Spośród zrealizowanych projektów, wykonanych zleceń i usług świadczonych dla naszych klientów możemy przykładowo wymienić:

 • maksymalna wartość finansowania zawartego z udziałem Kancelarii - około 40.000.000 zł,
 • maksymalna wartość przedsiębiorstwa w przeniesieniu którego brał udział zespół Kancelarii - około 40.000.000 zł,
 • maksymalna kwota emisji obligacji w której brał udział zespół - około 30.000.000 zł,
 • ostatnio zrealizowane transakcja zbycia przedsiębiorstwa obsługiwana przez zespół Kancelarii - około 10.000.000 zł,
 • ostatnio obsługiwana transakcja na rynku nieruchomości - 50.000.000 zł,
 • maksymalna ilość spółek przekształconych w jednym dniu - 8,
 • obsługa inwestycji deweloperskiej - osiedla o łącznej powierzchni PUM - około 27.000 m2,
 • prowadzenie procesów przekształceń spółek i grup spółek kapitałowych w spółki osobowe,
 • obsługa procesów łączenia spółek,
 • obsługa podziałów działalności biznesowych, podziałów spółek,
 • przygotowywanie pakietów umów w obrocie konsumenckim dla przedsiębiorców,
 • przygotowywanie pakietów umów w obrocie konsumenckim dla dealerów samochodowych,
 • kompleksowe opracowywanie umów dla przedsiębiorców związanych z działalnością handlową (umowy z dostawcami, wzorcowe umowy w obrocie konsumenckim, wzorcowe umowy w obrocie profesjonalnym),
 • przygotowanie i opiniowanie warunków gwarancji dla producentów pojazdów mechanicznych m.in.. dla marki Inifiniti,
 • reprezentowanie inwestorów w negocjacjach w trakcie procesu inwestycyjnego z organami samorządu terytorialnego,
 • określanie prawnych uwarunkowań funkcjonowania nowych osiedli mieszkaniowych w ramach realizacji inwestycji deweloperskich,
 • optymalizacja procesów zatrudniania, form zatrudniania z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań dla kadry menedżerskiej, samozatrudnienia i alternatywnych form świadczenia pracy,
 • określanie uwarunkowań współpracy i optymalnych metod wynagradzania kadry menedżerskiej z uwzględnieniem procesów optymalizacji podatkowej,
 • obsługa procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorców,
 • ocena ryzyka prowadzenia określonych działalności,
 • obsługa obrotu wekslowego: wystawianie weksli, zabezpieczanie roszczeń, przenoszenie weksli, dochodzenie należności wekslowych,
 • wdrażanie procedur ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie procedur związanych z ochroną tajemnicy handlowej, tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • podejmowanie działań w celu ochrony przed nieuczciwą konkurencją i nieuczciwymi praktykami rynkowymi,
 • obsługa transakcji sprzedaży trwających przedsięwzięć deweloperskich - w trakcie realizacji inwestycji mieszkaniowych,
 • obsługa transakcji sprzedaży przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw,
 • opiniowanie podatkowych aspektów transakcji na rynku nieruchomości,
 • ocena przydatności nieruchomości z punktu widzenia inwestycyjnego w zakresie prawnym, planistycznym, administracyjnym,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej różnych form prowadzonej działalności,
 • obsługa prawna procesów finansowania inwestycji deweloperskich i zabezpieczeń prawnych finansowania,
 • obsługa procesów nabywania nieruchomości dla celów inwestycyjnych,
 • obsługa emisji obligacji,
 • prowadzenie emisji akcji,
 • określanie uwarunkowań prawnych funkcjonowania holdingów, grup spółek,
 • koncepcyjne projektowanie form prawnych dla funkcjonowania start-upów,
 • negocjacje warunków nabywania nieruchomości pod osiedla mieszkaniowe i inwestycje biurowe,
 • obsługa procesów zawierania umów najmu w centrach handlowych,
 • obsługa prawna procesów zawierania umów budowlanych w procesach deweloperskich,
 • obsługa procesów zawierania umów najmu w centrach biurowych,
 • wprowadzenie systemów zapewnienia działania zgodności z prawem w organizacjach,
 • przygotowywanie i obsługa umów dla inwestycji deweloperskich,
 • przygotowanie ogólnych warunków kontraktowych dla wykonawców robót budowlanych inwestycji deweloperskiej,
 • obsługa sporów wynikających z zamówień publicznych; obsługa przetargów,
 • negocjowanie umów na wykonanie dzieł audiowizualnych dla ekspozycji muzealnych,
 • przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania wierzytelnościami,
 • zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • obsługa planistyczna nieruchomości,
 • prowadzenie dokumentów korporacyjnych,
 • obsługa prawna prowadzenia inwestycji komercyjnych,
 • przygotowywanie umów informatycznych dla obsługi procesów licencjonowania programów komputerowych,
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego, postępowań administracyjnych, umów o roboty budowlane, sporów pomiędzy inwestorami a wykonawcami,
 • przygotowywanie regulaminów dla sklepów internetowych,
 • wdrażanie procedur odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • obsługa emisji warrantów subskrypcyjnych,
 • badanie treści reklam i zgodności przekazów reklamowych z prawem,
 • prowadzenie szkoleń dla członków zarządu spółek, określanie obowiązków i ryzyk prawnych podejmowania decyzji gospodarczych,
 • obsługa postępowań w sprawie akcyzy na rynku dealerskim,
 • obsługa postępowań karnoskarbowych,
 • rejestrowanie podmiotów medycznych,
 • minimalizacja ryzyk sporów pomiędzy wspólnikami,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów licencyjnych oraz umów wdrożenia kompleksowych rozwiązań informatycznych dla dużych przedsiębiorców,
 • opiniowanie i negocjowanie umów stworzenia i przeprowadzenia kompleksowych kampanii reklamowych dla wiodących przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej,
 • przygotowywanie umów w zakresie prawa autorskiego, umów licencyjnych, prawa Internetu,
 • przygotowywanie umów o stworzenie stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz gier komputerowych,
 • przygotowywanie umów o przeniesienie praw do domen internetowych i administrowanie domenami internetowymi,
 • reprezentacja przedsiębiorców w zakresie zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia,
 • obsługa prawna zarządów spółek, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • reprezentowanie udziałowców i akcjonariuszy zarówno mniejszościowych, jak i większościowych na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • rozwiązywanie problematyki prawnej i podatkowej wynagrodzeń członków organów spółek,
 • opracowanie wewnętrznych aktów prawnych związanych z ochroną danych osobowych,
 • przeprowadzenie przekształceń, podziałów oraz łączenia spółek,
 • organizacja przejęć spółek, badanie stanu prawnego przedsiębiorców (prawny due diligence),
 • prowadzenie wewnętrznych szkoleń przedsiębiorców i wybranych grup pracowników w zakresie:
  • praw i obowiązków członków zarządu, oraz odpowiedzialności członków zarządu,
  • prawnych i podatkowych zagadnień świadczenia usług menedżerskich,
  • umów w obrocie gospodarczym dla menedżerów, kierowników niższego szczebla, pracowników liniowych,
  • praw i obowiązków sprzedawcy związanych z prawem konsumenckim, praw i obowiązków pracowników działów rozpatrujących reklamacje, praw i obowiązków konsumentów,
  • wymogów, jakie należy zachować w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o odzyskanie należności,
  • wdrażanie procedur związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników, ochroną danych osobowych, wdrażanie systemów związanych z kontraktami menedżerskimi, dostosowywanie umów menedżerskich do zmieniających się przepisów prawa pracy i prawa podatkowego.