Obsługa korporacyjna i podatkowa

Dział Obsługi Korporacyjnej i Podatkowej świadczy usługi w zakresie doradztwa związanego z formami podejmowania działalności gospodarczej, opodatkowania tych form, zakresów odpowiedzialności i szczegółowych wymagań prawnych.

Skontaktuj się
Obsługa korporacyjna i podatkowa
Wspieramy klientów w zakresie

Wspieramy klientów w zakresie

● wyboru formy prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniając różnorodne uwarunkowania takie jak formalizm, sposób ochrony majątku prywatnego, możliwość dostosowania rozwiązań umownych do uzgodnień przyszłych wspólników,

● zakładania spółek, doradztwa na etapie tworzenia regulacji umownych dotyczących zobowiązań wspólników w spółkach,

● zmiany umów spółek,

● procesów podwyższania, obniżania kapitału zakładowego, podwyższania, obniżania wysokości wkładów w spółka osobowych,

● zbywania i nabywania udziałów w spółkach,

● tworzenia regulacji zapewniających zabezpieczenie majątku spółek i ich wspólników,

● tworzenia regulacji zapewniających przejęcie zarządzania spółkami w sytuacjach nadzwyczajnych (śmierć, zaginięcie, niedyspozycja członków zarządu bądź wspólników),

● doradztwa podatkowego dotyczącego prowadzonej działalności,

● sukcesji w ramach funkcjonujących przedsiębiorstw,

● zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorstwa z aktualnymi przepisami prawa (compliance, AML),

● emisji obligacji, akcji, weksli.

Oferujemy także

Oferujemy także

● prowadzenie procesów przekształceń spółek i grup spółek kapitałowych w spółki osobowe, spółek osobowych w spółki kapitałowe,

● przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych w spółki handlowe,

● obsługę procesów łączenia spółek,

● obsługę podziałów działalności biznesowych, podziałów spółek,

● prowadzenie postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

● doradztwo w związku z przepisami dotyczącymi kontroli koncentracji przedsiębiorców.

Uczestniczyliśmy w

Uczestniczyliśmy w

● obsłudze procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorców,

● obsłudze transakcji sprzedaży przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw,

● doradztwie w zakresie optymalizacji podatkowej różnych form prowadzonej
działalności,

● podejmowaniu działań w celu ochrony przed nieuczciwą konkurencją i nieuczciwymi praktykami rynkowymi,

● obsłudze emisji obligacji,

● prowadzeniu emisji akcji,

● określaniu uwarunkowań prawnych funkcjonowania holdingów, grup spółek,

● projektowaniu form prawnych dla funkcjonowania start-upów,

● określaniu uwarunkowań współpracy i optymalnych metod wynagradzania kadry menedżerskiej z uwzględnieniem procesów optymalizacji podatkowej,

● ocenie ryzyka prowadzenia określonych działalności,

● obsłudze obrotu wekslowego: wystawiania weksli, zabezpieczania roszczeń, przenoszenia weksli, dochodzenia należności wekslowych,

● przeprowadzeniu przekształceń, podziałów oraz łączenia spółek,

● organizacji przejęć spółek, badanie stanu prawnego przedsiębiorców (prawny due diligence),

● obsłudze prawnej zarządów spółek, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

● reprezentacji udziałowców i akcjonariuszy zarówno
mniejszościowych, jak i większościowych na zgromadzeniach wspólników i walnych
zgromadzeniach akcjonariuszy,

● rozwiązywaniu problematyki prawnej i podatkowej wynagrodzeń członków organów spółek,

● optymalizacji procesów zatrudniania, form zatrudniania z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań dla kadry menedżerskiej, samozatrudnienia i alternatywnych form świadczenia pracy,

● prowadzeniu dokumentów korporacyjnych,

● wdrażanie procedur odpowiedzialności materialnej pracowników,

● obsłudze emisji warrantów subskrypcyjnych.

Bogdan Chudoba – partner

Bogdan Chudoba – partner

Adwokat

Wiedza

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999–2003 odbywał aplikację adwokacką w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie

Bogdan Chudoba w latach 1997–1998 pracował w kancelarii KUBAS s.c., a od 1998 r. do 2001 r. był zatrudniony w dziale prawnym Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A.. Następnie pełnił funkcję kierownika działu prawnego firmy TRAS – OKNA S.A. (później TRAS TYCHY S.A.). Współpracował z producentami stolarki okiennej, firmami z branży motoryzacyjnej i deweloperskiej. W latach 2003–2007 był wspólnikiem spółki Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Sp.p., świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Od 2007 r. wraz z zespołem innych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych prowadzi kancelarię adwokacką pod firmą Bogdan Chudoba Adwokaci. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.

Profesjonalizm

Bogdan Chudoba zawodowo interesuje się przede wszystkim problematyką koncepcji organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawami i obowiązkami członków organów spółek, umowami w obrocie gospodarczym, zobowiązaniami umownymi, prawem podatkowym oraz systemami compliance. Ponadto, posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, podziałach i łączeniu spółek oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami