Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, w której co najmniej dwie osoby łączą się w celu osiągnięcia określonego celu biznesowego i wypracowania zysku (komandytariusz i komplementariusz). Wskazana forma prawna znacząco różni się od prowadzenia biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również spółki z o.o.

Choć spółka komandytowa jest stosunkowo prostą formą biznesową, to jednak przy jej zakładaniu można popełnić kilka błędów.

Należy zwrócić uwagę, że umowa spółki komandytowej powinna mieć na względzie obowiązujące prawo, jak również zostać odpowiednio dopasowana do konkretnej sytuacji, a zatem przede wszystkim do relacji pomiędzy wspólnikami, czyli uzgodnień jakich dokonają uzgadniając współpracę.

Chcę założyć spółkę komandytową, jak nie popełnić błędów?

Chcesz założyć spółkę komandytową, ale nie wiesz, co to jest suma komandytowa? Masz wątpliwości, czy możesz świadczyć na rzecz spółki usługi doradcze jednak nie wiesz, czy może być to przedmiotem wkładu?

Nie wiesz także, czy będziesz ponosić pełną odpowiedzialność za prowadzenie swojego biznesu, a może bycie wspólnikiem spółki komandytowej wiązać się będzie z ograniczoną odpowiedzialnością?

A może prowadzisz już działalność gospodarczą w innej formie np. spółki z o.o. i rozważasz przekształcenie obecnej formy prawnej w spółkę komandytową?

Aby rozwiać swoje wątpliwości i uniknąć błędów przy zakładaniu spółki komandytowej zapoznaj się z tą publikacją!

Czy spółka komandytowa jest dla mnie dobrym rozwiązaniem?

Spółka komandytowa jest dobrym rozwiązaniem, kiedy jeden ze wspólników chce prowadzić jej sprawy, a drugi ma kapitał na prowadzenie działalności gospodarczej, jednak chce, aby jego udział w spółce wiązał się z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres odpowiedzialności wspólników jest zatem różny, w przeciwieństwie do spółki z o.o., w której odpowiedzialność każdego wspólnika za jej zobowiązania jest ograniczona.

W przypadku spółki komandytowej, jej podstawową cechą jest to, że w jej działalność zaangażowani są bezpośrednio jej wspólnicy (komplementariusze), w związku z czym nie jest ona zarządzana i reprezentowana przez zarząd (członków zarządu), tak jak np. w odniesieniu do spółki z o.o., którego się w ogóle nie powołuje w spółce komandytowej.

Podobnie jak w spółce z o.o., wspólnikiem spółki komandytowej, może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W grę zatem może wchodzić np. przystąpienie spółki z o.o. do spółki komandytowej.

Określenie wspólnika lub wspólników, którym przyznaje się prowadzenie spraw spółki, może nastąpić w jej umowie lub późniejszej uchwale wspólników.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność komandytariusza (komandytariuszy) za zobowiązania spółki jest ograniczona – do określonej umową spółki sumy komandytowej, która realnie została pokryta kapitałem. Pozostali wspólnicy, a zatem komplementariusz (komplementariusze) ponoszą pełną odpowiedzialność, w związku z czym odpowiadają oni za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń, a zatem całym posiadanym przez nich majątkiem osobistym.

Jakie są najczęściej popełniane błędy przy założeniu spółki komandytowej?

Do najczęstszych błędów popełnianych przy zakładaniu spółki komandytowej możemy zaliczyć:

 1. Brak jasnego planu biznesowego – Właściciele spółki – wspólnicy – powinni jasno określić cele, strategie marketingowe, jak również plany finansowe w dłuższej perspektywie czasowej, tak aby uniknąć nieoczekiwanych problemów w przyszłości w postaci konieczności wnoszenia dodatkowych środków do spółki.
 2. Nieprawidłowe zapisy umowy spółki komandytowej – należy dokładnie przemyśleć zapisy umowy spółki, w tym podział zadań i odpowiedzialności poszczególnych wspólników (komandytariusza i komplementariusza), uprawnienia i obowiązki w zakresie zarządzania, nadzoru i kontroli nad działalności spółki, zasady podziału zysku spółki komandytowej na rzecz wspólników i uczestnictwa w jej stratach.
 3. Błędną nazwa spółki – trzeba uważać, aby nazwa nie była myląca i źle kojarzona na rynku. Co więcej należy zwrócić uwagę na kwestie takie jak prawidłowe użycie nazwiska lub nazwy odpowiedniego wspólnika, jak również użycie dodatkowego oznaczenia „spółka komandytowa”.
 4. Nieprzemyślane wybory partnerów biznesowych – dobór odpowiednich partnerów jest kluczowy dla sukcesu spółki komandytowej. Warto dokładnie zweryfikować swoich potencjalnych wspólników i wybrać tych, którzy są w stanie wnieść wartość dodaną do spółki oraz – co jest nie mniej istotne – współdziałać przy osiąganiu zakładanych celów biznesowych.
 5. Błędy popełniane przy rejestracji spółki– musisz pamiętać o wielu formalnych kwestiach w zakresie rejestracji w KRS spółki. Konstruując umowę warto poradzić się eksperta.
 6. Nieokreślenie roli i odpowiedzialności wspólników – w spółce komandytowej jedni wspólnicy są odpowiedzialni za zarządzanie spółką (komplementariusze), a inni za wkład finansowy (komandytariusze). Właściciele spółki muszą dokładnie określić role i odpowiedzialność każdego wspólnika, aby uniknąć późniejszych konfliktów.
 7. Nieprawidłowe określenie wysokości wnoszonego wkładu – wartość wnoszonego do spółki wkładu powinna być określona w sposób jednoznaczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Wkład jest sposobem zaangażowania wspólnika w działalność spółki (wniesienie środków pieniężnych, pracy, innych aktywów). Nieprawidłowe określenie może prowadzić do nieporozumień między wspólnikami oraz utrudniać prowadzenie biznesu, a co więcej utrudniać przyszłe rozliczenia wspólników.
 8. Brak odpowiedniej wiedzy o przepisach prawa – przed założeniem spółki komandytowej warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zasadami rachunkowości, podatkami oraz obowiązkami informacyjnymi.

Brak jasnego planu biznesowego.

Bez dokładnego zaplanowania swojej strategii biznesowej, spółka komandytowa może napotkać na szereg problemów, które mogą prowadzić do jej niepowodzenia.

W pierwszej kolejności zwróć uwagę czy Twój potencjalny wspólnik ma podobne do Ciebie cele biznesowe i zgadzacie się na ich wspólną realizację. Składają się na nie między innymi osiągnięcie określonego zysku spółki, przychody, rozmiar i zasięg działalności i sposoby działania. Cele te powinny być realistyczne, mierzalne i określone w danym ujęciu czasowym.

Dokonaj również analizy rynku. Zwróć uwagę, jakie panują trendy w branży, w której planujesz działać, zbadaj oferty konkurencji, określ potrzeby Twoich przyszłych klientów. Pamiętaj, że cenę usługi, produktu określa rynek, a Ty musisz tak dopasować koszty, aby działalność była rentowna i przyniosła zakładany zysk.

Ważna jest również strategia marketingowa, która pozwoli Ci na dotarcie do osób zainteresowanych oferowanymi przez Ciebie produktami lub usługami. Strategia ta powinna obejmować takie elementy, jak reklama, promocje, a także kanały dystrybucji.

Nieprawidłowe zapisy w umowie spółki komandytowej.

Umowa spółki komandytowej nie powinna być wiernym odwzorowaniem gotowego wzoru, nie powinna również być tylko skopiowaniem ustawowych zapisów, ponieważ wiele aspektów wymaga zindywidualizowanego podejścia.

Jakie jest minimum ustawowe w zakresie wymogów formalnych umowy spółki komandytowej? Warto o tym wspomnieć, ponieważ tu również możesz popełnić błędy.

Zawierając umowę spółki komandytowej koniecznie trzeba:

 • określić firmę i siedzibę spółki;
 • określenie przedmiotu działalności spółki;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
 • wskazanie sumy komandytowej.

Błędna nazwa spółki komandytowej.

Przede wszystkim nazwa spółki nie może być myląca czy też źle kojarzona, co może negatywnie wpłynąć na zainteresowanie oferowanymi przez spółkę komandytową produktami lub usługami.

Musisz również pamiętać, że nazwa Twojej spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko lub nazwę co najmniej jednego komplementariusza. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby zawierała ona nazwiska lub nazwy wszystkich komplementariuszy, jeśli jest ich więcej. Dodatkowo musi ona zawierać oznaczenie „spółka komandytowa”, przy czym możliwe jest posługiwanie się skrótem „sp. k.”.

Gdy komplementariuszem jest osoba prawna (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna), firma spółki komandytowej powinna zawierać jej pełną nazwę, również z oznaczeniem „spółka komandytowa”.

Zatem, nie jest możliwe posługiwanie się używanym przez osobę prawną będącą komplementariuszem skrótem – w szczególności należy zwrócić uwagę aby posłużyć się jej pełną formą prawną. Dla przykładu – prawidłową nazwą będzie ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, nieprawidłową zaś ABC sp. z o.o. spółka komandytowa.

Czy nazwisko lub nazwa komandytariusza w nazwie jest dobrym pomysłem?

Zdecydowanie nie! Należy uważać aby nie umieścić w nazwie spółki komandytowej nazwiska/nazwy jej komandytariusza – w takiej sytuacji wyłączysz jego ograniczoną odpowiedzialność, w konsekwencji czego ponosić on będzie pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki na równi z komplementariuszem. Jego odpowiedzialność nie będzie zatem ograniczona jedynie do wysokości sumy komandytowej. Musisz uważać, żeby nie popełnić takiego błędu.

Nieprzemyślane wybory partnerów biznesowych.

Dobór odpowiednich partnerów biznesowych jest kluczowy jeśli chodzi o założenie nowej spółki komandytowej, ponieważ to od nich zależy w dużej mierze jej funkcjonowanie i rozwój. Warto zatem abyś dokładnie zweryfikował swoich potencjalnych wspólników, aby wybrać tych, którzy są w stanie wnieść wartość dodaną do spółki, korzystnie wpływając na jej rozwój i uzgodnił z nimi jasne zasady współpracy. Te uzgodnienia powinny zostać dokonane w umowie inwestycyjnej, dodatkowej umowie przyszłych partnerów biznesowych i zostać odzwierciedlone w treści umowy spółki i ustalonych zasadach zarządzania.

Zawarcie umowy inwestycyjnej nie jest obowiązkowym elementem przy zakładaniu spółki lecz jest umową, która określa zasady współpracy biznesowej wspólników i daje poczucie bezpieczeństwa w relacji biznesowej.

Kolejnym ważnym aspektem jest zrozumienie podejścia do biznesu oraz osobowości potencjalnych wspólników. Osoby przedsiębiorcze, innowacyjne i elastyczne w podejściu do problemów biznesowych, są bardziej skłonne do podejmowania ryzyka i eksperymentowania, co może przynieść korzyści dla spółki.

Ponadto, Twoi wspólnicy powinni mieć tożsame cele i wartości z Twoimi, co ułatwi współpracę i podejmowanie decyzji. Warto, żebyś również przebadał sytuację finansową Twoich potencjalnych wspólników, aby upewnić się, że są w stanie wnieść wkład finansowy do spółki.

Wybierając wspólników o podobnym podejściu do prowadzenia biznesu do Twojego, posiadających tożsame cele i wartości z Twoimi, dajesz sobie możliwość na stworzenie zgranego zespołu, które będzie konsekwentnie dążył do rozwoju wspólnie prowadzonej działalności.

Błędy popełniane przy rejestracji spółki komandytowej.

Spółkę komandytową należy zawrzeć w formie aktu notarialnego bądź przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24, poprzez opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez wspólników. Rejestrując spółkę konieczne jest złożenie szeregu dokumentów określonej treści, stąd konieczne jest skorzystanie z wiedzy i doświadczenia doradcy prawnego posiadającego odpowiednie doświadczenie.

Wybór sposobu zawarcia umowy rzutuje bezpośrednio na sposób wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. Co istotne, dopiero od momentu wpisu w rejestrze spółka może rozpocząć prowadzenie działalności. Oznacza to, że dopiero wtedy może np. we własnym imieniu zawierać umowy, pozywać, jak również dopiero w tym momencie możliwe jest jej przekształcenie w inną formę prawną.

Jak zarejestrować spółkę? Czy trzeba robić to osobiście?

Rejestracja spółki komandytowej w systemie teleinformatycznym S24 pozwala na szybszą rejestrację spółki komandytowej, a zatem może ona wcześniej rozpocząć działalność gospodarczą niż spółka, której umowa zawierana jest przed notariuszem. Pozwala ona również uniknąć kosztów sporządzenia aktu notarialnego, jak również koszty związane z samą rejestracją są nieco niższe i wynoszą łącznie 350 zł.

Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że system S24 ogranicza autonomię woli wspólników, udostępniając jedynie określone warianty, pomimo możliwości zastosowania zupełnie innych rozwiązań, które mogą okazać się dla Ciebie dużo bardziej korzystne. Wobec tego, zastanów się czy lepszym rozwiązaniem nie będzie zawarcie umowy przed notariuszem, co umożliwi uniknięcie skorzystanie z szerszej gamy rozwiązań prawnych.

W systemie S24 rejestracji spółki może również dokonać ustanowiony przez wspólników pełnomocnik. Nie musi on nawet przedstawić pełnomocnictwa, wystarczy że się na nie powoła – w tym celu powinien złożyć oświadczenie, w którym wskaże na fakt udzielenia mu pełnomocnictwa.

Zawierając umowę przed notariuszem, uzyskasz numer aktu notarialnego (CREWAN), który umożliwi Ci rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych.

Rejestracja w tym wypadku będzie nieco bardziej kosztowna niż w za pośrednictwem systemu S24 i wynosić będzie łącznie 600 zł. Musisz również pamiętać o wszystkich potrzebnych załącznikach i dołączyć je do wniosku w wersji elektronicznej. Konieczna do rejestracji jest m.in. lista wspólników.

Również rejestrując spółkę za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych, możesz skorzystać z usług pełnomocnika, który zarejestruje spółkę w Twoim imieniu.

Po uzyskaniu wpisu musisz również pamiętać o zgłoszeniu beneficjentów rzeczywistych utworzonej przez Ciebie spółki komandytowej w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Masz na to 14 dni od dnia wpisu spółki komandytowej do KRS.

Nieokreślenie roli i odpowiedzialności wspólników.

Nieokreślenie roli i odpowiedzialności wspólników jest jednym z najczęstszych błędów, jakie można popełnić przy zakładaniu spółki komandytowej. Właściciele spółki muszą dokładnie określić, jakie są ich role, zakres zobowiązań wobec spółki i odpowiedzialność każdego wspólnika, aby uniknąć późniejszych konfliktów i zapewnić skuteczne zarządzanie spółką komandytową.

Sporządzając umowę spółki komandytowej, warto skupić się na precyzyjnym określeniu przejmowanych ról przez wspólników. Powinni oni dokładnie określić, który z nich odpowiadał będzie za zarządzanie nią (w spółce komandytowej funkcji reprezentacyjnej nie pełni członek zarządu, w związku z tym że nie ma w ogóle takie organu), a kto będzie odpowiedzialny za jej a finanse czy kwestie administracyjne.

Ważne jest również określenie dokładnego zakresu uprawnień – każdy wspólnik powinien wiedzieć, jakie ma uprawnienia i na jakie decyzje może wpłynąć. Ważne jest również, aby dokładnie określić, jakie są zasady podejmowania decyzji w spółce.

Część zasad relacji biznesowej powinna zostać uregulowana w umowie inwestycyjnej. Pozwoli to w przyszłości na wyegzekwowanie wzajemnych zobowiązań wspólników w wypadku nieporozumień co do współpracy.

Nieprawidłowe określenie wysokości wkładów.

Wkład wnoszony przez wspólnika do spółki musi być przydatny spółce z punktu widzenia przedmiotu jej działalności gospodarczej. Przedmiotem, wnoszonego przez Ciebie wkładu, do spółki komandytowej może być:

 • prawo własności nieruchomości i rzeczy ruchomych;
 • prawa względne na przykład wierzytelności, prawo do korzystania z rzeczy, prawo własności przemysłowej;
 • praca i świadczenie usług.

