Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało treść projektu ustawy o fundacji rodzinnej. Wejście w życie nowych przepisów zapowiadane jest na pierwszy kwartał 2023 r.

Proponowane rozwiązanie jest wzorowane na podobnych tego typu instytucjach działających w wielu europejskich państwach, m.in. w Niemczech, Austrii. Fundacja rodzinna ma działać jak prawny sejf rodzinny i ma zapewnić rodzinnej firmie środki finansowe i płynną sukcesję.

Fundacja będzie mogła powstać w formie testamentu obejmującego oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej lub będzie mogła zostać ustanowiona aktem założycielskim. Po śmierci przedsiębiorcy, wspólnika, akcjonariusza, zgodnie z jego wolą, firma i majątek rodzinny mogą zostać przekazane fundacji rodzinnej. Pozwoli to na realizację planu biznesowego fundatora lub fundatorów, bo może być ich kilku, zapewni środki na dalszy rozwój firmy oraz na prywatne potrzeby członków rodziny, czy innych uprawnionych osób. Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła zostać osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest, więc ochrona majątku firmy i zapewnienie ciągłości działalności po śmierci przedsiębiorcy przez kolejne pokolenia.

W projekcie ustawy, zgodnie z postulatami przedsiębiorców, wprowadzono katalog podmiotów prawnych, które mogą dokonać przeniesienia aktywów na rzecz fundacji. Może to być dowolna osoba fizyczna bądź osoba prawna. Taki szeroki krąg umożliwia kumulację rodzinnego mienia w strukturach fundacji rodzinnej, a nawet pozwala na powrót aktywów zagranicznych w przypadku rozproszenia się majątku.

Dopuszczenie możliwości prowadzenia działalności przez fundację rodzinną służy realizacji celu, dla jakiego powołano tą instytucję. Poprzez czynności, które dopuszczono w zakresie prowadzenia przez nią działalności; tj.: najem, możliwość zbywania mienia fundacji, uczestnictwo w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych krajowych i zagranicznych, obrót papierami wartościowymi, fundacja rodzinna będzie narzędziem służącym ochronie aktywów przed ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności operacyjnej.

Duża korzyścią w stronę przedsiębiorców są rozwiązania podatkowe proponowane w projekcie. Wniesienie majątku do fundacji, bez względu na to kto dokona wkładu, ma być zwolnione z opodatkowania. Kolejną kwestią jest zwolnienie z podatku PIT wypłat z fundacji na rzecz beneficjenta z tzw. grupy zero w stosunku do fundatora. Problematyczne może się okazać jedynie zwolnienie w przypadku, gdy jest kilku fundatorów. Wówczas stosowne będzie zwolnienie proporcjonalne do udziału majątku fundatora wniesionego przez danego fundatora do całości wkładów fundacji. W odniesieniu do dalszych krewnych fundatora, podatek PIT będzie wynosił 15 %. Ciekawa jest również kwestia zwolnienia z podatku CIT. Bowiem fundacja jest zwolniona z CIT w zakresie wszelkich dochodów z dopuszczalnej działalności w dacie generowania dochodu. Jeśli chodzi o zbywanie mienia – to wówczas zwolnieniu podlega jedynie wówczas, gdy dany składnik nie został nabyty wyłącznie w celu dalszego zbycia. Podatek CIT będzie odroczony do momentu dystrybucji środków i wyniesie 15%. Konstrukcja CIT w fundacji rodzinnej jest zatem podobna do konstrukcji estońskiego CIT.

W zakresie prawa spadkowego projekt nie proponuje rozwiązań idealnych, ale jednak takie które ograniczają dwukrotność świadczeń. Bowiem wypłaty na rzecz beneficjentów, którzy mają również prawo do zachowku będą zaliczane na poczet tego zachowku i odwrotnie. Aktywa wniesione na rzecz fundacji będą zaliczane na poczet masy spadkowej po zmarłym fundatorze tylko przez okres 10 lat po dokonaniu transferu, a więc tak jak w przypadku darowizny dokonanej na rzecz osoby trzeciej. Dodatkowo wprowadzono możliwość rozłożenia płatności zachowku, odroczenia jego płatności i obniżenia jego wysokości. Zaproponowano również możliwość zrzeczenia się prawa do zachowku.

Najważniejszymi korzyściami z nowej instytucji prawnej będą:

  • możliwość zaplanowania działalności biznesowej w perspektywie kilku pokoleń,
  • akumulacja i ochrona kapitału przed rozdrobnieniem,
  • płynne rozdzielenie zysków z majątku rodzinnego pomiędzy osoby zaangażowane w działalność firmy, jak i spoza niej,
  • budowanie silnych rodzinnych marek,
  • zwiększenie możliwości nowych inwestycji.

 

W wypadku, jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem sukcesji biznesu z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych oraz doradztwa organizacyjnego zapraszamy do kontaktu pod numerem (+48) 573 006 685.

Zniesienie stanu epidemii a podatki Poprzedni
Następny NAJWIĘKSZA TRANSAKCJA POLSKIEGO RYNKU DEALERSKIEGO PRZY UDZIALE KANCELARII BOGDAN CHUDOBA ADWOKACI sp. p.