składki od umów zleceń do 200 zł;
 4. Brak możliwość rozliczenia straty od odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach pierwszej oferty publicznej;
 5. Zmiany doprecyzowujące rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 6. Wydłużenie terminów na obowiązkowe przesyłanie JPK w zakresie ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów czy ewidencji przychodów.

Zalecenia

 1. Zapoznaj się z projektem ustawy. Pamiętaj jednak, że przepisy te mogą ulec zmianie w trakcie procesu legislacyjnego.
 2. Zwróć uwagę na objęcie składkami społecznymi i zdrowotnymi komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 3. Od lipca nie będzie już wątpliwości, że wynagrodzenie prokurenta podlega składce zdrowotnej.
 4. Jeżeli planowałeś skorzystać z ulgi na zabytki, pospiesz się z wydatkami. Ulga ta będzie obowiązywała do końca czerwca 2022 roku.
 5. Do 15 czerwca 2022 r. będziesz musiał wystąpić do pracowników o aktualizację oświadczenia PIT-2.
 6. Projekt nie zawiera możliwości zmiany formy opodatkowania po zakończeniu 2022, co przy tylu zmianach powinno być uwzględnione.

 

Kancelaria Bogdan Chudoba Adwokaci w najlepszej 10-tce! Poprzedni
Następny Zniesienie stanu epidemii a podatki