Wniesienie wkładu do spółki komandytowej może również polegać na wniesieniu do niej przedsiębiorstwa przez wspólnika.

Pamiętaj! Błędem będzie jeśli określisz w umowie spółki komandytowej, że przedmiotem wkładu wspólnika będącego komandytariuszem jest zobowiązanie do wykonywania określonej pracy lub świadczenia określonych usług na rzecz spółki, chyba że wartość innych – czyli majątkowych – wkładów tej osoby jest równa co najmniej sumie komandytowej.

Bardzo ważne jest także precyzyjne określenie i opisanie wnoszonych wkładów przez poszczególnych wspólników. Na przykład, wnosząc do spółki nieruchomość, należy odnieść się do jej położenia, obszaru, a przede wszystkim do prowadzonej dla niej księgi wieczystej. Precyzyjny opis pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień i ułatwi funkcjonowanie Twojej spółce. Warto zatem zadbać aby majątek spółki został jasno określony.

Przed założeniem spółki komandytowej dokładnie przeanalizuj wraz ze swoimi partnerami biznesowymi, mającymi zostać wspólnikami spółki komandytowej, jaki wkład może wnieść każdy z Was oraz jak go dokładnie określić w umowie spółki. Kwestie wartości wnoszonego wkładu trzeba także rozpatrzyć w kontekście księgowym. Wartość powinna zostać tak określona, aby mogła zostać ujęta w księgach rachunkowych spółki.

Brak odpowiedniej wiedzy o przepisach prawa.

Jak widać samo założenie spółki komandytowej, począwszy od sposobu zawarcia umowy, poprzez jej rejestrację, wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymagań formalnych. Dlatego przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej warto abyś zapoznał się dokładnie z obowiązującymi przepisami. Pozwoli Ci to uniknąć ewentualnych niespodzianek.

Dobrze jeśli poznasz również przepisy podatkowe, które będą dotyczyły prowadzonej przez Ciebie w tej formie działalności. Warto zwrócić uwagę, że spółki komandytowe są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc prowadzenia pełnej księgowości.

Pamiętaj, że prawo potrafi być zawiłe i ciężko zrozumiałe dla osób nie mających z nim kontaktu na co dzień, a brak odpowiedniej wiedzy na temat przepisów może prowadzić do poważnych problemów, np. w postaci kar finansowych, utraty reputacji czy nawet zamknięcia działalności spółki.

W związku z tym, rozważ przeprowadzenie konsultacji z profesjonalistami, może się bowiem okazać, że inna forma prowadzenia działalności będzie dla Ciebie znacznie bardziej korzystna. Dlatego warto pytać!

Podsumowanie.

Wszystkie wskazane błędy mogą prowadzić do poważnych problemów dla spółki komandytowej i jej właścicieli. Dlatego ważne jest, abyś dokładnie przygotował się do założenia nowej spółki, zebrał potrzebne informacje, tak aby umowa spółki została jak najlepiej dopracowana.

W celu uniknięcia błędów warto skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców, którzy pomogą w dokładnym przeanalizowaniu umowy spółki oraz w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z jej założeniem. Doradzą również czy korzystnym dla Ciebie może być prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej, a co za tym idzie przekształcenie Twojej obecnej działalności w spółkę komandytową oraz jak tego dokonać. Należy nadmienić, że przekształcenie spółki jest dosyć skomplikowaną procedurą, w związku z czym warto zasięgnąć opinii profesjonalisty.

Oferta Kancelarii.

Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą prawną przy procedurze założenia spółki, jej wpisu do KRS, myślisz o spółce komandytowej, a może już działasz w spółce komandytowej i potrzebujesz doradztwa prawno- podatkowego w przy podjęciu decyzji biznesowych, w tym również jeśli chodzi o jej przekształcenie? Zapoznaj się z ofertą Kancelarii.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w tym zakresie oraz z naszą ofertę usług świadczonych online na naszej Platformie Obsługi Prawnej i Podatkowej Online .

Prokurent w spółce – jakie ma uprawnienia i odpowiedzialność? Poprzedni
Następny Reprezentacja w spółce jawnej