Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało treść projektu ustawy o fundacji rodzinnej. Wejście w życie nowych przepisów zapowiadane jest na pierwszy kwartał 2023 r.

Proponowane rozwiązanie jest wzorowane na podobnych tego typu instytucjach działających w wielu europejskich państwach, m.in. w Niemczech, Austrii. Fundacja rodzinna ma działać jak prawny sejf rodzinny i ma zapewnić rodzinnej firmie środki finansowe i płynną sukcesję.

Fundacja będzie mogła powstać w formie testamentu obejmującego oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej lub będzie mogła zostać ustanowiona aktem założycielskim. Po śmierci przedsiębiorcy, wspólnika, akcjonariusza, zgodnie z jego wolą, firma i majątek rodzinny mogą zostać przekazane fundacji rodzinnej. Pozwoli to na realizację planu biznesowego fundatora lub fundatorów, bo może być ich kilku, zapewni środki na dalszy rozwój firmy oraz na prywatne potrzeby członków rodziny, czy innych uprawnionych osób. Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła zostać osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest, więc ochrona majątku firmy i zapewnienie ciągłości działalności po śmierci przedsiębiorcy przez kolejne pokolenia.

W projekcie ustawy, zgodnie z postulatami przedsiębiorców, wprowadzono katalog podmiotów prawnych, które mogą dokonać przeniesienia aktywów na rzecz fundacji. Może to być dowolna osoba fizyczna bądź osoba prawna. Taki szeroki krąg umożliwia kumulację rodzinnego mienia w strukturach fundacji rodzinnej, a nawet pozwala na powrót aktywów zagranicznych w przypadku rozproszenia się majątku.

Dopuszczenie możliwości prowadzenia działalności przez fundację rodzinną służy realizacji celu, dla jakiego powołano tą instytucję. Poprzez czynności, które dopuszczono w zakresie prowadzenia przez nią działalności; tj.: najem, możliwość zbywania mienia fundacji, uczestnictwo w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych krajowych i zagranicznych, obrót papierami wartościowymi, fundacja rodzinna będzie narzędziem służącym ochronie aktywów przed ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności operacyjnej.

Duża korzyścią w stronę przedsiębiorców są rozwiązania podatkowe proponowane w projekcie. Wniesienie majątku do fundacji, bez względu na to kto dokona wkładu, ma być zwolnione z opodatkowania. Kolejną kwestią jest zwolnienie z podatku PIT wypłat z fundacji na rzecz beneficjenta z tzw. grupy zero w stosunku do fundatora. Problematyczne może się okazać jedynie zwolnienie w przypadku, gdy jest kilku fundatorów. Wówczas stosowne będzie zwolnienie proporcjonalne do udziału majątku fundatora wniesionego przez danego fundatora do całości wkładów fundacji. W odniesieniu do dalszych krewnych fundatora, podatek PIT będzie wynosił 15 %. Ciekawa jest również kwestia zwolnienia z podatku CIT. Bowiem fundacja jest zwolniona z CIT w zakresie wszelkich dochodów z dopuszczalnej działalności w dacie generowania dochodu. Jeśli chodzi o zbywanie mienia – to wówczas zwolnieniu podlega jedynie wówczas, gdy dany składnik nie został nabyty wyłącznie w celu dalszego zbycia. Podatek CIT będzie odroczony do momentu dystrybucji środków i wyniesie 15 %. Konstrukcja CIT w fundacji rodzinnej jest zatem podobna do konstrukcji estońskiego CIT.

W zakresie prawa spadkowego projekt nie proponuje rozwiązań idealnych, ale jednak takie które ograniczają dwukrotność świadczeń. Bowiem wypłaty na rzecz beneficjentów, którzy mają również prawo do zachowku będą zaliczane na poczet tego zachowku i odwrotnie. Aktywa wniesione na rzecz fundacji będą zaliczane na poczet masy spadkowej po zmarłym fundatorze tylko przez okres 10 lat po dokonaniu transferu, a więc tak jak w przypadku darowizny dokonanej na rzecz osoby trzeciej. Dodatkowo wprowadzono możliwość rozłożenia płatności zachowku, odroczenia jego płatności i obniżenia jego wysokości. Zaproponowano również możliwość zrzeczenia się prawa do zachowku.

