Z związku z epidemią COVID-19 wprowadzone zostały szczególne przepisy podatkowe, mające na celu ułatwienie rozliczeń przedsiębiorców. Część z nich ma obowiązywać w okresie stanu epidemii, a część stanu zagrożenia epidemicznego. 16 maja został w Polsce zniesiony stan epidemii. Poniżej przestawimy wpływ tego zdarzenia na podatki.

Podatek od budynków

Ustawy podatkowe przewidują zwolnienie z podatku od budynków do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii. Oznacza to, że od 1 czerwca podatek ten ponownie stanie się wymagalny, a zatem zapłacisz go do 20 lipca 2022 r.

Przypomnijmy, że podatek ten obciąża podatników, u których wartość wszystkich budynków oddanych w najem czy dzierżawę, przekracza 10 mln złotych. Stawka podatku wynosi 0,035% podstawy opodatkowania, przy czym zapłacony podatek obniży zaliczkę na podatek z działalności gospodarczej.

Darowizny związane z przeciwdziałaniem COVID-19

W przypadku przekazania darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, masz prawo do ich odliczenia od dochodu. W początkowej fazie epidemii mogłeś nawet odliczyć podwójną ich wartość.

Jednak w zawiązku z uchyleniem stanu epidemii, od 1 czerwca darowizny na te cele, nie będą dawały uprawnienia do ich odliczenia. Jeżeli zatem planowałeś taką darowiznę, musisz się pospieszyć.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych, nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19

Możliwość jednorazowej amortyzacji dotyczyła nabytych środków trwałych, które służyły do produkcji towarów mających przeciwdziałać epidemii – przykładowo do produkcji maseczek, respiratorów czy rękawiczek.

Ulga ta, z uwagi na zniesienie stanu epidemii, będzie dotyczyła urządzeń zakupionych do końca maja 2022 r. i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Późniejsze ich wprowadzenie do ewidencji spowoduje konieczność dokonywania odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

Ulga IP BOX i B+R

W trakcie trwania pandemii dopuszczono do bieżącego, czyli już w zaliczkach na podatek, rozliczania ulgi B+R i IP BOX. Przypomnijmy, że z tego uproszczania mogli skorzystać tylko Ci podatnicy, których badania były wykorzystywane w przeciwdziałaniu epidemii COVID-19.

Ulga ta, w obu przypadkach, będzie obowiązywała do końca 2022 roku.

Limity i zwolnienia

Do końca 2022 roku będą obowiązywały również podwyższone limity zwolnień, dotyczące:

 1. zapomogi wypłacanej z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł – w 2023 r. 1 000 zł;
 2. zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10 000 – od 2023 r. 6 000 zł;
 3. wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł – od 2023 r. 1000 zł;
 4. dopłaty sfinansowanej z innych źródeł niż fundusz socjalny do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł – w 2023 r. 2000 zł.

Uproszczenia związane z ulgą na złe długi

Dłużnicy, którzy nie byli w stanie uregulować swoich zobowiązań z uwagi na epidemię COVID-19, przy zachowaniu dodatkowych warunków, nie mieli obowiązku dokonywania korekty. Zwolnienie z tego obowiązku będzie obowiązywało do końca 2022 r.

Natomiast wierzyciele, którzy nie otrzymali zapłaty w terminie 30 dni od upływu płatności mogli skorzystać z ulgi na złe długi już po tym okresie. Od 2023 roku okres ten ponownie zostanie wydłużony do 90 dni.

Bez wpływu na preferencje

Część uproszczeń powiązana została zarówno z obowiązywaniem stanu epidemii jak i stanu zagrożenia epidemicznego. Ponieważ ten drugi stan nie został zniesiony nadal obowiązują preferencje dotyczące:

 1. raportowania schematów podatkowych – termin na ich przesłanie zostały zawieszone
 2. terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR, czyli informacji o płatności na rachunek spoza białej listy – nadal obowiązuje termin 14 dni;
 3. możliwości posługiwania się starszymi (niż 12 miesięcy) certyfikatami rezydencji lub ich kopiami – do dwóch miesięcy po odwołaniu obu stanów;
 4. przedłużenia terminu na wydanie interpretacji indywidualnej
 5. niektórych obowiązków dotyczących cen transferowych.

VAT

Warto również przypomnieć, że wprowadzone preferencje w zakresie podatku VAT – głownie obniżenie jej do 0% na niektóre towary – przestało obowiązywać w dniu uchylenia stanu epidemii.

Zalecenia:

 1. Zwróć uwagę na konieczność opłacania podatku od budynków. Będzie on ponownie obowiązywał już od czerwca 2022 roku
 2. Jeżeli planujesz zakup urządzenia lub przekazanie darowizny na cele wiązane z walką z COVID-19, musisz się pośpieszyć. Preferencje te kończą się z 31 maja.
 3. Część preferencji kończy się w ostatnim dniu 2022 roku. Szczególną uwagę zwróć na podwyższone wartości limitów zwolnień.
 4. Pozostałe preferencje nie uległy zmianie. Zasadniczo zakończą się one w związku z uchyleniem stanu zagrożenia epidemicznego.
 5. Preferencje w VAT, czyli możliwość zastosowania 0% stawki, zasadniczo przestały już obowiązywać.
Tarczą w Polski Ład Poprzedni
Następny Fundacja rodzinna. Nowe możliwości sukcesji biznesu, które warto rozważyć.