Najważniejszymi korzyściami z nowej instytucji prawnej będą:

 • możliwość zaplanowania działalności biznesowej w perspektywie kilku pokoleń,
 • akumulacja i ochrona kapitału przed rozdrobnieniem,
 • płynne rozdzielenie zysków z majątku rodzinnego pomiędzy osoby zaangażowane w działalność firmy, jak i spoza niej,
 • budowanie silnych rodzinnych marek,
 • zwiększenie możliwości nowych inwestycji.

 

W wypadku, jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem sukcesji biznesu z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych oraz doradztwa organizacyjnego zapraszamy do kontaktu pod numerem (+48) 573 006 685.

Z związku z epidemią COVID-19 wprowadzone zostały szczególne przepisy podatkowe, mające na celu ułatwienie rozliczeń przedsiębiorców. Część z nich ma obowiązywać w okresie stanu epidemii, a część stanu zagrożenia epidemicznego. 16 maja został w Polsce zniesiony stan epidemii. Poniżej przestawimy wpływ tego zdarzenia na podatki.

Podatek od budynków

Ustawy podatkowe przewidują zwolnienie z podatku od budynków do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii. Oznacza to, że od 1 czerwca podatek ten ponownie stanie się wymagalny, a zatem zapłacisz go do 20 lipca 2022 r.

Przypomnijmy, że podatek ten obciąża podatników, u których wartość wszystkich budynków oddanych w najem czy dzierżawę, przekracza 10 mln złotych. Stawka podatku wynosi 0,035% podstawy opodatkowania, przy czym zapłacony podatek obniży zaliczkę na podatek z działalności gospodarczej.

Darowizny związane z przeciwdziałaniem COVID-19

W przypadku przekazania darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, masz prawo do ich odliczenia od dochodu. W początkowej fazie epidemii mogłeś nawet odliczyć podwójną ich wartość.

Jednak w zawiązku z uchyleniem stanu epidemii, od 1 czerwca darowizny na te cele, nie będą dawały uprawnienia do ich odliczenia. Jeżeli zatem planowałeś taką darowiznę, musisz się pospieszyć.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych, nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19

Możliwość jednorazowej amortyzacji dotyczyła nabytych środków trwałych, które służyły do produkcji towarów mających przeciwdziałać epidemii – przykładowo do produkcji maseczek, respiratorów czy rękawiczek.

Ulga ta, z uwagi na zniesienie stanu epidemii, będzie dotyczyła urządzeń zakupionych do końca maja 2022 r. i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Późniejsze ich wprowadzenie do ewidencji spowoduje konieczność dokonywania odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

Ulga IP BOX i B+R

W trakcie trwania pandemii dopuszczono do bieżącego, czyli już w zaliczkach na podatek, rozliczania ulgi B+R i IP BOX. Przypomnijmy, że z tego uproszczania mogli skorzystać tylko Ci podatnicy, których badania były wykorzystywane w przeciwdziałaniu epidemii COVID-19.

Ulga ta, w obu przypadkach, będzie obowiązywała do końca 2022 roku.

Limity i zwolnienia

Do końca 2022 roku będą obowiązywały również podwyższone limity zwolnień, dotyczące:

 1. zapomogi wypłacanej z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł – w 2023 r. 1 000 zł;
 2. zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10 000 – od 2023 r. 6 000 zł;
 3. wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł – od 2023 r. 1000 zł;
 4. dopłaty sfinansowanej z innych źródeł niż fundusz socjalny do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł – w 2023 r. 2000 zł.

Uproszczenia związane z ulgą na złe długi

Dłużnicy, którzy nie byli w stanie uregulować swoich zobowiązań z uwagi na epidemię COVID-19, przy zachowaniu dodatkowych warunków, nie mieli obowiązku dokonywania korekty. Zwolnienie z tego obowiązku będzie obowiązywało do końca 2022 r.

Natomiast wierzyciele, którzy nie otrzymali zapłaty w terminie 30 dni od upływu płatności mogli skorzystać z ulgi na złe długi już po tym okresie. Od 2023 roku okres ten ponownie zostanie wydłużony do 90 dni.

Bez wpływu na preferencje

Część uproszczeń powiązana została zarówno z obowiązywaniem stanu epidemii jak i stanu zagrożenia epidemicznego. Ponieważ ten drugi stan nie został zniesiony nadal obowiązują preferencje dotyczące:

 1. raportowania schematów podatkowych – termin na ich przesłanie zostały zawieszone
 2. terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR, czyli informacji o płatności na rachunek spoza białej listy – nadal obowiązuje termin 14 dni;
 3. możliwości posługiwania się starszymi (niż 12 miesięcy) certyfikatami rezydencji lub ich kopiami – do dwóch miesięcy po odwołaniu obu stanów;
 4. przedłużenia terminu na wydanie interpretacji indywidualnej
 5. niektórych obowiązków dotyczących cen transferowych.

VAT

Warto również przypomnieć, że wprowadzone preferencje w zakresie podatku VAT – głownie obniżenie jej do 0% na niektóre towary – przestało obowiązywać w dniu uchylenia stanu epidemii.

Zalecenia:

 1. Zwróć uwagę na konieczność opłacania podatku od budynków. Będzie on ponownie obowiązywał już od czerwca 2022 roku
 2. Jeżeli planujesz zakup urządzenia lub przekazanie darowizny na cele wiązane z walką z COVID-19, musisz się pośpieszyć. Preferencje te kończą się z 31 maja.
 3. Część preferencji kończy się w ostatnim dniu 2022 roku. Szczególną uwagę zwróć na podwyższone wartości limitów zwolnień.
 4. Pozostałe preferencje nie uległy zmianie. Zasadniczo zakończą się one w związku z uchyleniem stanu zagrożenia epidemicznego.
 5. Preferencje w VAT, czyli możliwość zastosowania 0% stawki, zasadniczo przestały już obowiązywać.

Niecałe trzy miesiące od funkcjonowania Polskiego Ładu został on już kilkukrotnie zmieniony. Jednak największa zmiana dopiero przed nami. Projekt, potocznie zwany Tarczą antyputinowską, znacznie wpłynie na rozliczenie podatkowe w 2022 r. Wiele zmian ma pozytywny charakter, jednak są i „przykre” niespodzianki.

Skala podatkowa

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych od lipca będzie stosował 12% stawkę w pierwszym przedziale podatkowym, czyli do osiągnięcia dochodu w wysokości 120 000 zł. W 2022 roku stawkę tę zastosujesz dopiero w sierpniu, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za lipiec.

Jednocześnie zostanie zlikwidowana ulga dla klasy średniej.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczenie podatku na zasadach ogólnych, nie uwzględnią w rozliczeniu podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna

Przedsiębiorcy, którzy wybrali na 2022 rok podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będą uprawnieni do odliczenia składki zdrowotnej, ale nie od podatku (ryczałtu) lecz od podstawy opodatkowania, czyli w uproszczeniu od dochodu.

W przypadku „liniowców” odliczenie to nie może przekroczyć kwoty 8 700 w ciągu roku. Wartość ta odpowiada składce zdrowotnej jaką zapłacisz od dochodu w wysokości 177 660 zł. Jeżeli twój dochód nie przekroczy tej wartość, składka zdrowotna obniży podatek do zapłaty. W skali roku maksymalna wartość „oszczędności” wyniesie 1 653 zł. Podatnicy alternatywie mogą ująć kwotę zapłaconych składek w kosztach podatkowych, ale również do limitu 8700 zł. Limit odliczenia będzie corocznie podlegał waloryzacji.

W przypadku podatników, którzy wybrali ryczał od przychodów ewidencjonowanych, połowa zapłaconej składki zdrowotnej obniży podstawę do wyliczenia ryczałtu, czyli zmniejszy podatek. Nie wskazano tutaj maksymalnej wartości odliczenia.

Dodatkowo literalnie wskazano, że tytułem do objęcia składką na ubezpieczenie społeczne jest pełnienie funkcji prokurenta. Od 1 stycznia 2022 było to bowiem wątpliwe.

Natomiast w przypadku osób współpracujących ustalono podstawę do wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na poziomie 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Spółka komandytowo-akcyjna

Jedną z reakcji przedsiębiorców na zmiany w Polskim Ładzie w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne, było przekształcenie się w spółkę komandytowo-akcyjną. Wspólnicy takiej spółki nie byli bowiem objęci składką społeczną ani składką zdrowotną.

To się jednak ma zmienić. Od 1 stycznia 2023 roku wspólnik – komplementariusz – spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), będzie objęty obowiązkiem zapłacenia zarówno składek społecznych jak i zdrowotnych. Podkreślić należy, że nie dotyczy to akcjonariuszy takiej spółki, co stanowi jedyną różnicę w obciążeniach publiczno-prawnych tej spółki (SKA) i spółki komandytowej.

Tym samym spółka komandytowo-akcyjna przestanie być popularną formą prowadzeni działalności gospodarczej.

Płatnik

Podobnie jak w przypadku Polskiego Ładu, zmiany mocno wpłyną na pracę działu płac, odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń. Uchylony zostanie mechanizm rolowania zaliczek na podatek dochodowy, wprowadzony rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 r. jak i ulga dla klasy średniej. Zaliczka od wynagrodzeń będzie obliczana w oparciu o nową niższą stawkę.

Dodatkowo pracownicy będą mogli składać oświadczenie PIT-2 nie tylko do czasu pierwszej wypłaty, ale również w trakcie roku podatkowego. Kwota wolna od podatku będzie mogła być uwzględniana przez nawet trzech płatników (pracodawców) – w odpowiedniej proporcji.

Pracodawcy będą musieli do 15 czerwca 2022 roku wysłać pytanie do pracowników o złożenie nowego oświadczenia PIT-2.

Likwidacja ulgi na zabytki

Wprowadzona 1 stycznia ulga dla zabytków zostanie zniesiona. W uzasadnieniu wskazano, że ulga ta przeznaczona była dla zamożnych podatników, którzy inwestowali w zabytkowe kamienice, a zatem przyznanie im prawa do dodatkowego odliczenia wydatków z tym związanych jest niezasadne. Jeżeli chcesz z niej skorzystać musisz się pospieszyć. Wydatki poczynione na te cele będą podlegały odliczeniu jeżeli poniesiesz je do końca czerwca.

Pozostałe zmiany

W śród pozostałych zmian warto wskazać:

 1. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci;
 2. Zmiany w ulgach: dla młodych, na powrót, dla pracujących seniorów;
 3. Dostosowanie ryczałtowej składki od umów zleceń do 200 zł;
 4. Brak możliwość rozliczenia straty od odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach pierwszej oferty publicznej;
 5. Zmiany doprecyzowujące rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 6. Wydłużenie terminów na obowiązkowe przesyłanie JPK w zakresie ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów czy ewidencji przychodów.

Zalecenia

 1. Zapoznaj się z projektem ustawy. Pamiętaj jednak, że przepisy te mogą ulec zmianie w trakcie procesu legislacyjnego.
 2. Zwróć uwagę na objęcie składkami społecznymi i zdrowotnymi komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 3. Od lipca nie będzie już wątpliwości, że wynagrodzenie prokurenta podlega składce zdrowotnej.
 4. Jeżeli planowałeś skorzystać z ulgi na zabytki, pospiesz się z wydatkami. Ulga ta będzie obowiązywała do końca czerwca 2022 roku.
 5. Do 15 czerwca 2022 r. będziesz musiał wystąpić do pracowników o aktualizację oświadczenia PIT-2.
 6. Projekt nie zawiera możliwości zmiany formy opodatkowania po zakończeniu 2022, co przy tylu zmianach powinno być uwzględnione.

 

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam poinformować, iż w tegorocznym Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” kancelaria Bogdan Chudoba Adwokaci znalazła się na 8 miejscu w klasyfikacji kancelarii z regionu Małopolski!

To o cztery pozycje wyżej niż w ubiegłorocznej edycji. Wyróżnienie to wydaje się tym większe, że jak podają organizatorzy plebiscytu z naszego województwa otrzymali najwięcej zgłoszeń, bo aż 35. W rankingu ogólnopolskim zajmujemy natomiast 128 miejsce na ponad 300 uczestników.

Cieszymy się, że nasza praca została doceniona przez organizatorów konkursu. Niemniej jednak chcielibyśmy przede wszystkim podziękować wszystkim naszym klientom za udzielone zaufanie i słowa uznania. Przyznane wyróżnienie traktujemy zarówno jako wielki zaszczyt, jak i zobowiązanie do dalszego rozwoju.

Pełne wyniki rankingu mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej klikając w poniższy link:

https://rankingi.rp.pl/rankingkancelarii/2020